Projektový cyklus

(1) Vyplnenie projektovej žiadosti

a) Projekty VEGA, KEGA a APVV

  • Projekty APVV: projektové žiadosti sa podávajú elektronicky prostredníctvom Portálu APVV. Podrobnejšie informácie nájdete na webe APVV na stránke príslušnej výzvy a v dokumente Najčastejšie otázky (APVV). Vhodným zdrojom informácií je aj sekcia FAQ na stránke agentúry. Perspektívnym žiadateľom a žiadateľkám o granty APVV odporúčame, aby o svojom zámere čo najskôr informovali Projektové centrum. Projekty APVV, na ktorých sa podieľajú viaceré fakulty (súčasti) UK, schvaľuje rektor UK.

Pri tvorbe projektových žiadostí VEGA, KEGA a APVV treba dodržať Pravidlá pre plánovanie a čerpanie nepriamych režijných výdavkov (Smernica dekana č. 2/2015).

V Projektovom centre Vám radi poskytneme komplexné konzultácie k príprave žiadostí o granty VEGA, KEGA a APVV, vrátane pomoci s tvorbou rozpočtu.

b) Ostatné grantové schémy

Pri ostatných grantových schémach (domácich či zahraničných) je potrebné vyplniť interný formulár „Projektový zámer“ a doručiť ho prostredníctvom e-mailu Projektovému centru. Zámer následne predložíme na schválenie dekanovi FiF UK. Formulár zároveň slúži na evidenciu podaných projektov.

Projektový zámer schvaľuje rektor UK, ak platí aspoň jedna z týchto podmienok:

  • rozpočet (za FiF UK) je väčší ako 10-tisíc eur, prípadne zahŕňa kapitálové výdavky nad 3500 eur,
  • projekt zahŕňa spoluprácu viacerých fakúlt alebo súčastí UK,
  • projekt je financovaný z prostriedkov EÚ alebo z iných zahraničných či medzinárodných zdrojov.

V Projektovom centre Vám radi poradíme s prípravou projektov v domácich aj zahraničných grantových schémach.

(2) Získanie grantových príloh a potvrdení

Niektoré grantové výzvy vyžadujú povinné prílohy, akou je napríklad osvedčenie o vykonávaní výskumu a vývoja, štatút UK, kópia menovacieho dekrétu rektora UK, výpis zo Štatistického úradu, výpis z trestného registra, potvrdenie od konkurzného súdu, daňového úradu, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní atď. Tieto prílohy, prípadne ich notársky overené kópie, pre Vás radi zabezpečíme v spolupráci s pracoviskami Rektorátu UK.

Prílohy a potvrdenia treba vyžiadať od Projektového centra FiF UK v predstihu – najmenej dva týždne pred uzávierkou príslušnej výzvy, aby pracovníci a pracovníčky Oddelenia projektov Rektorátu UK stihli včas zabezpečiť všetky dokumenty.

(3) Uzavretie podania projektovej žiadosti

Viaceré grantové výzvy vyžadujú zaslanie celej projektovej žiadosti (prípadne potvrdenia o elektronickom podaní žiadosti) v listinnej podobe na adresu príslušnej agentúry. Odoslanie dokumentov, ako aj získanie podpisu dekana FiF UK či rektora UK, zabezpečuje Projektové centrum. Riešiteľom a riešiteľkám odporúčame, aby sa s požiadavkami tohto druhu obracali na Projektové centrum s dostatočným predstihom – osobitne v prípade, ak grantová schéma vyžaduje podpis štatutárneho zástupcu organizácie, ktorým je rektor UK.

O vhodných termínoch na doručenie dokumentov pri výzvach VEGA, KEGA a APVV informujeme prostredníctvom e-mailu. Pri ostatných schémach odporúčame detailnejšie konzultovať celý postup s Projektovým centrom už pri tvorbe projektového zámeru.

Ak to grantová schéma umožňuje, zodpovedný riešiteľ/riešiteľka po podaní projektovej žiadosti napokon doručí celé jej znenie v elektronickej podobe (vo formáte PDF) Projektovému centru na účely evidencie.

(4) Informácia o výsledkoch

O zverejnení výsledkov hodnotenia projektov VEGA, KEGA a APVV informuje Projektové centrum prostredníctvom e-mailu.

V iných grantových schémach obvykle informáciu o schválení či neschválení žiadosti dostáva priamo zodpovedný riešiteľ/riešiteľka, prípadne dekanát FiF UK alebo rektorát UK. Zodpovedným riešiteľom/riešiteľkám, ktorých príslušná grantová agentúra informuje o schválení, resp. neschválení žiadosti, odporúčame, aby kontaktovali Projektové centrum.

(5) Podpis projektovej zmluvy a kooperačných zmlúv

Vo viacerých grantových schémach je predpokladom získania finančných prostriedkov uzavretie projektovej zmluvy. Zabezpečenie podpisu dekana FiF UK, resp. rektora UK, interné zaevidovanie zmluvy, ako aj jej povinné zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, zabezpečuje Projektové centrum FiF UK v spolupráci s pracoviskami Rektorátu UK a Ekonomickým oddelením FiF UK.

Ak sa popri FiF UK na riešení projektu podieľajú ďalšie organizácie alebo ak je FiF UK spoluriešiteľskou organizáciou v projekte, môže byť potrebné uzavrieť kooperačnú zmluvu. Jej podpísanie, zaevidovanie a zverejnenie takisto zabezpečuje Projektové centrum FiF UK.

(6) Riešenie projektu

V období riešenia projektu Projektové centrum zabezpečuje všetku administratívnu komunikáciu s grantovou agentúrou (zasielanie priebežných správ, žiadostí o zmenu projektu a pod.), vrátane podpisov dekana FiF UK či rektora UK.

Radi Vám tiež poskytneme konzultácie k čerpaniu finančných prostriedkov, výkladu grantových podmienok, tvorbe priebežných, záverečných či monitorovacích správ, ako aj pri riešení neočakávaných situácií.