Ako inovatívne učiť na VŠ

Otvárame 3. ročník kurzu Ako inovatívne učiť na VŠ!

V akademickom roku 2023/24 opäť ponúkame  kurz pre doktorandov, doktorandky, učiteľov a učiteľky, ktorý im poskytne teoretické a praktické základy vyučovania na vysokej škole.

Kurz vyučujeme kombinovane v slovenčine aj angličtine (2 z 8 workshopov bude vedených v AJ) formou ôsmych poldenných workshopov v zimnom semestri a praktickou časťou v letnom semestri, kde majú účastníci a účastníčky možnosť zaviesť do svojej učiteľskej praxe poznatky z workshopov, a to v spolupráci s vybranou koučkou spomedzi lektoriek kurzu.

V rámci kurzu predstavujeme aktívne metódy vyučovania ako napríklad akademická debata, využitie hier a videí, "making thinking visible" a iné, vrátane metód využiteľných online. Zároveň počas kurzu predstavíme viacere formy hodnotenia, ktoré môžu účastníci a účastníčky uplatniť na svojich kurzoch. 

Kurz je akreditovaný na medzinárodnej úrovni britskou Staff and Educational Development Association (SEDA). Všetci absolventi/-ky tak získajú medzinárodne platný certifikát, podobne ako prvých desať vyučujúcich, ktorí kurz úspešne absolvovali v lete 2022 a ďalších 12 v lete 2023. Doktorandi a doktorandky zároveň dostanú 5 ECTS kreditov za každý úspešne absolvovaný semester.

Prihlasovanie:

Prihlásiť sa na kurz možno zaslaním písomnej prihlášky, a to v termíne do 25. septembra 2023. Súčasťou prihlášky sú tri dokumenty:

a)     Krátka esej, v ktorej účastníci a účastníčky predstavia svoju filozofiu vyučovania

V eseji (v rozsahu od 500 do 600 slov) by mali uchádzači/-ky obsiahnuť tieto témy:

 

 • Čo charakterizuje súčasné vysokoškolské vyučovanie tak, ako ho uchádzač/ka pozná z vlastnej skúsenosti? Akú rolu v ňom zohráva učiteľ/-ka?
 • Čo charakterizuje dobré učenie?
 • Ako sa uchádzač/-ka snaží dosiahnuť svoje vyučovacie ciele v bežnom vyučovaní?
 • Ako si uchádzač/-ka myslí, že je vhodné študentstvo hodnotiť?
 • Aký dôležitý princíp, princípy alebo teóriu, sa snaží uchádzač/-ka vo svojom vyučovaní využívať?
 • Čo považuje uchádzač/-ka za najväčšie výzvy súvisiace s vyučovaním v jeho/jej odbore, disciplíne, či už pre začínajúcich učiteľov/-ky alebo pre inštitúciu vo všeobecnosti?
 • Ako sa uchádzač/-ka snaží na dané výzvy reagovať? (možno tiež opísať situáciu, kedy sa na výzvu nepodarilo adresne reagovať, ciele neboli naplnené a aké mohli byť dôvody pre tento neúspech)
 • Aký vzťah vidí uchádzač/-ka medzi svojim vyučovaním a výskumom?
 • Prečo a ako by uchádzač/-ka chceli v budúcnosti zmeniť spôsob svojho vyučovania?

b)     Motivačný list (350- 450 slov)

Uchádzač/-ka by mal/-a vyzdvihnúť svoju motiváciu participovať na kurze, budúce plány a ambície v súvislosti s učením. V motivačnom liste odporúčame zvážiť nasledujúce otázky:

 • Aký bol hlavný dôvod pre prihlásenie sa na tento kurz?
 • Prečo si uchádzač/-ka myslí, že by bol pre neho/pre ňu kurz užitočný a zmysluplný?
 • Akým typom učiteľa/-ky sa uchádzač/ka chce stať? Čo v súčasnosti robí pre to, aby sa stal/a lepším učiteľom/-kou?
 • Ako by sa uchádzač/-ka rád/a videl na konci tohto kurzu v súvislosti s tým ako sa vidí dnes?
 • Aký typ rozvoja má uchádzač/-ka na mysli? 

c)      Stručný životopis (maximálne 1 strana A4)

 • Katedra a fakulta, kde uchádzač/-ka pôsobí
 • Emailový kontakt (fakultný e-mail)
 • Dosiahnuté vzdelanie, názvy inštitúcií a programov

 Kurzy, na ktorých uchádzač/-ka participoval/-a ako doteraz, prípadne iné skúsenosti s vyučovaním (napríklad v jazykovej škole, na inom ako VŠ stupni štúdia a pod.)

