Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Voľby kandidáta na funkciu dekana FiF UK - pondelok 6. 5. 2019

Predsedníctvo akademického senátu vyhlásilo voľby kandidáta na dekana FiF UK na ďalšie funkčné obdobie. Na základe zápisnice volebnej komisie pre voľby kandidáta na dekana FiF UK je jediným nominovaným kandidátom prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., z Katedry logiky a metodológie vied FiF UK, v súčasnosti je tiež zastupujúci dekan FiF UK, ako aj prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium na FiF UK.

Volebné zasadnutie AS FiF UK, na ktorom sa bude konať voľba kandidáta na dekana FiF UK, sa bude konať v pondelok 6. mája 2019 o 9:00 v miestnosti G127 v hlavnej budove FiF UK na Gondovej ulici č. 2. Na začiatku volebného zasadnutia sa kandidát predstaví. Na predstavenie kandidáta sú pozvaní všetci členovia akademickej obce FiF UK.

Na tento čas dáva poverený dekan pedagógom možnosť prerušiť výučbu, ak majú záujem zúčastniť sa predstavenia kandidátov. Zároveň ich žiada, aby ospravedlnili absenciu študentom, ktorí sa zúčastnia predstavenia kandidátov.

Zápisnica zo zasadania volebnej komisie pre voľbu dekana FiF UK

Programové tézy kandidáta na funkciu dekana

Životopis kandidáta na funkciu dekana