Nové výzvy a granty

Informovanie v MS Teams

Informácie o aktuálnych grantových výzvach nájdete v tíme Projektového centra v MS Teams.

Ak sa chcete zorientovať v grantových príležitostiach podľa vlastných kritérií, sledujte portály Funding & tenders a ITMS2014+.

PREHĽAD VÝZIEV (od najnovších po najstaršie)

Granty Nadácie Tatra banky

Zapojte sa do výzvy Nadácie Tatra banky na podporu inštitúcií, ktoré sa venujú vysokoškolskému vzdelávaniu.

O podporu vo do výšky 5000 € sa môžu uchádzať aktívne skupiny zložené z pedagogických a vedeckých pracovníkov a pracovníčok.

Predmet podpory:

Aktivity, ktoré súvisia s procesom vyučovania a základný vyučovací proces obohatia o nové poznatky, informácie, prístupy či metódy. Projekt by mal:

 • obsahovať aktivity zamerané na prepájanie akademickej stránky vyučovania s praxou a na zlepšenie pripravenosti študentov na prax

 • obsahovať aktivity zamerané na využívanie moderných poznatkov zo zahraničia v procese vyučovania

 • zlepšovať obsah alebo formu súčasného vyučovacieho procesu či predmetu

 • rozširovať poznanie v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo vedných odborov či disciplín

 • zlepšovať vzdelávacie, ale aj organizačné metódy a metodiky

 • mať priamy vplyv na kvalitu vyučovania študentov tej školy, na ktorej je projekt realizovaný

 • rozvíjať vedeckú/odbornú činnosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov na vysokých školách

 • podporovať aplikovanie získaných poznatkov v praxi

 • mať výstupy, ktoré budú môcť byť použité aj opakovane po použití finančného príspevku

 • zlepšiť spoločenskú angažovanosť učiteľov, vedeckých, odborných pracovníkov a študentov vysokých škôl

Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 20. septembra 2021 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.

Bližšie informácie nájdete na webe Nadácie Tatra banky:

https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-institucie/

Výzva CERV-2021-CHILD na ochranu a propagáciu práv detí

V rámci grantovej schémy Európskej komisie s názvom „Citizens, Equality, Rights & Values" (CERV) bola vyhlásená aj výzva CERV-2021-CHILD, ktorá je zameraná výlučne na ochranu a propagáciu práv detí.

Aktivity, na ktoré sa vzťahuje finančná podpora:

 • vyhodnotenie ponaučení zo situácie v rámci pandémie Covid-19 v súvislosti s jej vplyvom na práva detí a vytvorenie odporúčaní ohľadom začleňovania práv detí a ich potrieb do centra politických stratégií v núdzových situáciách na národnej a/alebo miestnej úrovni (vrátane zohľadnenia rodových aspektov);
 • prieskumy, konzultácie, fokusové skupiny a iné typy online a offline (ak je to možné) aktivity, ktoré umožnia deťom participovať na hodnotení vplyvu pandémie;
 • analýza podnetov od detí;
 • vývoj nových projektov a iniciatív zameraných na deti, ktoré zohľadňujú potreby a názory, ktoré deti vyjadria počas konzultácií;
 • budovanie personálnych kapacít, tréningové aktivity, informačné kampane pre príslušné miestne orgány a zvyšovanie ich povedomia o právach a potrebách detí;
 • navrhovanie, zakladanie a/alebo posilnenie protokolov a mechanizmov na podporu deťom, ktoré sú najviac postihnuté situáciou ohľadom Covid-19 (v spolupráci so samotnými deťmi).

Výsledkom každého projektu by mala byť aktivita, ktorá vyplynula priamo z konzultácií s deťmi a ktorá ich zapojí do fázy implementácie.

Uzávierka výzvy: 7. september 2021

Informácia o vyhodnotení výzvy: január – február 2022

Objem finančných prostriedkov v rámci výzvy: 2 160 000 €

Kompletné podmienky výzvy: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2021/call-fiche_cerv-2021-child_en.pdf

Nové bilaterálne výzvy APVV

APVV vyhlásila niekoľko nových bilaterálnych výziev, ktorých cieľom je podporiť spoluprácu medzi výskumnými inštitúciami na Slovensku a v konkrétnej krajine. Vo výzvach možno podávať projekty zamerané najmä na mobilitu a organizáciu spoločných vedeckých podujatí (vrátane online stretnutí).

V súčasnosti sú otvorené tieto výzvy:

Akcia Rakúsko – Slovensko: výzva na rok 2021

Projektové žiadosti v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je možné predkladať aj tento rok (najbližší termín je stanovený na 15. 5. 2021). Finančná podpora sa poskytuje na stimuláciu spolupráce medzi krajinami v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. V závislosti od typu žiadosti môže byť dĺžka projektu až 36 mesiacov. Finančná podpora takisto závisí od typu projektu, no maximálne ide o 20-tisíc eur/rok.

Bližšie informácie o výzve nájdete na webovej stránke www.aktion.saia.sk.

Výzva v rámci Small Grants Program Veľvyslanectva USA na Slovensku na rok 2021

Prioritné programové oblasti

 • podpora transatlantickej orientácie Slovenska prostredníctvom riešenia hybridných hrozieb vrátane dezinformácií a kybernetickej bezpečnosti 
 • podpora schopnosti Slovenska riešiť otázky právneho štátu vrátane obchodovania s ľuďmi a protikorupčných snáh 
 • posilňovanie nezávislých médií a žurnalistiky a pomoc pri rozvíjaní kritického myslenia  
 • podpora hospodárskej prosperity a energetickej bezpečnosti prostredníctvom partnerstva s USA vrátane inovatívnych prístupov k technológiám a podnikaniu  
 • podpora SR v oblasti ľudských práv a kultúry tolerancie a integrácie 
 • posilňovanie postavenia žien 
 • podpora medzikultúrneho porozumenia a výučby anglického jazyka na Slovensku  

Podmienkou účasti vo výzve je spolupráca s americkými expertmi, organizáciami či inštitúciami, ako aj zameranie projektu na posilnenie vzájomného porozumenia a kontaktov medzi Slovenskom a USA. 

Uzávierka výzvy: projekt možno podať v troch termínoch – do 31. januára, 30. apríla a do 31. júla 2021 (po každej uzávierke prebehne vyhodnotenie podaných projektov za dané obdobie) 

Maximálna dĺžka trvania projektu: 12 – 24 mesiacov 

Výška podpory: od 1000 do 24 999 dolárov (vo výnimočných prípadoch až 150 000 dolárov) 

Kompletné grantové podmienky: https://sk.usembassy.gov/education-culture/public-affairs-section-grant-opportunities/small-grants-program/