Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Realizované projekty

MIKS - Mediálne a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť

Výskumný projekt KEGA 133UK-4/2013
plánovaný na roky 2013-2014
vedúci projektu: Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Riešitelia:
PhDr. Ľudmila Hrdináková
Ing. Miriam Ondrišová PhD.
Mgr. Katarína Buzová, PhD.
Mgr. Katarína Haluzová
Mgr. Lenka Duchoňová

Projekt  sa  sústreďuje  na  podporu  mediálnej  a  informačnej  gramotnosti  vysokoškolských študentov prevažne spoločenskovedných a humanitných disciplín, zároveň rozširuje ich špecifické a  rozšírené  mediálne  a  informačne  kompetencie  ako  budúcich  pedagógov,  mediálnych  tvorcov, informačných a mediálnych špecialistov, kultúrnych pracovníkov, vedecko-výskumných pracovníkov
a  pod.  Orientuje  sa  na  vývoj  nových  didaktických  prostriedkov  a  edukačných  stratégií  v  oblasti gramotnosti,  kde  významnú  úlohu  zohráva  samovzdelávanie  a  autoevaluácia,  kreativita,  sociálna zodpovednosť, kritické a reflexívne myslenie. Špecifikom projektu je integrovaný interdisciplinárny kolaboratívny vzdelávací a výskumný priestor v on-line prostredí vytváraný za aktívnej študentskej spoluúčasti,  ktorý  bude  dostupný  aj  širšej  verejnosti,  a  to  aj  s  ohľadom  na  informačné  správanie a potreby zrakovo a sluchovo znevýhodnených.

 

Výstupy za rok 2013

 • STARÉ A NOVÉ MÉDIÁ – STARÍ A MLADÍ RECIPIENTI (medzinárodné odborné sympózium, 18.jún 2013, Bratislava) - program sympózia [vo formáte .pdf]
 • STARÉ A NOVÉ MÉDIÁ - STARÍ A MLADÍ POUŽÍVATELIA - zborník [vo formáte .pdf] alebo zborník [vo formáte .epub]
 • Mediálne a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť - sylaby k predmetu [vo formáte .pdf]
 • Webový portál pre informačnú a mediálnu gramotnosť - medialnagramotnost.sk [otvorí sa v novom okne]
 • Mediálna a informačná gramotnosť: úvod do problematiky (Ľudmila Hrdináková 2013) - skriptá [vo formáte .pdf]
 • Anotovaný zoznam webových stránok o mediálnej a informačnej gramotnosti pre učiteľov, rodičov aj mládež - rešerš analyzovaných zdrojov [vo formáte .pdf]
 • Informačná gramotnosť – metodika pre pedagógov

 

Výstupy za rok 2014

 • Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť (vedecká konferencia  14.10.2014, Bratislava) - program konferencie  [vo formáte .pdf]
 • Informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť - zborník [vo formáte .pdf]
 • Návody a metodické materiály pre pedagógov [otvorí sa v novom okne] - obsah: Kľúčové kompetencie pedagóga v kontexte informačnej gramotnosti; Pedagogické prístupy a informačná gramotnosť; Integrácia informačnej gramotnosti do vzdelávania - aktuálna výzva pre vzdelávanie; Metódy a hodnotenie informačnej gramotnosti
 • Znalostní pracovník v informační společnosti - náhľad do monografie [vo formáte .pdf]

Trend mediálneho multitaskingu a kurikulum odboru informačné štúdiá

Vzdělávací nadace Jana Husa - program Grant Husovy nadace 2013 plánovaný na roky 2013-2014.

vedúci projektu: Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Riešitelia:
PhDr. Ľudmila Hrdináková
Mgr. Katarína Haluzová
Mgr. Lenka Duchoňová

Zahraničný riešiteľ:
Doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. - Filozofická fakulta Univerziry Karlovy (Praha)

Projekt chce preskúmať aktuálny stav mediálneho multitaskingu medzi študentmi a následne implementovať predmet zameraný na efektívne čítanie a percepciu informácií do kurikula odboru informačné štúdiá ako potenciálny spôsob eliminovania rizík vyplývajúcich z mediálneho multitaskingu. 

TRA-DICE - Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych sietí

Výskumný projekt APVV-0208-10
Doba riešenia: 2011 - 2014

Hlavný riešiteľ: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta informatiky a informačných technológií

Spoluriešiteľské organizácie:
Ústav informatiky SAV
Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta (KKIV)

Riešitelia za KKIV:

Prof. PhDr. Jela Steinerová CSc.
Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
Ing. Miriam Ondrišová PhD.
Mgr. Jana Ilavská
Mgr. Andrea Hrčková
Mgr. Katarína Buzová, PhD.
(Mgr. Jana Šuchová)
(Mgr. Helena Ondriašová)
(Mgr. Silvia Horáková)

Ide o základný výskum získavania informácií, ktoré používateľ nachádza alebo odvodzuje v procese jeho interakcie ako s informačným tak aj sociálnym okolím. Metafora kognitívneho cestovania po digitálnom priestore opisuje (zvedavého) používateľa, ktorý sa pohybuje po webe alebo nazerá do knižníc.

