Podpora vydávania vedeckej literatúry

Na FiF UK v roku 2018 vznikol Fond na podporu vydávania vedeckej literatúry. Činnosť Fondu sa riadi Vnútorným predpisom FiF UK č. 6/2018.

Rada Fondu na podporu vydávania vedeckej literatúry rozhoduje o pridelení príspevkov na zasadnutiach, ktoré sa konajú podľa potreby, spravidla trikrát do roka, a to dvakrát v období od januára do júna a raz v období od septembra do decembra.

Z Fondu možno získať podporu na vydanie:

  • vedeckej monografie,
  • vedeckej štúdie v časopise,
  • kapitoly vo vedeckej monografii,
  • vedeckého časopisu.

Náležitosti publikácií, oprávnené druhy nákladov, ako aj maximálnu výšku podpory, o ktorú sa možno uchádzať, stanovuje spomínaný predpis.

Tlačivá žiadostí o podporu vydania jednotlivých typov publikácií nájdete na stránke Tlačivá. Vyplnené žiadosti posielajte, prosím, v elektronickej podobe na adresu: fif.fonduniba.sk.

Rada Fondu v roku 2023 zasadá v termínoch:

  • 3. marca,
  • 30. júna,
  • 13. októbra.

Žiadatelia budú o rozhodnutí informovaní do troch dní od zasadnutia.