Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Granty a projekty

Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy

Výskumný projekt VEGA 1/0066/15Vedúca projektu: Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD. Plánovaný na roky: 2015-2017

Riešitelia:

 • Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
 • Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
 • Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
 • Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
 • Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
 • Mgr. Marta Špániová, PhD.
 • PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
 • Mgr. Katarína Buzová, PhD.
 • Mgr. Andrea Hrčková, PhD.
 • Mgr. Jana Ilavská, PhD.
 • Mgr. Františka Tomoriová
 • Mgr. Jakub Fázik 

 

Ciele projektu:

Cieľom projektu je vymedziť informačné prostredie digitálnej vedy v kontexte informačnej vedy (vedci, dáta, dokumenty). Problém digitálnej vedy a otvorenej vedy doteraz nebol u nás dostatočne preskúmaný a chýbajú aj modely podporujúce využitie digitálneho prostredia. Realizuje sa prieskum informačného správania a postojov vedcov vybraných disciplín z hľadiska práce s dátami a informačnej infraštruktúry. Na teoretickej úrovni sa analyzujú základné modely digitálnej vedy s dôrazom na princípy open access, digitálne repozitáre a bibliometrické analýzy  pri mapovaní rozdielov medzi vybranými odbormi. Modeluje sa kognitívna, sociálna a pojmová dimenzia informačného prostredia digitálnej vedy s využitím emergentných metód sociálnovedného výskumu.  Vo výstupoch sa budú projektovať novšie modely a služby informačného prostredia digitálnej vedy, stratégie a funkcie informačnej infraštruktúry na podporu vedeckej komunikácie a hodnotenia vedy.

 

Výstupy za rok 2017

 

