Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Fakultné granty

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave dlhodobo podporuje vedeckú aktivitu svojich pracovníkov, ktorá vedie k špičkovým výsledkom a výstupom. Od roku 2013 takúto aktivitu podporuje aj prostredníctvom fakultných grantov. Na rozdiel od štandardných grantových schém sa fakultné granty zameriavajú predovšetkým na podporu už hotových publikačných výstupov pracovníkov Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

O fakultný grant vo výške do 1.000,- € sa môže na jeseň daného roku (obvykle v septembri) uchádzať vysokoškolský učiteľ alebo vedeckovýskumný zamestnanec pracujúci na „plný úväzok“ na fakulte, prípadne riešiteľské kolektívy zložené z takýchto tvorivých pracovníkov, resp. doktorandi v dennej forme štúdia financovaní fakultou.

V roku 2018 možno prostredníctvom fakultných grantov podporiť:

  • vydanie vedeckej monografie, ktorá bude uverejnená v domácom alebo v zahraničnom vydavateľstve orientovanom na vydávanie vedeckej literatúry,
  • vydanie vysokoškolskej učebnice, ktorá bude uverejnená v domácom alebo v zahraničnom vydavateľstve orientovanom na vydávanie takejto literatúry,
  • vydanie vedeckého časopisu, ktorý vychádza v kooperácii s Filozofickou fakultou UK,
  • vydanie vedeckej štúdie v cudzom jazyku, ktorá bude uverejnená vo vedeckom časopise indexovanom v renomovanej databáze (CCC, WoS alebo Scopus).

Žiadosť o fakultný grant sa podáva na projektovom oddelení fakulty v dobe aktuálnej výzvy na osobitnom tlačive. Finančné prostriedky určené na riešenie grantu je možné využívať počas nasledujúceho kalendárneho roka (v období, ktoré je bližšie špecifikované vo výzve), pričom publikačný výstup grantu musí byť uverejnený najneskôr na ďalší rok.

Formulár žiadosti o pridelenie fakultného grantu (2018)

Dokument s podrobnosťami o fakultných grantoch (2018)

Výsledné poradie projektov Fakultné granty na rok 2014

Výsledné poradie projektov Fakultné granty na rok 2015