Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Chcem (sa) učiť nemčinu

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia: Chcem (sa) učiť nemčinu

Projekt Nadácie Volkswagen Slovakia Chcem (sa) učiť nemčinu (2020 – 2021) vznikol v roku 2019 na základe intenzívnej spolupráce projektových partnerov Filozofickej fakulty UK, Pedagogickej fakulty UK a Goetheho inštitútu.

Cieľom projektu je motivovať študentov stredných škôl študovať učiteľstvo nemeckého jazyka a zároveň motivovať študentov vysokých škôl, aby pôsobili ako učitelia nemeckého jazyka.

Riešiteľ za FiF UK: Mgr. Monika Šajánková, PhD. v spolupráci s ostatnými členmi Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky FiF UK

Oficiálna webová stránka projektu

Projektové aktivity Filozofickej fakulty UK

Informačné stretnutia na vybraných stredných školách v Bratislave, súčasťou ktorých sú rozhovory o výhodách učiteľského štúdia, prezentácia krátkych ukážkových vyučovacích sekvencií s využitím inovatívnych metód a sprostredkovanie informačných a propagačných materiálov pre študentov SŠ o štúdiu učiteľstva

Hospitácie študentov učiteľského smeru FiF UK v kurzoch na Goetheho inštitúte,   pozorovanie vyučovania a rozbor vyučovacích hodín  

Motivačný workshop pre študentov stredných škôl z celého Slovenska na troch stanovištiach (FiF, GI, PdF) v nemeckom jazyku na rôzne témy (nemecký jazyk, literatúra, frazeológia, učenie nemčiny hravou formou...)

Odborné semináre o práci s médiami vo vyučovaní nemčiny pre študentov učiteľstva FiF a PdF UK (v spolupráci s Goetheho inštitútom) o interaktívnej tabuli, používaní smartfónov, iPhonov a iPadov vo vyučovaní, o využití filmov, rozhlasových hier, piesní a literatúry vo vyučovaní nemčiny

Interaktívne vyučovacie hodiny pre študentov gymnázií pripravených a vedených študentmi učiteľstva na FiF UK v spolupráci s pedagógmi FiF UK

Moderovaná diskusia študentov gymnázií, študentov FiF a pedagógov o možnostiach a výhodách štúdia učiteľstva

Stretnutie pedagógov FiF UK s cvičnými učiteľmi z vybraných gymnázií – vypracovanie spoločných požiadaviek na prípravu a realizáciu pedagogickej praxe a organizačného priebehu praxe, zásady tútorstva študentov FiF, iniciovanie vzniku oficiálneho statusu cvičných škôl

 

 

Kontakt

Mgr. Monika Šajánková, PhD.: monika.sajankova(at)uniba.sk

Aktuálne podujatia

Všetkých študentov stredných škôl pozývame na interaktívny webinár v dňoch 24. 6. 2020 a 25. 6. 2020 organizovaný Pedagogickou fakultou UK