Oznamy:

Termíny štátnych záverečných skúšok:

OPATRENIE DEKANA FAKULTY č. 2/2021 - podmienky fungovania UK v Bratislave, FiF

Príkaz rektora UK č. 2/2021 - Dodatok č. 1 k príkazu rektora č. 1/2021

Príkaz rektora UK č. 1/2021 - Opatrenia UK v Bratislave v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Z dôvodu núdzového stavu a mimoriadnej situácie je stále v platnosti smernica rektora VP 5/2020, dodatok 3, čl. 12, podľa ktorej sa záverečné práce odovzdávajú v elektronickej podobe. 

OPATRENIE DEKANA FAKULTY č. 11/2020 - realizácia štátnych skúšok +; prílohy

 

Termín odovzdania záverečnej práce:     4. 12. 2020, do 15:00 hod.

Študent okrem práce (do AIS-u) odovzdá vytlačený titulný list práce, 2 x 2 vytlačené a podpísané licenčné zmluvy vygenerované z AIS (zaslať poštou najneskôr 2 kalendárne dni pred skúškou na adresu študijného oddelenia a ich scany alebo fotografie poslať mailom študijnému poradcovi - ladislav.sabela@uniba.sk).

Forma realizácie štátnych skúšok je dištančná, online - prostredníctvom aplikácie Teams. Študenti budú pred štátnou skúškou vyzvaní ku kontrole pripojenia.

Termíny štátnych záverečných skúšok - Zimný termín 2021

Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia: 27.1.2021, od 9.00 hod

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 25.1.2021, od 9.00 hod

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 27.1.2021, od 9.00 hod

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 25.1.2021, od 9.00 hod

UAP: DPŠ - Filozofia: 

Odovzdávanie záverečných prác

 

- pre všetkých študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu z Filozofie:

Úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej práce) - max. 10 minút - realizuje študent prostredníctvom PowerPointovej prezentácie.