Výsledky projektu

V projekte IMPACT sme počas prvého roku realizácie pripravili kurikulá dvoch kurzov: kurz Ako učiť zahraničných študentov a kurz akademického písania. Oba kurzy ponúkame v akademickom roku 2020/2021 pre učiteľov Univerzity Komenského v Bratislave a Masarykovej univerzity.

V lete 2020 prebehla medzinárodná akreditácia kurzu Ako učiť zahraničných študentov britskou Staff and Educational Development Association. Kurz bol plne akreditovaný a získal tiež akreditáciu na pôde Univerzity Komenského. Doktorandi, ktorí si zapísali kurz, získajú 6 ECTS za každý úspešne absolvovaný semester kurzu.

Základné princípy, ktoré sme sledovali pri tvorbe tohto kurzu, sme opísali v článku Supporting academics who teach international students, ktorý vyšiel v časopise ETH Learning and Teaching Journal 2(2), 2020, s. 217-220.

Kurz začalo študovať v zimnom semestri 2020/21 spolu 33 učiteľov z Univerzity Komenského (FiF UK, PraFUK, LF UK, FSEV UK) a Masarykovej univerzity. V letnom semestri v kurze pokračovalo 29 učiteľov, ktorí pripravili sylaby a plány hodín internacionalizovaných kurzov na bakalárskom a magisterskom stupni, ako aj výskumné zámery vyhodnotenia výsledkov svojho vyučovania na študentov. Tieto kurzy vyučovali v akademickom roku 2021/22. Počas konferencie European Teaching and Learning Conference 16-17. júna 2022 budú prezentovať dopady internacionalizovaných kurzov na domácich a zahraničných študentov. 

Príklady dobrej praxe internacionalizácie vo vysokoškolskom vzdelávaní zdieľame v rámci nového otvoreného portálu Internationalising teaching in higher education. Supporting Peer learning.