Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ďalšie informácie

Akademická kariéra

 • 2015: profesor na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • 2004: mimoriadny profesor na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • 2000: docent na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • od r. 1998: vedúci Katedry logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK v Bratislave
 • 1986 – 2000: odborný asistent na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej fakulty UK v Bratislave
 • 1983 – 1986: asistent na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave
 • 1981: PhDr. z filozofie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
 • 1981 – 1983: študijný pobyt na Katedre filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Funkcie

 • 2012: podpredseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2003 – 2011: rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • 2000 – 2002: predseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1995 – 2000: podpredseda Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1992 – 1994: predseda Akademického senátu Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Vedecké projekty

 • 2013 – 2017: APVV, Analytické metódy v spoločenských a humanitných disciplínach, spoluriešiteľ
 • 2014 – 2016: VEGA, Evidencia v sémantike, vedúci projektu
 • 2011 – 2013: VEGA, Sémantické modely, ich explanačná sila a aplikácia, hlavný riešiteľ
 • 2009 – 2011: Operačný program Výskum a vývoj – spoluriešiteľ: Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK
 • 2006 – 2008: VEGA, Logika, logická sémantika, metodológia a ich aplikácie v spoločenských vedách, hlavný riešiteľ
 • 2003 – 2005: VEGA, Sémantická analýza prirodzeného jazyka a aplikácie logiky, hlavný riešiteľ
 • 2000 – 2002: VEGA, Sémantická analýza prirodzeného jazyka (vzťah gramatiky a sémantiky; teórie významu výrazov; negácia a presupozície, druhy negácii, sylepsa, referencia a supozície de dicto a de re), hlavný riešiteľ
 • 1994, 1998: Open Society Fund – HESP grant, hlavný riešiteľ
 • 1991 – 1992: VEGA, hlavný riešiteľ

Členstvo v redakčných radách

Organon F

Členstvo vo vedeckých radách

VR Univerzity Komenského v Bratislave (2003 – 2011), VR Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (2003 – 2011), VR Vysokej školy múzických umení v Bratislave (2003 – 2007), VR Slovenskej akadémie vied v Bratislave (2006 - 2010), VR Masarykovej univerzity v Brne (2006 – 2011), VR Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (2006 – 2010), VR Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave (2005 – 2008), VR FiF UK, člen (2012 – doteraz)

Zahraničné pobyty

 • 1995: Univerzita v Regensburgu v rámci programu Phare
 • 1996 – 1998: Ústav pre východnú a strednú Európu Viedenskej univerzity

Jazyky

 • Angličtina – aktívne
 • Ruština – aktívne
 • Nemčina – pasívne
 • Poľština – pasívne