Informácie o štúdiu

Bakalárske štúdium (Bc.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

Profil absolventa:

Absolvent študijného programu Pedagogika (1. stupeň) dokáže vykonávať prípravné práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a je schopný pracovať ako profesionálny vychovávateľ, voľnočasový pedagóg a sociálny pedagóg.

Absolvent odboru má znalosti o dejinách a teóriách výchovnej starostlivosti o deti a dorast, dokáže metodicky analyzovať modelové výchovné situácie a navrhovať ich pedagogické riešenia.

Teoretické vedomosti

Absolvent  štúdia

 • získa poznatky zo základov vied o výchove ako aj príbuzných disciplín a je schopný chápať podstatné súvislosti, princípy a teórie týkajúce sa edukačnej praxe.
 • osvojí si poznatky o sociálnom kontexte rozvoja osobnosti výchovnou starostlivosťou
 • nadobudne poznatky o procesoch výchovnej starostlivosti a ich účinnosti

 Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent  štúdia

 • dokáže aplikovať adekvátne teoretické zásady a praktické postupy na analýzu, explanáciu a   riešenie výchovných situácií
 • vie uplatňovať procedúry edukačnej intervencie v školských i mimoškolských podmienkach; hodnotiť ich možnosti uplatnenia a limity
 • je schopný kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, riaditeľ školy, školský psychológ a i.)
 • má schopnosť hodnotiť svoju výchovnú prácu a ďalej sa systematicky vzdelávať

 Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia

 • je schopný kooperovať ako člen pracovného tímu
 • dokáže spolupracovať s rodičmi a inými členmi komunity, v ktorej žije a pracuje
 • má predpoklady pokračovať v magisterskom stupni štúdia pedagogiky

 

Študijný odbor: 1.1.1. UAP Pedagogika v kombinácii

Stupeň štúdia: bakalárske

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky

Udeľovaný akademický titul: bakalár (Bc.)

 

Profil absolventa:

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia má potrebné teoretické vedomosti, umožňujúce pokračovanie v magisterskom stupni štúdia. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie a pripravený realizovať  výchovnú prácu v školských a mimoškolských zariadeniach pre deti a mládež.

Teoretické vedomosti

Absolvent si v&n

 • Osvojí odborné teoretické základy z vied o výchove (najmä filozofické, historické, psychologické, biologicko-hygienické)
 • Osvojí si teoretické poznatky potrebné na výchovné pôsobenie na deti a dorast v ich voľnom čase
 • Osvojí si moderné prístupy k výučbe pedagogiky
 • Nadobudne poznatky o komplexnom pôsobení na rozvíjanie detskej osobnosti

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent získa schopnosť

 • Výchovne viesť žiakov
 • Partnersky komunikovať a spolupracovať s rodičmi a so širšou verejnosťou
 • Organizovať voľnočasové aktivity pre deti a dorast
 • Využívať informačné a komunikačné technológie pre profesijné potreby
 • Kooperovať pri riešení odborných úloh v oblasti výchovy a vzdelávania

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia dokáže

Pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen pedagogického kolektívu

Sústavne sa profesijne rozvíjať a celoživotne sa vzdelávať

Udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi v odbore

Magisterské štúdium (Mgr.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: magisterské

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

V študijnom programe je možné vykonať rigoróznu skúšku a získať titul PhDr. - Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok určuje Opatrenie rektora UK č. 2/2002 (5e).

Profil absolventa:

Absolventi študijného programu Pedagogika (2.stupeň) dokážu vykonávať samostatne náročnejšie práce pre aplikovaný edukačný výskum, práce v štátnej správe a v oblasti sociálnych služieb a sú schopní pracovať ako vysoko kvalifikovaní profesionálni vychovávatelia, voľnočasoví pedagógovia a sociálni pedagógovia, ako aj pedagogickí poradcovia, výskumníci a riadiaci pracovníci.

