Sociálna výpomoc

Sociálna výpomoc pre zamestnancov Filozofickej fakulty UK a členov Odborovej organizácie pre FiF UK môže byť realizovaná troma rôznymi spôsobmi.

Sociálna výpomoc z prostriedkov Sociálneho fondu FiF UK v Bratislave

Prvou formou – prístupnou pre všetkých zamestnancov – je nenávratná sociálna výpomoc pri vážných životných situáciách (napr. v prípade živelnej pohromy, pri úmrtí rodinného príslušníka, pri ťažkých úrazoch, dlhodobom liečení a pod.), vyplácaná z prostriedkov sociálneho fondu fakulty. Na základe Špecifického doplnku č. 5 KZ UK je možné poskytnúť – po schválení odborovou organizáciou – sociálnu výpomoc do výšky 1000,- Eur. Žiadosť o poskytnutie jednorázovej sociálnej výpomoci z prostriedkov SF adresuje zamestnanec dekanovi fakulty.

Návratná sociálna výpomoc z prostriedkov OO FiF UK v Bratislave

Ďalšou formou pre členov odborovej organizácie je návratná sociálna výpomoc zo samostatného pôžičkového fondu odborovej organizácie. Kritériá a podmienky pre poskytovanie takejto bezúročnej pôžičky členom OO FiF UK sú presne vymedzené v Stanovách odborovej organizácie (čl. 15). Výška pôžičky môže byť buď 300,- alebo 600,- Eur. Žiadosť podáva člen odborovej organizácie výboru OO FiF UK.

Príspevok z prostriedkov podporného fondu OZ PŠaV na Slovensku

Tretiu možnosť čerpania sociálnej výpomoci pre členov odborovej organizácie predstavuje príspevok z prostriedkov podporného fondu OZ PŠaV na Slovensku. Príspevok je určený na zmiernenie nepriaznivých sociálno-ekonomických následkov v prípade dlhotrvajúcej choroby, straty zamestnania a mimoriadnej nezavinenej tiesne (napr. živelná pohroma a pod.). Žiadosť podáva člen odborovej organizácie prostredníctvom výboru OO FiF UK. Kritériá a podmienky čerpania upravujú Zásady tvorby a použitia prostriedkov podporného fondu OZ PŠaV na Slovensku, schválené r. 2012. Maximálna výška príspevku z fondu OZ PŠaV je 250,- Eur.