Konferencie

Konferencie a semináre, na ktorých usporiadaní katedra participovala

  • Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť - vedecká konferencia. Bratislava, 14.10.2014 - program
  • Informačné interakcie II. - doktorandský metodologický seminár. Bratislava, 15.10.2014 - program
  • Information Ecology and Libraries / Informačná ekológia a knižnice : Medzinárodná konferencia. Bratislava 10.-12.10.2011
  • Nová paradigma spracovania a využívania informácií - sympózium organizované katedrou a Univerzitnou knižnicou v Bratislave dňa 21.11.2007 - Zborník zo sympózia 
  • Information Use in Information Society / Využívanie informácií v informačnej spoločnosti : International Conference / Medzinárodná konferencia. Bratislava 11.-12.10.2006
  • Workshop on Information Behavior in Information Use and Text Perception / Seminár: Informačné správanie pri využívaní informácií a percepcii textov. Bratislava 14.12.2004
  • Information Behavior in Digital Libraries / Informačné správanie v digitálnych knižniciach. International Conference conference held in the framework of :DELOS-CEE / Medzinárodná konferencia organizovaná v rámci programu DELOS-CEE. Bratislava 21. - 22. 5. 2003
  • Výskum ako súčasť procesov v knižnici - predpoklad efektívneho manažmentu. Trnava 7.-8.6 2000
  • Electronic publishing training - 9-11.12.1999, Bratislava
  • CECUP - Národný seminár o autorskom práve. Bratislava 24.5. - 25.5. 1999