Ďalšie informácie

Členstvo vo vedeckých organizáciách a radách, redakčných radách časopisov atď.

 • výkonný redaktor časopisu Organon F

  Vedecké projekty

  • 2013 – 2017: APVV, Analytické metódy v spoločensko-humanitných disciplínach, spoluriešiteľ
  • 2014 – 2016: VEGA, Evidencia v sémantike, spoluriešiteľ
  • 2011 – 2013: VEGA, č. 1/0134/11, Metódy vysvetlenia a chápania vo filozofii a metodológii sociálnych vied, spoluriešiteľ
  • 2011 – 2013: VEGA, č. 1/0046/11, Sémantické modely, ich explanačná sila a aplikácia
  • Centrum excelentnosti pre spoločenské inovácie UK, Globálne a lokálne procesy na Slovensku: rozvoj spoločenských inovácií v podmienkach internacionalizácie Európskej únie
  • 2011: Grant UK, č. UK/377/2011, Metodológia apriórnych disciplín – (neo)logicizmus a teória množín
  • 2008: Grant UK, č. UK/37/2008, Explanačné stratégie v historickej vede
  • 2007: Grant UK, č. UK/92/2007, Modely explanácie v historickej vede