 • Steinerová, Jela. 2017. Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR. In: ProInFlow. Časopis pro informační vědy. Vol. 9, No. 2 (2017), 48-73. Dostupné na: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1675
 • Steinerová, Jela. 2017. Information Literacy Practices of Researchers in Workplace Information Ecologies. In: Kurbanoglu, S. et al. (Eds.). Information Literacy in the Workplace. ECIL 2017. Cham: Springer International Publishing AG, 2018, pp.1-10. CCIS 810. https://doi.org/10.1007/978-3-319-74334-9_4
 • Steinerová, Jela. 2017. Vnímanie informačného prostredia vedcami: vybrané výsledky výskumu. In: ITLiB. 2017. Roč.21, č. 4., s. 5-14. ISSN 1335-793X. Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2017/4/vnimanie-informacneho-prostredia-vedcami-vybrane-vysledky-vyskumu-perception-of-information-environment-by-scholars-selected-results-of-a-study.html?page_id=3393
 • Kmeťová, Michaela. 2017. Alternatívne indikátory: výzva pre modernú bibliometriu.In: IT lib. Roč. 21, č. 1 (2017), s. 31-34. Dostupné na. http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2017/1/alternativne-indikatory-vyzva-pre-modernu-bibliometriu-alternative-metrics-the-challenge-for-a-modern-bibliometrics.html?page_id=3280
 • Melicherová, M., Nováková, F. a J. Fázik. 2017. Modely informačného správania v kontexte cieľov projektu HIBER (1. časť). ITLib: Informačné technológie a knižnice, 2017, roč. 21, č. 4, s.17-25. ISSN 1335-793X. Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2017/4/modely-informacneho-spravania-v-kontexte-cielov-projektu-hiber-1.-cast-models-of-information-seeking-behavior-in-the-context-of-the-hiber-project-objectives-part-1.html?page_id=3391
 • Hrčková, A., Garaj, A. 2017. From Ego-Centered to User-Centered Design of Gamification. In: BOBCATSS 2017. Improving Quality of Life Through Information : Proceedings of the XXV Bobcatsss Symposium, Tampere, Finland, January 2017. Dostupné na: http://tampub.uta.fi/handle/10024/101894
 • Tomoriová, F. 2017. Depersonalization of moral agent in online environment. In:. BOBCATSS 2017. Improving Quality of Life Through Information : Proceedings of the XXV Bobcatsss Symposium, Tampere, Finland, January 2017. Tampere : University of Tampere, 2017. - s. 67-71 [online]. - ISBN 978-952-03-0524-6. Dostupné na: http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/101894/improving_quality_of_life_through_information_2017.pdf?sequence=3
 • Špániová, M., Lichnerová, L. 2017. Poloniká v uhorských historických knižniciach 16. – 18. storočia (v kontexte prameňov digitálnej knižnej kultúry). In: Knižnica, 2017, č. 2, s. 42-60. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2017/Kniznica_2017_02.pdf
 • ŠPÁNIOVÁ, Marta a Lucia LICHNEROVÁ. Digital science in context of book culture history research: Polonica of the 16th -18th centuries in selected databases of written cultural heritage concerning the Kingdom of Hungary. In: Studies into the History of the Book and Book Collections. Varšava: Uniwersytet Warszawski, 2017, špeciálny zväzok, s. 371-380.
 • Steinerová, Jela. 2017c. Qualitative Methods in Information Research: A Study of Research Creativity. In: QQML 2017. Book of abstracts. 9th Qualitative and Quantitative Methods in Libraries. International Conference. Ed. A. Katsirikou May 23-26, 2017. Limerick, Ireland. Athens: ISAST, International Society for the Advancement of Science and Technology 2017, 92-93. ISBN 978-618-5180-20-1.
 • Tomoriová, Františka. 2017. Methodological approach to qualitative research of depersonalizations of moral agent in online environment. In: QQML 2017 : book of abstracts.  Athens : International society for the advancement of science and technology, 2017. - S. 123-124. - ISBN 978-618-5180-20-1
 • Steinerová, Jela. 2017d. Information Literacy Practices in Scholarly Workplaces as Information Ecologies. In: The Fifth European Conference on Information Ligeracy. ECIL 2017. Saint Malo, 18-21 Sept. 2017. Book of abstracts. Eds. S. Špiranec et al.. Saint Malo: Information Literacy Association (InLitAs), 2017, 131. ISBN 978-2-9561952-0-7.
