Magisterské štúdium (Mgr.)

Charakteristika predmetov študijného plánu

Magisterský študijný program svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru 1.1.4 pedagogika  tak, aby bol profil absolventa v súlade  s požiadavkami, ktoré sa kladú na absolventa tohto študijného odboru. Predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy sociálnovedného, pedagogického, sociálno-pedagogického, poradenského základu štúdia pedagogiky.

Povinné predmety magisterského študijného programu reflektujú nosné témy jadra vedomostí študijného odboru definované ich opisom a súčasne reflektujú aktuálne potreby učiteľskej  a výchovnej praxe, pedagogickej diagnostiky, sociálnej pedagogiky, predškolskej pedagogiky, prevencie sociálnej patológie a poradenstva, multikultúrnej výchovy.

Povinne voliteľné predmety prispievajú  k rozvoju pedagogického a vedeckého myslenia absolventov  ako aj k rozvoju  učiteľských, sociálnych kompetencií študentov.

Povinnou súčasťou jadra študijného programu sú  povinne voliteľných predmetov, ktoré  sú zastúpené kurzami - odbornej  praxe 1,2  zamerané na samostatné projektovanie a realizovanie výchovného a sociálneho poradenstva.

Predmety rozvíjajú pedagogické a sociálne kompetencie študentov. Sleduje sa tým cieľ, aby  absolventi  mohli odborne dobre zvládnuť preventívnu, výchovnú a poradenskú prácu, efektívne pôsobenie v oblastiach sociálnej pedagogiky v školskom  a mimoškolskom prostredí, v oblasti sociálnej práce,  sociálnych služieb a na prevenciu zameranej výchovy.  Predmety z metodológie umožňujú zvládnuť náročnejší teoretický či aplikovaný edukačný výskum s využitím poznatkov z metodológie  pedagogiky, pedagogického výskumu a pedagogickej diagnostiky.

Štátna skúška sa realizuje ústnou formou spolu s obhajobou diplomovej práce z predmetov: predškolská pedagogika, sociálna pedagogika, pedagogické poradenstvo.

 

Magisterský študijný program učiteľstva pedagogiky v kombinácii svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov  tak, aby bol profil absolventa v súlade  s profilom absolventa tohto študijného odboru. Predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva a predmetových aprobácií.

Povinné predmety spoločného učiteľského základu magisterského študijného programu reflektujú nosné témy jadra vedomostí študijného odboru definované opisom a súčasne aktuálne potreby učiteľskej praxe, smerujú k rozvoju pedagogického a vedeckého myslenia a učiteľských, kompetencií študentov.

Povinnou súčasťou jadra študijného programu sú kurzy Pedagogickej praxe 2 a 3 zamerané na samostatné projektovanie a realizovanie výučby v sekundárnom vzdelávaní v oboch predmetových aprobáciách.

Povinné predmety predmetovej aprobácie reflektujú nosné témy jadra vedomostí definované opisom a aktuálne potreby pedagogickej praxe.

Štátna skúška sa realizuje v predmete obhajoba záverečnej práce a predmetoch aprobácií (kolokviálne skúšky z oblasti teoretického poznania študijného odboru na priereze teórie odboru a jeho odborovej didaktiky).