Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Skladanie portrétu Štefana Strážaya

Obsah

Na úvod    s. 5

Peter Zajac: Strážayova metafora  ●  s. 6

Zoltán Rédey: Svet podľa Strážaya

(Problém sveta a jeho tematizácia v Strážayovej lyrike)  ●  s. 15

Valér Mikula: Trápenie, ale neurčité

(Hľadanie témy u Strážaya)  ●  s. 45

Jaroslav Šrank: Domov, cesta, mesto

(K niektorým motívom poézie Štefana Strážaya)  ●  s. 61

Fedor Matejov: K jednej básni Štefana Strážaya

(Začiatok románu)  ●  s. 88

Mária Valentová: Portrétny žáner v poézii

Štefana Strážaya  ●  s. 99

Igor Hochel: V „interiéri“ aj „exteriéri“ ľudskej duše

(Nad básnickou zbierkou Štefana Strážaya Interiér)  ●  s. 112

Erik Markovič: Náznaky palintropickosti v poézii

Štefana Strážaya  ●  s. 119

Braňo Hochel: Strážay v prekladoch  ●  s. 140

Na úvod

Svoju poslednú básnickú zbierku Interiér vydal Štefan Strážay  roku 1992 a odvtedy sa publikačne odmlčal. Keďže to nebolo kraskovsko-rúfusovské „významné mlčanie“, ale iba také „obyčajné“, keď nemáme čo, ale najmä nechceme čo-to povedať, zdalo sa, že v rušnej ponovembrovej ére ho čaká osud zabudnutého básnika.  

Takáto situácia by básnikovej diskrétnej mentalite určite najväčšmi vyhovovala, lenže postupne sa začali objavovať články a štúdie vracajúce sa k Strážayovi. K jeho poetike sa obrátili i nejakí začínajúci básnici a nakoniec prekvapujúco (i pre básnika samého) vyšlo roku 2011 v reprezentatívnej edícii Knižnica slovenskej literatúry jeho Básnické dielo.

Toto všetko svedčí o tom, že i keď básnik svoje posledné slovo (aspoň verejno-publikačne) už povedal, jeho poézia ešte zďaleka nie. Ukazuje sa, že spôsob, akým vo svojej poézii hovorí, i to, čo hovorí (a tiež to, čo zamlčuje), predstavuje literárnohistoricky i typovo jednu z podstatných zložiek modernej slovenskej poézie.

K Strážayovej poézii sa teda treba vracať nielen kvôli reformulácii literárnych dejín druhej polovice 20. storočia, ale aj kvôli pochopeniu existenciálnych dejov v človeku vtedy i teraz.

Z oboch týchto dobrých dôvodov sme na Filozofickej fakulte UK v Bratislave usporiadali dňa 5. 4. 2013 vedeckú konferenciu Štefan Strážay – skladanie portrétu. Všetky príspevky z nej (až na jeden) po autorskom dopracovaní ponúkame v tomto zborníku v poradí, v akom odzneli na konferencii.  

 

V. Mikula

Skladanie portrétu Štefana Strážaya. Zborník z konferencie.
Zostavil a do tlače pripravil V. Mikula. Vyd. Univerzita Komenského, Bratislava 2014, 150 s.