Študentská vedecká konferencia 2017/2018

Katedra psychológie FiF UK v Bratislave

si Vás dovoľuje pozvať na

Študentskú vedeckú konferenciu
v šk. r. 2017/2018

z príležitosti

 

katedrového kola
študentskej vedeckej a odbornej činnosti

19. 4. 2018
štvrtok
o 8,30 h

 

FiF UK Bratislava, Gondova 2
G 241


Katedrového kola študentskej vedeckej a odbornej činnosti
sa majú možnosť zúčastniť

študenti 1. až 3. ročníka bakalárskeho štúdia na KP FiF UK
študenti 1. a 2. ročníka magisterského štúdia na KP FiF UK

a

so svojimi prácami

v rozsahu 10 normostrán (vrátane obrázkov, tabuliek, literatúry, bez príloh)
(usmernenia k formátu príspevkov a prezentácií sú na web stránke katedry)

 

Práce treba prihlásiť do 5. 4. 2018

a

odovzdať do 12. 4. 2018 (v elektronickej a vytlačenej podobe)

doc. PhDr. M. Bratskej, CSc.

 

18. ročník medzinárodnej a 19. ročník celoslovenskej konferencie študentskej vedeckej

a odbornej činnosti - víťazov katedier psychológie vysokých škôl z ČR a SR

sa uskutoční

17.-18. 5. 2018

v Bratislave

na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského