Doktorandské štúdium

Vítame vás na webe pre záujemcov a záujemkyne o doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského (FiF UK) a na spolupracujúcich ústavoch Slovenskej akadémie vied. Tu nájdete odpovede na otázky, ktoré Vás môžu zaujímať. Ak sa potrebujete spýtať na niečo iné, respektíve poradiť, neváhajte a kontaktujte nás:

 

Referát doktorandského štúdia FiF UK

Miestnosť G121 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie) 

 

PhDr. Ester Novota

ester.novota@uniba.sk

Tel.: + 421 2 9013 2122

Doktorandské štúdium v študijných programoch: literárna veda, slovenská literatúra, slovenské dejiny, slovenský jazyk, systematická filozofia, umenovedné štúdiá, všeobecné dejiny

Spolupracujúce externé vzdelávacie inštitúcie – ústavy SAV, v. v. i.: Archeologický ústav, Filozofický ústav, Historický ústav, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra, Ústav etnológie a sociálnej antropológie, Ústav hudobnej vedy, Ústav orientalistiky, Ústav slovenskej literatúry, Ústav svetovej literatúry 

 

Ing. Andrea Ligačová

andrea.ligacova@uniba.sk

Tel.: + 421 2 9013 2123

Doktorandské štúdium v študijných programoch: kultúry a náboženstvá sveta, slavistika, všeobecná jazykoveda, translatológia, sociológia, politológia, klinická psychológia, mediálne a komunikačné štúdiá

Spolupracujúca externá vzdelávacia inštitúcia: Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Rigorózne konania

 

Prodekanka FiF UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

Doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

nina.cingerova@uniba.sk

Tel.: + 421 2 9013 2118

Miestnosť G136 (budova na Gondovej ul. 2, 1. poschodie)

Úradné hodiny: pondelok, 12.00 – 13.00 hod., resp. podľa dohody