Kurz akademického písania

Akademické písanie pre doktorandov (APD I & II)

Zámer kurzu 

Slovné spojenie ‘publish or perish’ je v akademickej oblasti dlho akceptovanou realitou. Ešte väčšou výzvou je však požiadavka publikovať v medzinárodne uznávaných časopisoch a vydavateľstvách, čo najčastejšie znamená publikovať v angličtine. Mnohí akademici na európskych univerzitách žiaľ stále nemajú dostatočne rozvinuté zručnosti akademického písania a rozvoju akademického písania sa počas bakalárskych a magisterských programov nevenuje dostatok pozornosti. Následkom toho je nedostatočný kariérny rast univerzitných učiteľov a zároveň výsledky ich výskumu, akokoľvek cenné a zaujímavé, nemôže využiť široká medzinárodná akademická komunita.

Ciele kurzu akademického písania

Tento problém sa snažíme zmierniť prostredníctvom kurzu akademického písania. Cieľom kurzu je pomôcť účastníkom zlepšiť zručnosti akademického písania, aby dokázali zaslať výsledky svojho výskumu na publikovanie v anglicky písaných publikáciách. Druhým cieľom kurzu je pripraviť účastníkov na využívanie písomných úloh v angličtine v kurzoch, ktoré vyučujú na bakalárskej a magisterskej úrovni.

Očakávané výstupy kurzu

Absolventi kurzu akademického písania (Academic writing for publication) by mali mať tieto vedomosti a zručnosti:

 1. poznať princípy a procesy písania odborných článkov v angličtine, vrátane rozličných konceptov, komponentov a fáz procesu písania v angličtine od prvého návrhu až po podanie,
 2. aplikovať princípy a procesy akademického písania vo vlastných článkoch a iných materiáloch určených na publikovanie,
 3. kriticky hodnotiť odborné publikácie v angličtine napísané inými autormi,
 4. pripravovať písomné zadania svojim študentom založené na konceptoch a princípoch akademického písania, o ktorých sa dozvedia v tomto kurze

Akademické písanie pre doktorandov I a II sa realizuje pod gesciou Centra pedagogickej podpory ako dva na seba nadväzujúce predmety určené pre študentov doktorandského štúdia. APD I sa koná v zimnom a APD II v letnom semestri.

Predmety majú za cieľ ponúknuť účastníkom základy akademického písania v anglickom jazyku a zlepšiť kvalitu rukopisov ponúkaných do tlače.

APD I v zimnom semestri sa venuje základom akademického písania: tomu, ako robiť výskum, ako využívať zdroje, ako správne formulovať výskumné otázky a hypotézy, ako vystavať odsek a esej a ako správne argumentovať.

APD II v letnom semestri sa zameriava na podrobnosti prípravy rukopisu na publikovanie v zahraničí. Prerekvizita: APD I alebo súhlas vyučujúcich na základe vopred odovzdanej písomnej práce.

Maximálny počet účastníkov: 12 študentov, pre prijatie je potrebné zaslať dva týždne pred začiatkom kurzu prihlášku.

Uchádzači musia ovládať anglický jazyk minimálne na úrovni B2 alebo vyššej. Kurz akademického písania nie je náhradou za kurz anglického jazyka.

Akademické písanie pre doktorandov I

Predmet pozostáva z niekoľkých seminárov v dĺžke 180 minút (s prestávkou), ktoré sa konajú približne v dvojtýždenných intervaloch, zväčša online prostredníctvom MS Teams, ale príležitostne aj osobne v priestoroch fakulty. Od študentov sa vyžaduje aktívna účasť na 80% výučby. Všetky zadania je potrebné úspešne vypracovať a odovzdať v predpísanom termíne prostredníctvom MS Teams. Vyučujúci ohodnotia, či odovzdaná práca spĺňa stanovené kritériá.

