Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Logická sémantika a (všeobecná) teória prekladu

(Výberový predmet pre študentov vyšších ročníkov a doktorandov filologických odborov)

Vypracoval: Doc. PhDr. František Gahér, CSc., Katedra logiky a metodológie vied FiF UK Bratislava

1. Čo sa má zachovať prekladom?

Umelecký preklad verzus informačný (vecný) preklad. Vetný kontext ako základný. Význam ako invariat pôvodnej vety a jej prekladu. Sémantika ako teória označovania - teória významu výrazov. Čo je jazykový znak? Sémantika verzus semiotika – unilaterárny vs. bilaterárny výklad; synchrónny vs. diachrónny prístup (etymológia, semiósis). Čo je význam výrazu? Objekt z časopriestoru? Objekt v mysli človeka? Významom výrazu je jeho miesto (úloha, funkcia) v štruktúre jazyka? (Štrukturalistické teórie významu: F. de Saussure, Sapiro-Whorfova hypotéza; kognitívny psychologizmus; Quine - lingvistický pragmatizmus a holizmus.) Význam výrazu je abstraktná entita?

2. Lingvistická analýza prirodzeného jazyka

Jazykové roviny či jazykové plány. Syntaktická analýza prirodzeného jazyka. Generatívne gramatiky - generatívne procedúry či pravidlá, štruktúrny opis (stromové diagramy), rozpoznávacie procedúry. Frázová, transformačná a morfofonetická zložka.

Transformačné gramatiky. Prepojenie sémantiky so syntaktikou transformačných gramatík: slovník jazyka - lexikálna rovina, projekčné pravidlá, hĺbkové a povrchové štruktúry. Čo je význam výrazu? Čo je sémantická štruktúra zloženého výrazu?

3. Logická sémantika I.

Zmysel a denotát mena (Fregeovská sémantika podľa A. Churcha).

Zmysel a denotát mena. Princípy kompozicionality (skladobnosti) pre význam zloženého výrazu. Zmysel určuje denotát. Pojmy ako funkcie. Pojem verzus predstava. Podmet a prísudok nie sú logické kategórie. Výrokové spojky označujú pravdivostné funkcie. Predikácia – aplikácia funkcie na argument; kvantifikácia – typy formulácií všeobecných tvrdení v prirodzenom jazyku.

4. Logická sémantika vs. lingvistika o synonymii

Jazyk ako systém kódovania významov? Synonymia, homonymia, podradenosť, sémantická redundancia a diskvalifikujúca predikácia, vyplývanie. Nepriamy kontext – zmena sémantickej schémy. Zažratý kontextualizmus?

5. Štruktúra viet verzus logická štruktúra propozícií.

Russellova teória definitných deskripcií: primárny a sekundárny výskyt označujúcej frázy. Princíp netransparentnosti.

6. Logická sémantika II. Extenzionálny model významu pre výrazy v intenzionálnych kontextoch

Intenzionálne kontexty a povaha empirických pojmov. Rámec toho, o čom hovoríme. Možné svety. Časová dimenzia. Epistemický rámec. Významy výrazov a extenzie a intenzie. Indivíduum verzus indivíduová rola; pravdivostná hodnota verzus propozícia, trieda verzus vlastnosť, veličiny. Empirická ekvivalencia denotátov výrazov.

Sémanticky neurčená pravdivosť a nepravdivosť. Znovu o synonymii. Sémantická (analytická) pravdivosť, sémantická nepravdivosť, nekonzistentnosť, vyplývanie. Typy „prázdnych“ pojmov.

7. O čom je veta - supozície de re a de dicto určitých opisov

Supozícia a signifikácia výrazu. Supozície de re a de dicto – predikácie de re a de dicto. Transparentnosť jazykovej štruktúry.

8. Presupozícia a negácia

Presupozícia a zmysluplné otázky. Zmysluplnosť a sémantická anomália. Kontrafaktuálie.

Negácia a sylepsa; negácia a alegácia.

9. Logická sémantika III.

Význam vety v hyperintenzionálnych kontextoch typu XY sa domnieva, že ...

