Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fotogaléria

Deň otvorených dverí 2022

Online záznam 

ŠVOK 2021

Online záznam

Deň otvorených dverí 2020

Online záznam

ŠVOK 2019

Na Katedre slovenského jazyka FiF UK v Bratislave sa 8. apríla 2019 konala Študentská vedecká a odborná konferencia.

Mená študentiek a témy tohtoročných najlepších troch prác:
1. miesto: Diana Matiašková – Porovnanie konceptuálnych metafor strachu v angličtine a slovenčine
2. miesto: Stella Ondrejčiková – Osobitosti mennej deklinácie v nárečiach stredného Gemera so zreteľom na juhovýchodnú časť Štítnickej doliny
3. miesto: Mária Palkovičová: Verbálne prejavy sociálneho začleňovania aplikované na diskurz LGBTIQ

Zúčastneným študentkám ďakujeme a výherkyniam blahoželáme!

Deň otvorených dverí 2019

Vianočný večierok 2018

 

ŠVOK 2018

Na Katedre slovenského jazyka FiF UK v Bratislave sa 27. apríla 2018 konala študentská vedecká a odborná konferencia.

Mená študentiek a témy tohtoročných najlepších troch študentských prác:
1. miesto: Katarína Ščigulinská - Hlava ženy v zrkadle tradičnej ľudovej kultúry (na príklade lexiky rusínskeho nárečia obce Šambron)
2. miesto: Zuzana Vengrínová - Komunikačné východiská lexikálnych vzťahov medzi synonymami a opozitami pojmu migrácia
3. miesto: Stella Ondrejčiková - Prechyľovanie maskulínnych proprií cudzieho pôvodu v médiách

Zúčastneným študentkám ďakujeme a výherkyniam blahoželáme!

Grilovačka slovakistov 2018

26. apríla 2018 átrium Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave patrilo slovakistom, ktorí si na "mušku" zobrali nielen našich pedagógov, ale i vedúceho študijného oddelenia či absolventku kulturológie Adelu Vinczeovú.

Foto: KSJ a Vladimír Kuric

 

Kraj medzi Kriváňom a Oravou - exkurzia 2018

Deň otvorených dverí 2018

 

Vianočný večierok 2017

 

Medzinárodná vedecká konferencia Jazyk a jazykoveda v súvislostiach - 11. - 12. 9. 2017

Divy slovenských miest (nielen) v slovesnom umení (Odborná exkurzia 4.-5.5.2017)

Slovenčina na fakultnej dlani 28. 2. 2017

Deň otvorených dverí 2017

 

Vianočný večierok 2016

Cyklus prednášok Prof. PhDr. Rudolfa Šrámka, CSc. z Masarykovej univerzity v Brne

Deň otvorených dverí 2016

Vianočný večierok na katedre (2015)

Predstavenie knihy CUDZOSŤ – JAZYK – SPOLOČNOSŤ v cykle Nové knihy a výskumy

 

fotografie: Pavol Zlatovský

Diskusia s fakultnými učiteľmi a sympatizantmi (26. 10. 2015)

V pondelok 26. 10. 2015 sa členovia KSJKSL a LV stretli na diskusii s fakultnými učiteľkami, absolventmi slovakistiky, študentmi pedagogických odborov i so sympatizantmi, aby urobili prvý krok k vytvoreniu platformy pre inovácie vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry na stredných školách s ohľadom na potreby spoločnosti a praktické využitie. Hostia okrem iného zhodnotili aj pedagogické praxe študentov a dozvedeli sa o možnostiach využitia rozhlasových relácií pri výučbe či vzdelávaní. Zúčastnení sa zhodli, že v stretnutiach budú pokračovať.

Načo nám je (vyštudovaná) slovenčina (20. 4. 2015)

V pondelok 20. 4. 2015 sme sa spolu so študentmi slovakistiky spýtali našich úspešných absolventov na to, ako sa dá slovenčina využiť v praxi. Na túto zaujímavú otázku nám odpovedali doc. PhDr. Jozef Štefánik, CSc. (vedúci odboru slovenského jazyka na Generálnom riaditeľstve pre preklad pri Európskej komisii v Luxemburgu), Mgr. Juliana Beňová (teatrologička v Divadelnom ústave Bratislava a exlektorka slovenského jazyka a kultúry v Katoviciach a v Belehrade), Mgr. Roman Bomboš (moderátor RTVS) a PhDr. Radoslav Matejov (šéfredaktor Knižnej revue). 

Vianočný večierok na katedre (2014)

Deň otvorených dverí 2015

Konferencia Jazyk a jazykoveda v interpretačnej perspektíve (8. - 9. 9. 2014)

Diskusia na tému Bratislava - študentské, historické, kultúrne, hlavné... mesto (v rámci projektu Esej o Bratislave)

Prechádzka Bratislavou (v rámci projektu Esej o Bratislave)

Deň otvorených dverí na KSJ v akademickom roku 2013/2014

Krst publikácií Variety metafory a Slang v mládežníckom diskurze (15. 11. 2013)

Konferencia Slovo a tvar v štruktúre a komunikácii (12. - 14. 12. 2012)

 

Novoročné katedrové posedenie (2013)

Deň otvorených dverí (2013)

 

Oslava životných jubileí doc. PhDr. Oľgy Orgoňovej, CSc. a prof. PhDr. Juraja Dolníka, DrSc., 2012)

 

Deň otvorených dverí (2012)

Vianočný večierok 2011

 

KOnferencia Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislosiach (11. 2. 2011)

Dňa 11. 2. 2011 sa konalo sympózium s názvom Slovenčina (nielen) ako cudzí jazyk v súvislostiach venované životnému jubileu doc. PhDr. Jany Pekarovičovej, PhD. Sympózium organizačne zabezpečovala Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra slovenského jazyka, Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy, Studia academica slovaca - centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV. Ponúkame Vám výber fotografií z podujatia.

Exkurzia na Devín (2010)

Konferencia Jazyk a komunikácia v súvislostiach III (2010)

Deň otvorených dverí (2010)

Vianočný večierok 2009

Konferencia ODBOROVÁ DIDAKTIKA V PRÍPRAVE A ĎALŠOM VZDELÁVANÍ UČITEĽA v Ružomberku

Vianočný večierok 2008

Prednášky prof. J. Kořenského v rámci Excelentnej univerzity

Konferencia Jazyk a komunikácia v súvislostiach II

Udelenie Akademickej pochvaly rektora UK Doc. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc.

Pedagogičky z FiF UK, ktoré dostali Akademickú pochvalu rektora UK, vľavo doc. Oľga Orgoňová z Katedry slovenského jazyka, vpravo prof. Mária Kusá z Katedry ruského jazyka a literatúry
Pochvalný príhovor rektora UK, doc. PhDr. Františka Gahéra, CSc., oceneným študentom a pedagógom
Doc. Mgr. art. Anna Predmerská pri adresovaní Akademickej pochvaly rektora UK doc. PhDr. Oľge Orgoňovej, CSc
Ocenená doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc
Ďakovné blahoželanie dekana FiF UK, doc. PhDr. Antona Eliáša, CSc. odmenenej doc. Oľge Orgoňovej
Poslávnostné gratulácie (sprava prof. Mária Kusá, doc. Oľga Orgoňová, Mgr. Janka Kišová, Mgr. Alenka Bohunická)