 • Šušol, Jaroslav  - Dušková, Marta. 2017. Impact of performance-based funding on publication patterns : money changes everything...? In: RESSH2017. - Antwerp : Universiteit Antwerpen, 2017. - S. 66-68. [Research evaluation in the social sciences and humanities : medzinárodná konferencia. 2., Antwerp, 6.7.7.2017]
 • Information interactions 2017. Information behaviour of researchers, digital scholarship, information literacy. Eds. Jela Steinerová, Katarína Buzová. Book of Abstracts. Bratislava: Comenius University – University Library 2017, Department of LIS 2017. 14 s. Dostupné na: http://informationinteractions.weebly.com/programme.html
 • Knižničná a informačná veda. Zborník FiFUK. Library and Information Science. 27. Zost. Jela Steinerová. Zodp. red. Lucia Lichnerová. Bratislava: Univerzita Komenského 2017. 205 s. ISBN 978-80-223-4439-5. 205 s.
 • Steinerová, Jela. Úvod / Introduction. In: Knižničná a informačná veda. 27. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 5-10.
 • Steinerová, Jela. 2017.e. Modelling Information Environment in Ecological Contexts: A Qualitative Study of Information Behaviour of Researchers in Slovakia. In: Knižničná a informačná veda. 27. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 11-27.
 • Sliacky, Michal, Špániová, Marta. 2017. Vybrané aspekty digitálnych humanitných a spoločenských vied. In: Knižničná a informačná veda. 27. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 28-43.
 • Ondrišová, Miriam, Špániová, Marta. 2017. Štruktúra a vývoj digitálnych humanitných vied z perspektívy bibliometrie. In: Knižničná a informačná veda. 27. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 44-64.
 • Hrčková, Andrea, Buzová, Katarína, Regec, Milan. 2017. Sociálne siete vo vede alebo veda v sieti? Výskum v prostredí slovenských univerzít. In: Knižničná a informačná veda. 27. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 65-84.
 • Kmeťová, Michaela. 2017. Dlhodobá archivácia digitálnych objektov v inštitucionálnych repozitároch. In: Knižničná a informačná veda. 27. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 100-122.
 • Fázik, Jakub. 2017. Horizonty informačnej gramotnosti. In: Knižničná a informačná veda. 27. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 162-186.
 • Duchoňová, Lenka. 2017. Problematické dimenzie konceptu multitaskingu. In: Knižničná a informačná veda. 27. Bratislava: Univerzita Komenského 2017, 187-199.
 • Fázik, Jakub. 2017. Dimenzie informačnej gramotnosti : prínos Ch. S. Bruceovej do oblasti informačnej gramotnosti In: Knižnica. - Roč. 18, č. 2 (2017), s. 3-11. Dostupné na: http://www.snk.sk/sk/14-o-kniznici/1187-archiv-kniznica-2017.html
 • Buzová,K., Brijaková, A. 2017. Využitie metódy eye-trackingu pri optimalizácii rozhraní webových stránok a katalógov knižníc. In: Knižnica. Roč. 18. (2017), č. 1, s. 6-13. Dostupné na: http://www.snk.sk/sk/14-o-kniznici/1187-archiv-kniznica-2017.html
 • Steinerová, J., Špániová, M., Ondrišová, M. (eds.) 2017. Informačná veda. Terminologický slovník. Verzia 1.0. Autorky: K. Buzová, L. Duchoňová, A. Hrčková, Ľ. Hrdináková, L. Lichnerová, M. Ondrišová, J. Steinerová, M. Špániová. Bratislava: UK, KKIV FiFUK 2017.  CD-ROM. 168 s. Stimul 2018. (v tlači)
 • Steinerová, Jela. 2018. Informačné prostredie vedeckej komunikácie: informačné ekológie. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského 2017. 220 s. (v tlači).
 • Steinerová, Jela. 2017. Information environment and information behavior of scholars in Slovakia: challenges for digital scholarship.  In: Information Interactions 2017. Eds. J. Steinerová, K. Buzová. Bratislava: KKIV FiFUK 2017, s. 12-13.Dostupné na: http://informationinteractions.weebly.com/about.html
 • Melicherová, M. 2017. Altmetric: tools and challenges. In: Information Interactions 2017. Ed. J. Steinerová K. Buzová. Bratislava: KKIV FiFUK 2017, s 9.
 • Fázik, Jakub. 2017. Identity of information literacy. In: Information Interactions 2017. Ed. J. Steinerová K. Buzová. Bratislava: KKIV FiFUK 2017, s. 10. 

