Nové výzvy a granty

Ak sa chcete zorientovať v grantových príležitostiach podľa vlastných kritérií, sledujte portály Funding & tenders a ITMS2014+.

PREHĽAD VÝZIEV (od najnovších po najstaršie)

Výzvy MZV na rok 2021

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vydalo dve výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky. 

1. Cieľom všeobecnej výzvy je iniciovať spracovanie projektov v oblastiach zohľadňujúcich priority zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky v roku 2021. Disponibilný objem zdrojov určených na všeobecnú výzvu je vo výške 140 000 eur. 

2. Cieľom osobitnej výzvy je získať prostredníctvom dotačnej schémy analytické vstupy do pripravovanej strednodobej stratégie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky. Disponibilný objem zdrojov určených na osobitnú výzvu je vo výške 50 000 eur. 

Bližšie informácie k obom výzvam spolu s okruhom tém na spracovanie projektov nájdete na webovej stránke ministerstva.

Uzávierka na predkladanie projektov je 5. marec 2021.

Výzvy Fondu na podporu umenia na rok 2021

Fondu na podporu umenia uverejnil výzvu, prostredníctvom ktorej je možné požiadať o finančnú podporu v nasledujúcich oblastiach: 

4.3.2 Vznik a prezentácia tvorby - tradičná kultúra a folklorizmus 

4.6 D Medzinárodné mobility a prezentácie – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť 

V rámci uvedených oblastí sú oprávnenými žiadateľmi vysoké školy. Žiadosti je možné predkladať do 1. marca 2021. Výška dotácie a bližšia špecifikácia je k dispozícii po kliknutí na vyššie uvedené internetové odkazy. 

Výzva v rámci Small Grants Program Veľvyslanectva USA na Slovensku na rok 2021

Prioritné programové oblasti

  • podpora transatlantickej orientácie Slovenska prostredníctvom riešenia hybridných hrozieb vrátane dezinformácií a kybernetickej bezpečnosti 
  • podpora schopnosti Slovenska riešiť otázky právneho štátu vrátane obchodovania s ľuďmi a protikorupčných snáh 
  • posilňovanie nezávislých médií a žurnalistiky a pomoc pri rozvíjaní kritického myslenia  
  • podpora hospodárskej prosperity a energetickej bezpečnosti prostredníctvom partnerstva s USA vrátane inovatívnych prístupov k technológiám a podnikaniu  
  • podpora SR v oblasti ľudských práv a kultúry tolerancie a integrácie 
  • posilňovanie postavenia žien 
  • podpora medzikultúrneho porozumenia a výučby anglického jazyka na Slovensku  

Podmienkou účasti vo výzve je spolupráca s americkými expertmi, organizáciami či inštitúciami, ako aj zameranie projektu na posilnenie vzájomného porozumenia a kontaktov medzi Slovenskom a USA. 

Uzávierka výzvy: projekt možno podať v troch termínoch – do 31. januára, 30. apríla a do 31. júla 2021 (po každej uzávierke prebehne vyhodnotenie podaných projektov za dané obdobie) 

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 – 24 mesiacov 

Výška podpory: od 1000 do 24 999 dolárov (vo výnimočných prípadoch až 150 000 dolárov) 

Kompletné grantové podmienky: https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/small-grants-program/