Adekvátny preklad vety a princíp intenzionálneho izomorfizmu. Štruktúrovaný význam výrazu ako usporiadaná n-tica. Štruktúrovaný význam ako konštrukcia či intelektuálna procedúra. Znovu o jazyku ako systéme kódovania: gramatické parametre ako sémantické kategórie? Nový pohľad na synonymiu: konštrukcia funkcie verzus funkcia ako neštruktúrované priradenie. Identita a ekvivalencia konštrukcií. Analyticky identické konštrukcie, ekvivalentné konštrukcie a pojem pojmu. Identita a ekvivalencia pojmov.

10. Propozičné a pojmové postoje

Postoj k propozícii verzus postoj ku konštrukcii; polyadicionálnosť „činnostných“ slovies (tzv. Kennyho problém), typový polymorfizmus „intencionálnych“ slovies; supozície de re a de dicto, kombinácie kontextov de re a de dicto, anafora, používanie pojmov verzus zmieňovanie sa o pojmoch (use verzus mention).

11. Pragmatický význam výrazov

Indexové výrazy, pragmatická premenná, význam pragmatického výrazu.

Výber z literatúry

 • CARNAP, Rudolf
  • 1956: Meaning and Necessity. Chicago UP, Chicago and London.
 • CMOREJ, Pavel
  • 1985: K explikácii pojmu jazykový znak. Jazykovedný časopis, 36, 1985, 2.
 • CRESSWELL, M.J.
  • 1985: Structured Meanings: The Semantics of Propositional Attitudes. MIT Press, Cambridge, Massachusetts; London, England.
 • CHOMSKY, Noam
  • 1957: Syntactic Structures, Mouton, The Hague; český preklad Syntaktické štruktúry. Praha, 1964.
  • 1965: Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, MIT Press.
 • DUŽÍ, Marie
  • 1996: Propoziční postoje, homonymie, synonymie a ekvivalence výrazů. Organon F, III, č.2, ss. 101-112.
  • 1999: Propositional/Notional Attitudes and the Problem of Polymorphism. Logica´ 1998. Praha.
 • FREGE, Gottlob
  • 1992: O zmysle a denotáte. Filozofia 47, č. 6, 349-363.
  • 1996: Myšlienka: Logické skúmanie, Organon F, roč.III, č. 3,
 • GAHÉR, František
  • 1998: Logika pre každého. Iris, Bratislava (II. doplnené vydanie).
  • 2000: Stoická sémantika a logika z pohľadu intenzionálnej logiky. Stimul, Bratislava.
  • Negácia a presupozícia (in print).
  • Signifikácia verzus supozícia (in print).
 • HAJIČOVÁ, Eva
  • 1975: Negace a presupozice ve významové stavbě věty. Academia, Praha.
 • CHURCH, Alonzo
  • 1954: Intensional Isomorphism and Identity of Belief. Philosophical Studies V, 5, pp. 65-73.
  • 1956: Introduction to Mathematical Logic. Princeton U.P., Princeton, New Jersey.
 • MATERNA, Pavel - PALA, Karel - ZLATUŠKA, Jiří
  • 1989: Logická analýza přirozeného jazyka. Akademia, Praha.
 • MATERNA, Pavel
  • 1998a: Pragmatic Meaning, In: The Logica Yearbook , Childers, T. (ed.), Praha, pp. 65 - 70.
  • 1998b: Concepts and Objects. Acta Philosophica Fennica, vol.63, Helsinky.
 • PEREGRIN, Jaroslav
  • 1997: Principy formálniho modelování významu. Karolinum, Praha.
  • 1999: Význam a struktura. Oikúmené, Praha.
 • RUSSELL, Betrand
  • 1995: O označovaní. In.: Organon F, II., č.2.
 • SAUSSURE, Ferdinand, de
  • 1989: Kurs obecné lingvistiky. Odeon, Praha.
 • TICHÝ, Pavel
  • 1986: Frege and the Case of the Missing Sense. In: Grazer Philosophische Studien, Vol.27, 27- 48.
  • 1988: The Foundations of Frege´s Logic. W. de Gruyter, Berlin - New York.
  • 1996: De dicto a de re. In.: O čem mluvíme. Praha.
  • 1994a: Jednotliviny a ich roly (I - IV). Organon F, roč. I, č. 1-4.
  • 1994b: The Analysis of Natural Language. In: From Logical Point of View III, 2, pp. 42-80.

Súbory na stiahnutie