Formát prihlášky:

Prosíme štrukturovať svoju prihlášku podnadpismi. Prihlášku posielajte ako jeden dokument formátu word alebo pdf., kde bude najskôr uvedený životopis, potom filozofia vyučovania a nakoniec motivačný list. Súbor nazvite svojím menom a priezviskom, napr. jan_novak. Zašlite ju emailom na adresu lucia.hlavata@uniba.sk

 

Kritériá výberu:

Ponúkame 16 miest pre učiteľov/-ky z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a ďalších fakúlt. Pri výbere účastníkov kurzu použijeme nasledujúce kritériá:

 

 • úroveň záujmu participovať na kurze, zahŕňajúca očakávanie, že záujemca/záujemkyňa odučí vybraný kurz (alebo časť kurzu- minimálne 3 stretnutia s bakalárskymi alebo magisterskými študentmi)
 • úroveň záväzku pracovať ako učiteľ/-ka, zlepšovať svoje vlastné vyučovanie, a výsledky vzdelávania študentstva
 • všeobecná kvalita prihlášky 

 

Uchádzači/-čky môžu pred prihlásením prekonzultovať svoje prihlášky s koordinátorkou kurzu, Dr. Hlavatou e-mailom (lucia.hlavatauniba.sk) alebo telefonicky (02 9013 2051) .

Harmonogram kurzu pre akademický rok 2023/2024:

Prvý semester kurzu (zimný) pozostáva z 8 workshopov.

 Letný semester prebieha formou individuálnej spolupráce medzi koučom/koučkou a jednotlivými účastníkmi a účastníčkami kurzu pri príprave a výskume a reflexii vlastného vyučovania.


Workshop č.

Téma

Dátum

Lektorky

1.

Ako premýšľať o vyučovaní, stanovenie cieľov, aktivít a hodnotenia orientovaného na študentov, plánovanie hodiny; predstavenie kurzu a hodnôt SEDA (V:1,4,5; CDO: 1,2,3; SO: 7)*

29.9.2023

9:00-12:30

Gabriela Pleschová

Sofia Olšovská

 

2.

Formulácia cieľov  a očakávaných výstupov vzdelávania, využitie aktivizačných metód v malých skupinách I.: rovesnícke vzdelávanie (peer learning) a metóda Making Thinking Visible (V: 1,2,3,4; SO: 5,6)

6.10.2023

9:00-12:30

Lucia Hlavatá

Silvia Hlavinková

3.

Využitie aktivizačných metód v malých skupinách II.: akademická debata, „gamification“ (V: 1,2,4,5; CDO:4)

27.10.2023

9:00-12:30

Lucia Hlavatá

Agi Simon*

 

4.

Využitie online nástrojov vo vyučovaní.

Chat GPT, pomocník alebo hrozba?

10.11.2023

9:00-12:30

Gabriela Pleschová

TBC

5.

Využitie aktivizačných metód vo veľkých skupinách (V: 1,2,3,4; SO: 5,6)

24.11.2023

9:00-12:30

Lucia Hlavatá

6.

Hodnotenie na vysokej škole (V: 1, 4,5; CDO: 4; SO: 5,6)

1.12.2023

9:00-12:30

Gabriela Pleschová

Lucia Hlavatá

7.

Scholarship of teaching and learning (SOTL) : Čo je to SOTL štúdia, prečo a ako ju správne napísať?

15.12.2023

9:00-12:30

Agi Simon*

8.

Demonštrácia vlastného mikrovyučovania (CDO: 4; SO: 5,6,7)

 

12.1.2024

9:00-13:00

Paralelné skupiny vedené vždy jednou z lektoriek kurzu

Účastníci/účastníčky kurzu

Prestávka medzi 1. a 2. semestrom

19.1.-31.1.2024

*workshop alebo časť workshopu prebieha v anglickom jazyku

 

Harmonogram 2.semestra Kurzu

 

Kategória zadania 

Zadanie 

Termín 

Kontakt s priradenou koučkou

                                Do 31.1.2024 

Dizajn vyučovania 

  

Návrh inovácie kurzu 

Vyplnenie dotazníka do 9.2.2024

Plán 3 hodín kurzu 

1. verzia 

12.2.2024 

Finálna verzia 

23.2.2024 

Workshop č.1:

