Kurz novogréckeho jazyka

 

KATEDRA KLASICKEJ A SEMITSKEJ FILOLÓGIE

FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

otvára

 

KURZ NOVOGRÉCKEHO JAZYKA


pre začiatočníkov

 

Trvanie kurzu: 6. októbra 2017 – 9. februára 2018

Rozsah kurzu: 14 týždňov: 1× týždenne 2 vyučovacie hodiny,
t. j. 28 v. h. celkovo (1 v. h. = 45 minút)

Deň a doba konania kurzu: piatok 16:30 – 18:00 hod.

Miesto konania kurzu:
Filozofická fakulta UK, Gondova 2, 3. poschodie, miestnosť č. 330

Vyučujúci: Mgr. Sofia Chatzigiannaki, Mgr. Zuzana Išpoldová

Cena kurzu: 140,00 € (5 € za vyučovaciu hodinu)

 

______________________________________________

Bližšie informácie: jana.gruskovauniba.sk (0905 393628), 02/ 59339 434

Ak máte záujem prihlásiť sa, treba:


1) zaslať vyplnenú prihlášku na adresu jana.gruskovauniba.sk min. 5 dní pred začiatkom kurzu a dostať následne potvrdenie o jej registrácii,

2) zaplatiť školné.

Školné za kurz (140€) sa bude platiť až po prvej vyučovacej hodine, v prípade naplnenia minimálneho počtu študentov v skupine. Účasť na prvej vyučovacej hodine je preto dôležitá! 


Platiť treba bankovým prevodom na účet Filozofickej fakulty UK č.:  7000083100/8180, Štátna pokladnica (IBAN: SK36 8180 0000 0070 0008 3100), variabilný symbol (VS) 06, do poznámky treba uviesť svoje meno.

 

Prihláška

Plagát na stiahnutie