Životopis

1975


27. mája, ukončenie štúdia na FiF UK, odbor francúzština-nemčina

1975

 
16. augusta až 15. novembra, samostatná referentka na GR Slovenská Polygrafia odd. VTEI

1975


Od 16. novembra do 30. septembra 1978 interná ašpirantúra na Katedre románskej, klasickej   a semitskej filológie FiF UK

1978


Od 1. októbra 1978 do 30. júna 1979 odborná asistentka na Katedre románskej, klasickej   a semitskej filológie FiF UK

1979


28. júna 1979, udelená vedecká hodnosť kandidáta filologických vied CSc.

1979


1. júla vedecká pracovníčka Oddelenia teórie a praxe žurnalistiky FiF UK (predtým Kabinet)

1981


29. októbra, priznaný titul „doktora filozofie“ PhDr.

1989


Od 1. decembra, priznaný II. atestačný stupeň – samostatná vedecká pracovníčka na Katedre   žurnalistiky FiF UK

1991


Od 1. marca, odborná asistentka na Katedre žurnalistiky FiF UK

1995


Od 1. marca, vymenovaná za docentku pre odbor žurnalistika; docentka na Katedre žurnalistiky   FiF UK

2003


Od. 1. septembra 2003 po úspešnom výberovom konaní zaradená do funkcie docent v študijnom   odbore žurnalistika

2005

 
Od 1. februára po úspešnom výberovom konaní zaradená do funkcie profesorka v študijnom   odbore žurnalistika, mimoriadna profesorka Katedry žurnalistiky do 31. augusta 2008

2008

 
Od 1. septembra 2008 po úspešnom výberovom konaní zaradená do funkcie docent v študijnom   odbore žurnalistika

2010

 
25. januára 2010 vymenovaná za profesorku v odbore: teória a dejiny žurnalistiky

2010

 
od 1. marca 2010 po úspešnom výberovom konaní zaradená do funkcie profesorka v študijnom   odbore žurnalistika