Bakalárske štúdium (Bc.)

Charakteristika predmetov študijného plánu

Bakalársky študijný program  pedagogika svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru tak, aby  profil absolventa bol v súlade a zodpovedal  profilu absolventa tohto študijného odboru. Predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy pedagogického, sociálnovedného, a psychologického a zvlášť poradenského  základu štúdia. 

Predmety smerujú k poznaniu základných atribútov pedagogických vied, metodológie,  k rozhľadu v histórii a k poznaniu vývinu  pedagogického myslenia, filozofie výchovy, osobitne  pedagogickej axiológie a pedagogickej antropológie. Predmety odpovedajú na aktuálne aj na potreby školsko–pedagogickej, sociálno-pedagogickej, ale i výchovnej praxe, vrátane otázok pedagogiky voľného času. 

V rámci povinných predmetov študent získa prehľad o základných východiskách  z výchovovedy v rámci teórie výchovy.  Osobitná pozornosť sa venuje výchove v rodine a pedagogike rodiny . Teórii a praxi edukácie z pohľadu opisu študijného programu sa venujú didakticky zamerané predmety – všeobecná didaktika, observačná prax v škole, školské systémy v zahraničí.

Ďalšie nosné predmety jadra študijného programu tvoria predmety zabezpečujúce  psychologickú gramotnosť budúcich absolventov bakalárskeho štúdia – všeobecná psychológia, ontogenetická psychológia, sociálna psychológia, pedagogická psychológia, psychológia osobnosti.

V rámci povinne voliteľných predmetov jadra študijného programu určitú kompaktnú skupinu tvoria predmety, ktoré rozvíjajú sociálnu pedagogiku, či už teoreticky ale i prakticky – úvod do sociálnej pedagogiky, základy sociológie pre pedagógov, pedagogická komunikácia.

 

Bakalársky študijný program učiteľstva pedagogiky v kombinácii svojou štruktúrou a obsahom napĺňa opis študijného odboru 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov  tak, aby bol profil absolventa v súlade  s profilom absolventa tohto študijného odboru. Predmety študijného plánu sú koncipované tak, aby pokrývali proporčne témy sociálnovedného, pedagogického a psychologického základu učiteľstva a predmetových aprobácií.

 Povinné predmety spoločného učiteľského základu bakalárskeho študijného programu reflektujú nosné témy jadra vedomostí študijného odboru definované opisom a súčasne aktuálne potreby učiteľskej praxe, smerujú k rozvoju pedagogického myslenia, digitálnej a  psychologickej gramotnosti budúcich učiteľov.

Povinné predmety predmetovej aprobácie pedagogika (v kombinácii) reflektujú nosné témy jadra vedomostí definované opisom a aktuálne potreby pedagogickej praxe.

 Povinnou súčasťou jadra študijného programu sú kurzy Pedagogickej praxe 1 zamerané na hospitačnú činnosť a rozvoj profesijného videnia študentov. Štátna skúška sa realizuje v predmete obhajoba záverečnej práce