Cestovatelia zanechávajú po sebe v digitálnom priestore stopy - hodnotenia, odporúčania, anotácie, „nápisy na stene“. Komunikujú s inými (podobnými, priateľmi) tvoriac spoločenstvá spoločných záujmov.

Tieto ich aktivity sú potenciálne použiteľné na zvýšenie kognitívnych výnosov používateľa. Potenciál digitálnych knižníc čaká na odkrytie predovšetkým homogenizáciou vyhľadávacích rozhraní, čo si vyžaduje konštrukciu významu prostredníctvom ekologických nástrojov organizácie informácií (personalizácia, sociálne sieťovanie, zohľadnenie kontextu). Používateľ sa viac dozvie, ak sa mu informácia vhodne prezentuje alebo vizualizuje.

Modely budú využívať opisy sémantiky príslušnej oblasti, jednotlivých dokumentov a profilu používateľa pomocou ontológií alebo napr. folksonómií. Metódy budú zahŕňať aj cielené vyhľadávanie (napr. obohacovanie a preformuláciu dopytov do vyhľadávacích strojov, odhaľovanie špecifických potrieb používateľa) a aj prieskumné prehľadávanie (preliezanie informačnými zdrojmi s presne neurčeným cieľom prehľadávania).Výskum tak prispeje k posunu od poskytovania dokumentov na zadaný dopyt k poskytovaniu odpovedí. 

Výstupy za rok 2011

Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie - VEGA 1/0429/10

Výskumný projekt VEGA 1/0429/10
plánovaný na roky 2009-2011                            
vedúca projektu: Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Riešitelia:

Prof. PhDr. Jela Steinerová CSc.
Prof. PhDr. Soňa Makulová CSc.
Doc. PhDr. Pavol Rankov PhD.
Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
PhDr. Lucia Lichnerová PhD.
Ing. Miriam Ondrišová PhD.
Mgr. Helena Ondriašová
Mgr. Jana Ilavská
Mgr. Linda Prágerová
Mgr. Martina Haršányiová

Cieľom projektu je modelovať akademické informačné prostredie a vymedziť koncepciu informačnej ekológie v modernej informačnej vede. Na teoretickej úrovni sa analyzuje informačné správanie človeka v elektronickom prostredí. Modeluje sa interakcia človeka so systémami. Modely sa experimentálne overujú v inštitucionálnych repozitároch a akademických komunitách. Výsledkom budú návrhy na zefektívnenie akademického informačného prostredia na rôznych úrovniach vzdelávania a kolaborácie vo výskume. Informačná ekológia prináša nový pohľad na informačné stratégie akademického prostredia.


Výstupy výskumu

Výstupy výskumného projektu VEGA 1/0429/10 - Akademické informačné prostredie - zoznam publikácií

Autori a príspevky seminára Informačné stratégie

Konferencia Informačná ekológia a knižnice 2011 (Information ecology and libraries 2011) - zborník z medzinárodnej konferencie

Knižničná a informačná veda 22. Zborník FiFUK

Knižničná a informačná veda 23. Zborník FiFUK

INWENT - Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií - KEGA 3/7275/09

Výskumný projekt KEGA 3/7275/09
plánovaný na roky 2009-2011
vedúci projektu: Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Riešitelia:
Prof. PhDr. Soňa Makulová CSc.
Doc. PhDr. Pavol Rankov PhD.
Prof. PhDr. Jela Steinerová CSc.
PhDr. Lucia Lichnerová PhD.
Ing. Miriam Ondrišová PhD.
PhDr. Marta Matthaeidesová CSc.
PhDr. Ľudmila Hrdináková
Mgr. Katarína Buzová, PhD.
Mgr. Jana Šuchová, PhD.
Mgr. Linda Prágerová, PhD.

Hlavným cieľom projektu je inovácia a skvalitnenie obsahu študijného programu informačné štúdiá prostredníctvom prípravy nových predmetov reflektujúcich aktuálne zameranie výskumu v oblasti informačnej vedy na problematiku informačného správania a informačnej gramotnosti, mediálne aspekty spracovania a využívania informácií a zdrojov, sieťové elektronické prostredie novej generácie (web 2.0) a možnosti kolaboratívneho spracovania a využívania informácií v podmienkach sociálnych sietí. Študijný program informačné štúdiá v rámci študijného odboru 3.2.4 knižnično-informačné štúdia bol pripravený v priebehu akademického roka 2006/2007 a bol akreditovaný v roku 2007 (dekrét ministra školstva zo dňa 9. 11. 2007). Dôraz pri riešení projektu sa kladie na 7 predmetov, ktorých obsah by sa mal v priebehu riešenia rekreovať, vrátane vytvorenia novej/inovovanej koncepcie obsahu, syláb a prípravy učebných textov.