 

 

Výstupy za rok 2016

 

 • Steinerová, Jela. 2016. Information literacy studies and human information behaviour. Výskumy informačnej gramotnosti a informačné správanie človeka. In: ProInFlow. Časopis  pro informační vědy. 2016, No.2, s. 53-69. Dostupné na: www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1531
 • Tomoriová, F. 2016. Information Ethics in the context of Information Literacy. In: ProInFlow. Časopis  pro informační vědy. 2016, No.2, s. 85-96. Dostupné na:: http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/1533/1803
 • RANKOV, Pavol. Práce a vzdělávání znalostních pracovníků. In: Kniha ve 21. století: redefinování role knihoven v 21. století : mezinárodní setkání odborníků, které uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě 16.-18. února 2016. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016, s. 73 - 89. ISBN 978-80-7051-220-3.
 • LICHNEROVÁ, Lucia, 2016. Písanie a obhajoba záverečných prác: vysokoškolské skriptá pre študentov Univerzity Komenského v Bratislave [online]. Bratislava: Stimul [cit. 2016-0316]. Dostupné na: http://stella.uniba.sk/texty/LL_pisanie_obhajoba_zaverecne_prace.pdf
 • Zborník Knižničná a informačná veda. 26. Bratislava: Vyd. UK. (príprava do tlače). 2016.
 • Steinerová, Jela. 2016. Information behaviour of researchers: contexts of digital scholarship. In: WiKT/DaZn. 11th Workshop on Intelligent and  Knowledge Oriented Technologies. 35th Conference on Data and Knowledge. Eds. M. Bieliková, I. Srba. Bratislava: Nakl. STU 2016,  159-165. ISBN 978-80-227-4619-9. Dostupné na https://wikt-daz2016.fiit.stuba.sk
 • Steinerová, Jela. 2016. Open Science and the Research Information Literacy Framework. In: Information Literacy: Key to an Inclusive Society. Eds. S. Kubanoglu et al. ECIL 2016. Cham: Springer Internatsional Publishing AG 2016, CCIS 676, pp.1-9. DOI:10.1007/978-3-319-52162-6_27.
 • Steinerová, Jela. 2016. Information Challenges of Digital Science: Conceptual Frameworks. In: Journal of Library and Information Science, Vol.42, No.1, April 2016, p. 33-40. ISSN 0363-3640. (published by Graduate Institute of Library and Information Studies, National Taiwan Normal University).
 • Steinerová, Jela. 2016. Open Science and the Research Information Literacy Framework. In: The Fourth European Conference on Information Literacy. ECIL 2016. Prague, Oct. 10th-13th, 2016. Abstracts. Ed. S. Špiranec, S. Kurbanoglu, H. landová, E. Grassian. D. Mizrachi et al. Prague, Association of Libraries of Czech Universities 2016, s. 90. ISBN 978-80-270-0530-7. Dostupné na: ecil2016.ilconf.org/wp-content/uploads/sites/5/2016/11/ecil2016_abstracts.pdf
 • Steinerová, Jela. 2016. Informačná veda – tradície, teórie a trendy - smerom k digitálnej vede. In: Knižničná a informačná veda. 26.  Ed. Jela Steinerová. Bratislava: UK 2016, 9-28. (v tlači).
 • ONDRIŠOVÁ,Miriam. Alternatívne hodnotenia dopadu vedeckých výstupov vo webovom prostredí. In: Knižničná a informačná veda,26.  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016. (v tlači).
 • ŠPÁNIOVÁ, Marta. Význam terminológie pre informačnú činnosť : terminologické princípy tvorby tezaurov a interoperabilita s inými slovníkmi. In: Knižničná a informačná veda 26. 2016 (v tlači).
 • KMEŤOVÁ, Michaela. Otvorená veda, digitálna veda a informačná veda — vzťahy a súvislosti. In: Knižničná a informačná veda: zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského [v tlači]. Bratislava, 2016. 
 • Tomoriová, F. Mikroetický a makroetický kontext informačnej etiky. In: Knižničná a informačná veda. 26. Bratislava, UK 2016, 109-120. (v tlači).
 • Fázik, J. 2016. Modelovanie sekundárnej orality. In: Knižničná a informačná veda. 26. Bratislava, UK 2016, 131-144. (v tlači).