Inštruktážne stretnutie k pozorovaniu hodiny

9.2.2024 

(10:00 – 11:30)

Workshop č.2 

Prezentácia plagátu (inovácia 3 hodín kurzu a predpokladané nástroje merania) 

1.3.2024 (9:00-12:30) 

Paralelne vo facilitovaných skupinách 

Dizajn výskumu

Dizajn výskumu na zhodnotenie dopadov učenia 

 

 

1. verzia 

8.3.2024 

Finálna verzia 

22.3.2024 

Workshop č.3

SOTL, skúsenosti, triky a odporúčania

(stretnutie bývalých a súčasných účastníkov/účastníčok kurzu)

19.4.2024 (13:00-15:00) 

Pozorovanie hodiny 

Do 3.5.2024 

Reakcia na pozorovanie hodiny 

 10.5.2024 

Stretnutie k vyhodnoteniu analýzy dát z odučených kurzov (individuálne s priradenými koučkami)

 V týždni od 13-17.5-2024

SOTL štúdia 

1. verzia 

31.5.2024 

Finálna verzia 

14.6.2024 

Slávnostné odovzdávanie certifikátov

 

24.6.2023

Čas bude upresnený

 

Spätná väzba od účastníčok a účastníkov predchádzajúceho ročníka:

 

"By mile" to bol najlepší  kurz môjho PhD štúdia. Odporučil by som to viacerým mojim bývalým vyučujúcim a dal by som to ako povinné pre  všetkých budúcich vyučujúcich.

Kurz vrelo odporúčam, pretože nebol iba inšpiratívnym prehľadom ďalších metód vzdelávania, ale všetci účastníci a účastníčky si kurz užívali, pracovali aj počas prestávok a bolo na nás vidno, že sme si radi našli čas napriek tomu, že kurz prebiehal počas piatkového dopoludnia. Kurz mi taktiež naspäť ukázal, prečo chcem zostať učiť, a že učenie má zmysel.

Celý kurz bol úžasný, hoci časovo vedel dať niekedy zabrať, ale nadobudnuté skúsenosti vykompenzovali všetko. Z Vašej strany bola aj flexibilita, v prípade oneskorenia úloh. Boli to príjemné osobné stretnutia v prvom semestri, zaujímavé poznatky a skúsenosti ostatných pedagógov. Z Vašej strany bolo vidieť veľa prípravy a vynaloženej energie do kurzu. Dali ste si záležať. Podporujem, aby sa to šírilo ďalej, a dúfam, že čoskoro mnoho pedagógov bude chcieť priniesť inováciu do prípravy výučby, lebo to má zmysel. Z "časti" (lebo nie vždy je všetko v jeho rukách), aký prístup vyučujúceho, také zrkadlo študentstva.

Ďakujem za možnosť účastniť sa na tomto kurze, spolu so zimným semestrom mi veľa dali a veľa som sa naučila. Taktiež som mohla stretnúť veľa skvelých ľudí a rozhodne by som všetkým tento kurz odporúčala. Želám Vám ešte veľmi veľa úspešných absolventov a absolventiek a veľa úspechov!

V závere vám dievčatá musím vzdať poklonu nielen za to, že kurz bol dokonalo do poslednej minúty prepracovaný a naplnený a naplánovaný, ale aj za to že ste nám príkladom ako pedagogické osobnosti. Mne sa veľmi páči, že to čo nás učíte aj samé reprezentujete, že ste orientované na študenta, že dokážete vytvoriť nesmierne príjemné, stimulujúce prostredie. Mňa ste napríklad namotivovali k tomu, aby som sa svojou pedagogikou začala zaoberať, aby som rástla . Všetky máte krásny jazykový/rečový prejav, veľmi dobre sa počúvate. akékoľvek aj náročné a konfrontujúce otázky ste vždy zodpovedali s takou rozvahou a na úrovni, vždy podložene príkladom. Pre mňa ste veľkým učiteľským vzorom  a Ďakujem že som sa od vás mohla učiť.   

Som veľmi rada, že som sa na kurz prihlásila. Pomohol mi prežiť tento semester. Príprava bola pre mňa náročná a aj mi chýbal čas pre prípravu na výučbu, keď sme mali v piatky často prezenčné semináre, no neľutujem to a jednoznačne to stálo za to, lebo to moju ped. prax. zlepší, takže som rada obetovala pár hodín víkendu.