 

Výstupy v roku 2009

Vybrané informačné zdroje k predmetom: Autorské právo, Bibliometria a informetria, Informačná architektúra, Informačná a mediálna gramotnosť, Informačná politika, Organizácia informácií v elektronickom prostredí, Tvorba multimédií, Semiotika nových médií, Úvod do nových médií.

 Učebné texty:

 

Výstupy v roku 2010

Sylaby k jednotlivým predmetom: Autorské právo, Bibliometria a informetria, Informačná architektúra, Informačná a mediálna gramotnosť, Informačná politika, Organizácia informácií v elektronickom prostredí, Tvorba multimédií, Semiotika nových médií, Úvod do nových médií, Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb.

Učebné texty:

 

Výstupy v roku 2011

Učebné texty:

portál Slovník informačnej a mediálnej gramotnosti

 

Hodnotenie - podklady:

Danube Networkers

Multilaterálne partnerstvo:

 • Ulm University
  Centre for General Scientific Continuing Education, Nemecko
  - ako koordinátor
 • Univerzita Komenského v Bratislave
  Katedra knižničnej a informačnej vedy
  - ako partner
 • Univerzita tretieho veku UK v Bratislave

Zúčastnené krajiny: Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko

Doba riešenia: Roky 2008 - 2010

Koordinátor pre Slovensko: Doc. Ing. RNDr. Jozef Lipták, CSc.

Rozpočtovaná výška nákladov pre Slovensko na dobu riešenia: 18000 Euro

Cieľom projektu „Danube Networkers“ je vytvoriť cez spoločné aktivity seniorov z účastníckych krajín medzinárodné záujmové skupiny seniorov z rôznych podunajských krajín a zapojiť ich do vzájomnej spolupráce  cestou  spoločnej európskej idey. Spolupráca môže byť paralelná v rôznych oblastiach, ako poznávanie vzájomných tradícií, kultúry, ekonomiky, histórie krajín ležiacich na Dunaji, cez to, čo tieto krajiny majú spoločné a čo ich spája, resp. čo by ich mohlo v budúcnosti spájať. Seniori budú publikovať svoje vzťahy k rieke Dunaj, vybrané témy týkajúce sa Dunaja, texty i obrázky, ako aj význam tejto rieky pre ich krajinu. Texty a materiály budú prezentované v internetovej sieti a budú podľa možnosti postupne prekladané do anglického, nemeckého a do národných jazykov účastníckych krajín. Seniori budú môcť prezentovať svoju kreativitu v rôznych oblastiach, vrátane informačnej gramotnosti. Bude to základom pre ich ďalšiu užšiu spoluprácu a vzájomné poznávanie. 

Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede - VEGA 1/2481/05

Vedúca projektu: Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Členovia riešiteľského kolektívu:

 • Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
 • Prof.  Ing. Štefan Kimlička, PhD.
 • Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
 • Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
 • PhDr. Elena Sakálová, PhD.
 • PhDr. Anna Čabrunová
 • PhDr. Ľudmila Hrdináková
 • Mgr. Mirka Grešková, PhD.
Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu:

Informačné správanie v akademickom informačnom prostredí identifikuje strategický a analytický typ využívania informácií. Fenomenografický prístup prináša nový model relevancie 2.0. Je založený na interakcii, kontexte a kolaborácii. Je reprezentovaný pojmovými mapami ako vnímanie relevancie, relevancia v elektronickom prostredí, triedenie relevantných informácií a typy relevancie. Hodnota, užitočnosť a dôležitosť informácií je v elektronickom prostredí podporená  technologickými funkciami prepojení a vizualizácie. Odkrýva sa potreba podporovať kognitívne, afektívne a sociálne procesy človeka pri hodnotení informácií. Informačná gramotnosť obsahuje aj intuitívnu a exploratívnu relevanciu. Pritom sa viacnásobné kritériá podieľajú na konštruovaní zmyslu v kontextoch. Nová paradigma informačnej vedy integruje kognitívne funkcie hodnotenia informácií a kolaboráciu pri využívaní informácií v sociálnych sieťach.

 

Výskumná správa

Prieskum relevancie informácií: výsledky analýz rozhovorov s doktorandmi FiF UK / Jela Steinerová, Mirka Grešková, Jaroslav Šušol. Bratislava : CVTI SR, 2007. 

