Oznamy:

Termíny štátnych záverečných skúšok:

OPATRENIE DEKANA FAKULTY č. 6/2021 - zmena harmonogramu štúdia na FiF UK (odovzdávanie záverečných prác, prihlásenie na štátnu skúšku, DPŠ)

OPATRENIE DEKANA FAKULTY č. 2/2021 - podmienky fungovania UK v Bratislave, FiF

Termín odovzdania záverečnej práce:     7. 5. 2021, do 15:00 hod. (práce sa odovzdávajú výlučne elektronicky prostredníctvom AIS).

Forma realizácie štátnych skúšok je dištančná, online - prostredníctvom aplikácie Teams. Študenti budú pred štátnou skúškou vyzvaní ku kontrole pripojenia.

Termíny štátnych záverečných skúšok - Letný termín 2021

Bakalárske štúdium (Bc.) - Filozofia: 2. 6. 2021, od 9.00 hod.

Bakalárske štúdium - (Bc.): UAP: Filozofia v kombinácii: 31. 5. 2021, od 9.00 hod. alebo 7. 6. 2021, od 9.00 hod. 

Magisterské štúdium (Mgr.) - Filozofia: 2. 6. 2021, od 13.00 hod.

Magisterské štúdium (Mgr.) - UAP: Filozofia v kombinácii: 31 5. 2021, od 9.00 hod. alebo 7. 6. 2021, od 9.00 hod. 

UAP: DPŠ - Filozofia: 31. 5. 2021, od 9.00 hod.

 

Odovzdávanie záverečných prác

 

- pre všetkých študentov, ktorí budú obhajovať záverečnú prácu z Filozofie:

Úvodné slovo (predstavenie problematiky záverečnej bakalárskej práce) - max. 10 minút - realizuje študent prostredníctvom PowerPointovej prezentácie.