 • FÁZIK, Jakub. Modely informačnej gramotnosti a úloha knižníc v rámci informačného vzdelávania žiakov a študentov: Prístupy vybraných autorov modelov. In: Knižnica [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2016, roč. 17, č. 3, s. 9-20 [cit. 2016-12-09]. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2016/Kniznica_2016_03.pdf
 • TOMORIOVÁ, F. 2016. Information Ethics in Theory and  Practice of Information Interactions. Poster. / Doctoral workshop at CoLIS 9 conference.
 • Tomoriová, F., Labačová, L. 2016. In: Knižnica [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2016, roč. 17, č. 3, s. 21-25 [cit. 2016-12-09]. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2016/Kniznica_2016_03.pdf
 • Steinerová, Jela. 2016. Úvod. Introduction. In: Knižničná a informačná veda. 26. Zborník KIV. Ed. Jela Steinerová. Bratislava: UK 2016, s. 7.
 • Steinerová, Jela. 2016. Information loteracy studies and human information behavior. In: NASIV. 6th Visegrad Conference of Information Literacy and Edcuation. Conference proceedings. National conference on Information Education. Masaryk university Brno. Ed. P. Kovárová. Brno: Flow 2016, p. 32-43. ISBN 978-80-88123-12-5. Dostupné na: eknihy.knihovna.cz/static/files/sbornik-z-konference-nasiv-2016.pdf
 • Tomoriová, Františka. 2016. Information ethics in the context of information literacy. NASIV. 6th Visegrad Conference of Information Literacy and Edcuation. Conference proceedings. National conference on Informatin Education. Masaryk university Brno. Ed. P. Kovárová. Brno: Flow 2016, p. 44-51. ISBN 978-80-88123-12-5. Dostupné na: eknihy.knihovna.cz/static/files/sbornik-z-konference-nasiv-2016.pdf
 • Informačné interakcie 2016 – súbor abstraktov z medzinárodnej konferencie
 • Information interactions 2016. Digital Scholarship, Information Ethics and Information Literacy. International Workshop. Abstracts. Int. Workshop. Oct. 26-27, 2016. University Library in Bratislava. Eds. Jela Steinerová, Katarína Buzová. Bratislava: Comenius University, Department of LIS 2016. 8 p. Available from: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/Abstracts_information_interactions_2016.pdf
 • Steinerová, Jela. 2016. Information behavior of researchers: contexts of digital scholarship. In. Information interactions 2016. Abstracts. Bratislava, Oct. 26-27. International workshop. Bratislava, Comenius University, Department of LIS, 2016, s. 1. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/Abstracts_information_interactions_2016.pdf
 • Tomoriová, F. 2016. Information Ethics int he context of Information Literacy.   In. Information interactions 2016. Abstracts. Bratislava, Oct. 26-27. International workshop. Bratislava, Comenius University, Department of LIS, 2016, s. 5. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/Abstracts_information_interactions_2016.pdf
 • Fázik, J. 2016. Information Literacy Horizons. In. Information interactions 2016. Abstracts. Bratislava, Oct. 26-27. International workshop. Bratislava, Comenius University, Department of LIS, 2016, s. 5. Dostupné na: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kkiv/Rozne/Abstracts_information_interactions_2016.pdf
 • STEINEROVÁ, J., Roháč, J., Podušelová, G. 2016. Slovakia: Libraries, Archives, and Museums. In Encyclopaedia of Library and Information Sciences. [online] 2016. (updated entry). 17s.Dostupné na: www.elis.com
 • Steinerová, Jela. 2016. Mapping theoretical constructs and ecological paradigm of information science. In: Proceedings of the conference CoLIS 9. Uppsala, June 27-29, 2016. 16 p. (abstract, p. 39).  Dostupné na: http://www.abm.uu.se/digitalAssets/254/254150_1colis-9-abstracts--1.4.pdfhttp, www.abm.uu.se/colis9 - Information Research (2016).