Výsledky vzdelávania

Účastníci po úspešnom absolvovaní predmetu:

 • budú rozumieť zásadám vedeckého výskumu a tvorby vedeckého textu.
 • dokážu rozpoznať, zhodnotiť a vytvoriť efektívne výskumné otázky a tézy.
 • dokážu skoncipovať a napísať prijateľnú argumentačnú esej, ktorá eticky narába so zdrojmi, je riadne zdokumentovaná a v ktorej sú správne použité kohézne prostriedky.
 • vedia poskytnúť adekvátnu spätnú väzbu.

Rozvrh v akademickom roku 2022/2023: 

PIATOK

9.00-12.15

hod.

VYUČUJÚCI

MIESTO

23.9.

Úvod

Kultúrne a interdisciplinárne rozdiely a požiadavky na akademické písanie v anglickom jazyku v porovnaní s vedeckými textami v češtine a slovenčine

V krátkosti o argumentačnej eseji

1,5

Lyn Steyne

Teams

30.9.

Žáner, účel, publikum a proces písania

3

Lucia Grauzľová

Teams

Tvorba výskumných otázok a téz

14.10.

Zber a hodnotenie zdrojov z hľadiska spoľahlivosti a relevantnosti

3

Lucia Grauzľová

G104

Organizácia a uchovávanie zdrojov, citácií a práce

21.10.

Plagiátorstvo a jeho následky

2

Ágnes Simon

Teams

Normy etického citovania práce druhých

28.10.

Zásady tvorby efektívneho akademického odseku

3

Lyn Steyne

Teams

Zhrnutie a parafráza

4.11.

Efektívne používanie diskurzných spájacích prostriedkov

3

Lyn Steyne

G104

Efektívna organizácia, koherentnosť a kohézia vedeckých textov

25.11.

Štruktúra argumentačnej eseje + úvody + závery

3

Ágnes Simon

Teams

Efektívna argumentácia v krátkej akademickej argumentačnej eseji

9.12.

Feedback

1,5

Všetci

G104

Študenti budú hodnotení na základe nasledujúcich kritérií:

 • Aktívna účasť
 • Odovzdanie všetkých zadaní (úspešne vypracovaných)
 • Odovzdanie záverečnej práce (argumentačnej eseje v celkovej dĺžke 1500 slov s príslušným formátovaním a citáciami)

 

Ako sa prihlásiť

Prihlášky sa musia podávať výlučne v anglickom jazyku a musia zahŕňať:

 1. Motivačný list (max. 1 NS v AJ), ktorý by mal obsahovať odpovede na tieto otázky:
  Aké vzdelávacie činnosti v oblasti akademického písania ste dosiaľ absolvovali (kde a pod vedením koho)?
  Prečo máte záujem navštevovať tento predmet?
  Aké máte od predmetu očakávania?
 2. a.    Pre APD I
 • JEDNA z týchto možností:
  Článok (po anglicky), ktorý ste už publikovali
  Krátky opis (max. 1 NS v AJ) vášho výskumného projektu a štádia, v ktorom sa nachádzate.

          b.      Pre APD II

 • Pracovná verzia článku (v AJ), na ktorom momentálne pracujete.

 

Všetky dokumenty je potrebné doručiť prostredníctvom: https://forms.gle/b1qaJ3UYMJeDmJj57.

 

Termíny na podanie prihlášky:

a.      APD I

Utorok v týždni pred začiatkom semestra (september)

Oznámenie o (ne)prijatí: štvrtok v prvý týždeň semestra

Prvé stretnutie: piatok v prvý týždeň semestra

b.      APD II

Utorok v týždni pred začiatkom semestra (február)

Oznámenie o (ne)prijatí: štvrtok v prvý týždeň semestra

Prvé stretnutie: piatok v prvý týždeň semestra

Kritériá pre výber uchádzačov:

 • uchádzačov záujem a motivácia pre účasť na predmete
 • predchádzajúce skúsenosti s akademickým písaním

Ďalšie informácie o kurze sú zverejnené v anglickej verzii tejto stránky.