Teoretické vedomosti

Absolventi štúdia

 • Získajú poznatky z oblasti teoretických fundamentov edukácie
 • Rozumejú podstatným súvislostiam, princípom a teóriám edukácie v súčasnom spoločenskom kontexte
 • Osvoja si poznatky o ekonomickom, politickom a kultúrnom kontexte rozvoja osobnosti edukáciou
 • Nadobudnú poznatky o systémových procesoch edukácie a ich kvalite a efektívnosti

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolventi štúdia sú schopní:

 • Samostatne a kvalifikovane riešiť pedagogické problémy
 • Reflektovať svoju prácu a posudzovať jej kvalitu a efektívnosť
 • Tvorivo uplatňovať princípy a procedúry spojené s plánovaním, organizovaním a vyhodnocovaním výchovnej starostlivosti a poradenskej služby
 • Kooperovať s pracovníkmi príbuzných profesií (učiteľ, riaditeľ školy, školský psychológ a i.)
 • Vedecky skúmať vzťahy medzi javmi edukačnej praxe, najmä závislosti edukačných efektov od ich determinantov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolventi štúdia

 • Sú schopní kooperovať ako členovia pracovného tímu
 • Dokážu spolupracovať s rodičmi a s inými členmi komunity, v ktorej žijú a pracujú
 • Majú schopnosť riadiť prácu malých skupín pedagogických pracovníkov
 • Preukazujú schopnosť sledovať vývin odboru v zahraničí

 

Študijný odbor: 1.1.1. UAP Pedagogika v kombinácii

Stupeň štúdia: magisterské

Forma štúdia: denné

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky

Udeľovaný akademický titul: Magister (Mgr.)

V študijnom programe je možné vykonať rigoróznu skúšku a získať titul PaedDr. - Pravidlá na vykonávanie rigoróznych skúšok určuje Vnútorný predpis UK č. 2/2007 Zásady rigorózneho konania na Univerzite Komenského v Bratislave (smernica rektora účinná od 16.4.2007).

Profil absolventa:

Absolvent štúdia dokáže v súlade s najnovšími poznatkami pedagogických vied riadiť výučbový proces aprobačného predmetu. Je pripravený realizovať aj výchovnú prácu v školských a mimoškolských zariadeniach a poskytovať odborné služby výchovného poradcu v škole.

Teoretické vedomosti

Absolvent si

 • Osvojí odborné teoretické základy z vied o výchove (najmä filozofické, historické, psychologické, biologicko-hygienické)
 • Zvládne teoretické základy práce výchovného poradcu (konzultácie, orientujúce poradenstvo)
 • Osvojí si teoretické poznatky potrebné na výchovné pôsobenie na deti a dorast v ich voľnom čase
 • Osvojí si moderné prístupy k výučbe pedagogiky
 • Nadobudne poznatky o komplexnom pôsobení na rozvíjanie detskej osobnosti

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent získa schopnosť

 • Tvorivo aplikovať teoretické poznatky v podmienkach inštitucionálnej výučby
 • Výchovne viesť žiakov
 • Optimálne plánovať, racionálne organizovať a vyhodnocovať výučbu
 • Metodicky adekvátne sprostredkúvať kognitívne a non-kognitívne sociokultúrne obsahy výučby s humanistickou orientáciou
 • Diagnostikovať schopnosti, potreby, záujmy, učebné ťažkosti a objektívne posudzovať kvalitu a efektívnosť práce žiakov
 • Partnersky komunikovať a spolupracovať s rodičmi a so širšou verejnosťou
 • Organizovať voľnočasové aktivity pre deti a dorast
 • Aplikovať primerané prístupy k poradenskej činnosti a pri riešení výchovných ťažkostí a problémov žiakov

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent štúdia dokáže

 • Pracovať efektívne ako jednotlivec i ako člen pedagogického kolektívu
 • Sústavne sa profesijne rozvíjať a celoživotne sa vzdelávať
 • Udržiavať kontakt s najnovšími vývojovými trendmi v odbore
 • Koordinovať edukačné pôsobenie školy (v spolupráci s kultúrno-osvetovými, športovými a inými organizáciami a zariadeniami na úseku výchovy a vzdelávania)
 • Používať vhodné praktiky v súlade s profesijným, etickým a právnym rámcom platným v edukačnom systéme SR

 

 

 

Doktorandské štúdium (PhD.)

Študijný odbor: 1.1.4. Pedagogika

Stupeň štúdia: doktorandské

Forma štúdia: externé

Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov

Udeľovaný akademický titul: philosophiae doctor (PhD.)