Podpora vydávania vedeckej literatúry

Podpora vydávania výstupov tvorivej činnosti 

Príspevky na vydávanie výstupov tvorivej činnosti sú na FiF UK poskytované prostredníctvom fondu na podporu vydávania výstupov tvorivej činnosti. Pravidlá podpory vydávania výstupov tvorivej činnosti upravuje Vnútorný predpis FiF UK č. 28/2023.

Fond spravuje Rada fondu na podporu vydávania výstupov tvorivej činnosti.

Rada Fondu na podporu výstupov tvorivej činnosti rozhoduje o pridelení príspevkov na zasadnutiach, ktoré sa konajú dvakrát za akademický rok, raz v zimnom semestri a raz v letnom semestri.

Z Fondu možno získať podporu na vydanie: 

  • vedeckej monografie,
  • odbornej knižnej publikácie,
  • učebnice pre vysoké školy,
  • vedeckého článku vo vedeckom časopise,
  • vedeckého časopisu vydávaného fakultou.

 

Náležitosti publikácií, oprávnené druhy nákladov, maximálnu výšku podpory, o ktorú sa možno uchádzať, a povinnosti žiadateľa stanovuje spomínaný predpis.

Tlačivá žiadostí o podporu vydania jednotlivých typov publikácií nájdete na stránke Tlačivá. Vyplnené žiadosti posielajte, prosím, v elektronickej podobe na adresu: fif.fonduniba.sk.

Rada Fondu v roku 2024 zasadá v termínoch: 

  • 15. apríla,
  • 15. októbra.

 

Žiadatelia budú o rozhodnutí informovaní do troch dní od zasadnutia.