Študentské psychologické dni 2018/2019

Katedra psychológie FiF UK v Bratislave

si Vás dovoľuje pozvať na

Študentskú vedeckú konferenciu

v šk. r. 2018/2019

z príležitosti

katedrového kola

študentskej vedeckej a odbornej činnosti

11. 4. 2019

štvrtok

o 8,30 h

FiF UK Bratislava, Gondova 2

G 241

Katedrového kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti

sa majú možnosť zúčastniť

študenti 1. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia na KP FiF UK

a

študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia na KP FiF UK

so svojimi prácami

v rozsahu 10 normostrán (vrátane obrázkov, tabuliek)

abstrakty, literatúra a prílohy sa do rozsahu práce nezarátavajú

(usmernenia k formátu prác sú na web stránke katedry)

Práce treba prihlásiť do 28. 3. 2019

a

odovzdať do 4. 4. 2019 (v elektronickej a vytlačenej podobe)

doc. PhDr. M. Bratskej, CSc.

19. ročník medzinárodnej a 20. ročník celoslovenskej konferencie študentskej vedeckej

a odbornej činnosti - víťazov katedier psychológie vysokých škôl z ČR a SR

sa uskutoční

23.-24. 5. 2019

v Prahe

na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej