Granty a projekty

Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie

Projekt VEGA 1/0360/21

Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie

Vedúca projektu: Jela Steinerová

Číslo úlohy: VEGA 1/0360/21

Začiatok riešena: 2021, koniec riešenia: 2023


Riešitelia:

 • Jela Steinerová
 • Jaroslav Šušol
 • Pavol Rankov
 • Lucia Lichnerová
 • Miriam Ondrišová
 • Mirka Pastierová
 • Katarína Buzová
 • Ľudmila Hrdináková
 • Zuzana Struháriková
 • Annamária Brijaková

 

 Cieľ projektu

Cieľom projektu je výskum sociálnych, etických a hodnotových zmien, ktoré spôsobujú digitálne technológie pri informačnom správaní vybraných komunít (vedci, študenti, autori). Interpretujú sa premeny diskurzu o etických faktoroch informačného prostredia v sociálnych reprezentáciách vybraných komunít. Prípadové štúdie sa zameriavajú na sociálne hodnoty digitálnych informácií, digitálnu etiku a digitálnu gramotnosť. Využívajú sa inovatívne emergentné kvalitatívne aj kvantitatívne sociálnovedné metódy. Originálnym prístupom sa prepájajú  filozoficko-sociálne a systémové dimenzie informačnej etiky. Etické výzvy sa skúmajú z hľadiska mikroetiky a makroetiky informačných interakcií ako sociokultúrne praktiky pri tvorbe aj využívaní informácií. Rozvíjajú sa nové interpretácie vybraných kategórií digitálnej etiky ako súkromie, distribuované autorstvo, etika informačného prieskumu. Poznatky sa aplikujú v modeloch informačného správania, digitálnej gramotnosti a dizajne digitálnych knižníc.

Publikačné výstupy projektu

 

 

Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Výskumný projekt APVV 19/0074

Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Hlavný riešiteľ: Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
Spoluriešiteľské pracovisko: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, KKIV
Vedúca projektu: Prof. PhDr. Oľga Zápotočná, PhD.
Plánovaný na roky: 2020-2024

Riešitelia za KKIV:

 • PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.
 • Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
 • Mgr. Katarína Buzová, PhD.
 • Mgr. Jakub Fázik, PhD.
 • Mgr. Zuzana Struháriková
 • Mgr. Annamária Brijaková

 

Projekt je zameraný na skúmanie špecifického rozvojového potenciálu jazykovo, literárne a kultúrne podnetného vzdelávacieho prostredia materskej školy a jeho významu vo vzťahu k vývinu ranej gramotnosti detí na prelome predškolského a mladšieho školského veku.

 

Hlavné ciele projektu:

 • identifikácia kľúčových indikátorov vývinu jazykovej gramotnosti (v centre pozornosti výskumu budú tie indikátory vývinu gramotnosti, ktoré sú do značnej miery formované sociálnym a kultúrnym prostredím, závisia od širokého spektra jazykových skúseností spojených s čítaním, resp. vykazujú zvýšenú citlivosť na riziká spojené so sociálne a ekonomicky limitujúcimi podmienkami prostredia);
 • overovanie prediktívnej validity zvolených ukazovateľov gramotnosti na výbere detí z excelentných materských škôl v strednodobej perspektíve na úrovni predškolského a mladšieho školského veku;
 • skúmanie efektov kvality predškolského vzdelávania (konfrontáciou výskumnej vzorky detí z excelentných MŠ s referenčnou skupinou predškolákov a žiakov prvého ročníka ZŠ)

 

VÝSKUM ČÍTANIA A JAZYKOVEJ GRAMOTNOSTI - VÝZVA ZVEDAVÝM RODIČOM ZVEDAVÝCH DETÍ