 

 

Výstupy za rok 2015

Seminár Informačné interakcie 2015 s medzinárodnou účasťou / súbor abstraktov

Publikačná činnosť riešiteľov

 • Steinerová, Jela. 2015. Looking for Creative Information Strategies and Ecological Literacy. In: Kurbanoglu et al. (eds.): Information Literacy: Moving Toward Sustainability.  ECIL 2015. Tallinn, Oct. 19-22, 2015. Cham: Springer 2015, pp. 3-12. CCIS 552.
 • Steinerová, Jela, Ondrišová, Miriam, Buzová, Katarína. 2015. Otvorená veda a funkcie informačnej vedy. In ITLib špeciál. Roč. 19. 2015, s.16-26. ISSN1335-793X. Dostupné na: itlib.cvtisr.sk
 • KOPECKÁ, M. a J. ŠUŠOL. Začlenenie inštitucionálneho repozitára do akademického prostredia. In: ITlib špeciiál: Informačné technológie a knižnice [online]. 2015, č. 1 [cit. 2015- 10- 02]. Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/01/zaclenenie-institucionalneho-repozitara-do-akademickeho-prostredia.html?page_id=2948
 • Šušol, J., Čulenová, K., Molnár, J., Huňady, D.: Aktuálne smery implementácie informačno-komunikačných technológií z pohľadu politík a programov Európskej únie. In: IT Lib, Roč. 19. 2015, č. 2, 23-30.
 • Fázik, J.: Výskum informačného správania bratislavských stredoškolákov. In. ITLib. Roč. 19 (2015), č.. 2, 10-15.
 • Hrčková, A.: Ako môžu študenti pomôcť marketingu knižníc. In: ITLib. 2015. Roč. 19, č. 2, 35-37.
 • Steinerová, Jela. 2015. Trendy vzdelávania knihovníkov a nových informačných profesionálov. Trends in education of librarians and new information professionals. In: Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020. Zborník príspevkov z 5.  Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, 8.-9-6. 2015. Banská Bystrica: ŠVK, 2015, s. 99-115.
 • Tomoriová, Františka. 2015. Možnosti celoživotného vzdelávania knihovníkov na Slovensku. In: Knižnice v krajinách V4+ a perspektívy ich ďalšieho rozvoja do roku 2020. Zborník príspevkov z 5.  Kolokvia knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, 8.-9-6. 2015. Banská Bystrica: ŠVK, 2015,
 • Steinerová, Jela. 2015. Looking for Creative Information Strategies and Ecological Literacy. In: European Conference on Information Literacy 2015. Abstracts. Eds. S. Špiranec, S. Virkus, S. Kurbanoglu, E. Grassian, D. Mizrachi, L. Roy, D. Kos. Tallinn, October 19-22, Estonia. Tallinn, Tallinn University 2015, s. 84. ISBN 978-9949-29-241-7.
 • Steinerová, Jela. 2015. Kvalitatívne výskumy v informačnej vede. Qualitative Studies in Information Science. In: ProInFlow: časopis pro informační vědy. Vol. 2015, No. 2, s. 12-28.
 • Steinerová, Jela. 2015. Otvorená veda a digitálna veda z pohľadu informačnej vedy. In:  Bioetické výzvy a súčasnosť.  Ed. Z. Plašienková.  Univerzitný vedecký park. Bratislava: Stimul 2015, s. 273-284. ISBN 978-90-8127-133-5.
 • Šušol, Jaroslav. 2015. Veda a technika ako strategická priorita v dokumentoch a programoch Európskej únie. In:  Bioetické výzvy a súčasnosť.  Ed. Z. Plašienková.  Univerzitný vedecký park. Bratislava: Stimul 2015, s. 285-295. ISBN 978-90-8127-133-5.
 • Tomoriová, F. 2015. Prieskum celoživotného vzdelávania knihovníkov vybraných knižníc na Slovensku. In: ITLIb. Roč. 19. 2015 , č. 3, 42-46.
 • Tomoriová, F. 2015. Roly čitateľa v procese čítania. In: ProInFlow: časopis pro informační vědy. Vol. 2015, No. 2, s.1-11.
 • Suchá, Ladislava Zbiejczuk, Steinerová, Jela. 2015. Journal publishing models in the Czech Republic. In: Learned Publishing, October 2015, Vol.28, No4, 239-249.
 • Dragomirescu, H. Steinerová, J. 2015. Le clivage entre l’accès payant et l‘accès ouvert à l’information scientifique sous l’incidence du mantra “publier ou périr” The divide between paid and open access to scientific publications under the “publish or perish” mantra. In. Gestion des ressources et gouvernance" no 2/2015 (forthcoming), ISSN2367-7023. Published by Ecole Supérieure de la Francophonie pour l'Administration et le Management, Sofia, Bulgaria.

Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí

Výskumný projekt APVV 0508-15

Názov:HIBER - Human Information Behavior in the Electronic Environment / Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí

 

KKIV FiFUK

Hlavný riešiteľ: Fakulta informatiky a informačných technológií STU Bratislava

Spoluriešiteľ: Katedra psychológie FiFUK

 

Ciele projektu:

Výskum nových modelov a metód informačného správania človeka v digitálnom prostredí s cieľom lepšie pochopiť a modelovať informačné správanie človeka. Zameranie projektu je na implicitnú spätnú väzbu, návrh novších funkcií rozhraní systémov a návrhy nových modelov s využitím kvalitatívnych aj kvantitatívnych metód výskumu a experimentov s dôrazom na ekologické a etické aspekty spracovania informácií na úrovni jednotlivcov aj skupín (sociálnych sietí) v digitálnom prostredí. Výstupy projektu smerujú k predikcii informačného správania, identifikácii bariér a personalizácii služieb v digitálnom prostredí.

Riešitelia za KKIV FIFUK: Jela Steinerová, Jaroslav Šušol, Andrea Hrčková, Katarína Buzová, Miriam Ondrišová, Františka Tomoriová, Jakub Fázik, Michaela Kmeťová.