VEGA

2008-2010

VEGA č. 1/0821/08/12

Aktuálne trendy výskumu v translatológii a aplikácia v teórii tlmočenia a prekladu

Vedúci riešiteľ: PhDr. Jaroslav Stahl, Ph.D.

English Summary

 

2010-2011

VEGA č.

Modernizačné a antimodernizačné tendencie v  multikultúrnej Bratislave v období 1900-1938 so zameraním na nemecký a inonárodný literárny a kultúrny transfer.

Vedúci riešiteľ: Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

English Summary

 

2010-2011

VEGA č. 1/0273/10

Bratislava a multilingvizmus. Jazyková biografia medzivojnovej a vojnovej generácie obyvateľov Bratislavy

Vedúci riešiteľ: Mgr. Jozef Tancer, PhD.

English Summary

 

2013-2015

 

VEGA č. 1/0858/13

 

Edícia a jazykovedno-historická analýza najstaršej mestskej knihy
Smolníka (významného prameňa k dejinám stredovekého baníctva)
,

Vedúca projektu: PhDr. Erika Mayerová, PhD.

English Summary

 

VEGA 1/0801/14

Obraz Severu a severských krajín na Slovensku optikou jazyka a literatúry. The image of Scandinavia and Scandinavian countries in Slovakia through the lens of language and literature.

Vedúca projektu: Mgr. Katarína Motyková, PhD.

Zástupkyňa vedúcej projektu: Doc. PhDr. Margita Gáborová, CSc.

Doba trvania projektu 2014 - 2016

Abstrakt v slovenčine

English Summary