 

Organizované odborné podujatia

Nová paradigma spracovania a využívania informácií - sympózium organizované katedrou a Univerzitnou knižnicou v Bratislave dňa 21.11.2007

  • Nová paradigma spracovania a využívania informácií - zborník zo sympózia. Zostavili Irena Lányiová a Milan Regec

  Využívanie informácií v informačnej spoločnosti - medzinárodná konferencia 

   

  Bibliografia publikovaných prác 2005 - 2007

   

   

  Súbor interaktívnych učebných textov pre integrovaný predmet Informačné systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania - KEGA 3/3059/05

  Cieľom projektu je vypracovať najprv osnovy učebného textu predmetu Informačné systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávanie, pripraviť a overiť e-learningové kurzy. Po overení vypracovať definitívnu osnovu integrovanáho predmetu Informačné systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania, spracovať a vydať základnú učebnicu a na ňu nadväzujúce e-learningové nástroje.

  Výsledky riešenia projektu KEGA (výstupy) v roku 2005
  • KIMLIČKA, Š.: Princípy informačných systémov. Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006
  • overovacie e-learnigové kurzy Princípy informačných systémov a Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní

  Interakcia človeka s informačným prostredím v informačnej spoločnosti - VEGA 1/9236/02

  Vedúca projektu: Doc. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
   
  Členovia riešiteľského kolektívu:

  • Prof. PhDr. Soňa Makulová, PhD.
  • Doc. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
  • Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.
  • PhDr. Marta Matthaeidesová, PhD.
  • PhDr. Anna Čabrunová
  Anotácia originálnych výsledkov riešenia projektu:

  Interakcia človeka s informačným prostredím sa v informačnej spoločnosti prejavuje v špeciálnych vzorcoch vyhľadávania informácií, elektronickej komunikácie a informačného správania. Na jednej strane znamená orientáciu človeka v množstve informačných zdrojov, na druhej obsahuje intelektuálne aktivity ako  analýza, syntéza a produkcia informácií v tradičných aj elektronických kanáloch. Potvrdili sa dva základné štýly informačného správania človeka. Pragmatický štýl preferuje jednoduchý prístup k informáciám, prehľadnú organizáciu poznatkov, nízku cenu a rýchlu dostupnosť elektronických zdrojov (kvantita a čas). Analytický štýl sa vyznačuje hlbším spracovaním informácií s dôrazom na spoľahlivosť elektronických zdrojov a proces recenzovania pri publikovaní (kvalita a relevancia). V súčasnosti v SR prevažuje pragmatický (strategický, povrchový) štýl informačného správania. Informačné štýly sa včleňujú do inteligentných systémov, manažmentu poznatkov v organizáciách a podpory informačnej gramotnosti a tvorivosti informačného správania človeka.  Efektívnejšie využívanie informácií si vyžaduje novšie štruktúry poznatkov pre rozvoj informačnej spoločnosti.

  Bibliografia publikovaných prác 2002-2004

  Information Behaviour in Digital Libraries / Informačné správanie v digitálnych knižniciach
  International Conference / Medzinárodná konferencia, Bratislava, 21. - 22. 5. 2003

  Workshop: Information behaviour in information use and text perception / Pracovný seminár: Informačné správanie človeka pri využívaní informácií a percepcii textov, Bratislava, 14. 12. 2004
  Prezentácia novších výsledkov výskumov informačného správania a percepcie textov, vrátane výskumnej úlohy VEGA 1/9236/02. Nadviazanie kontaktov pre ďalšiu spoluprácu pri skúmaní využívania informácií prostredníctvom percepcie textov. Diskusia o problémoch metód výskumov. Využitie skúseností z výskumov v budúcich projektoch.

  Questionnaire - English version

  Informačné správanie používateľov vedeckých a akademických knižníc na Slovensku - výskumná správa

  Nová paradigma knižničnej a informačnej vedy a úloha knižníc v informačnej spoločnosti v multikultúrnej strednej Európe - VEGA 1/5259/98

  riešený v rokoch 1998-2000 - hodnotenie: ciele splnil vynikajúco

  vedúci projektu:
  KIMLIČKA, Štefan, prof. Ing. CSc

  riešitelia:    
  ČABRUNOVÁ, Anna, PhDr.
  JURČACKOVÁ, Zora, PhDr. CSc.
  KATUŠČÁK, Dušan, PhDr. CSc.
  MAKULOVÁ, Soňa, Prof. PhDr. CSc
  MATTHAEIDESOVÁ, Marta, PhDr., CSc.
  NEDOROSTOVÁ, Eva, Ing.
  RANKOV, Pavol, Doc. PhDr. Dr.
  SAKÁLOVÁ, Elena, PhDr. CSc.
  STEINEROVÁ, Jela, Doc. PhDr. CSc.
  ŠUŠOL, Jaroslav, Doc. PhDr. CSc.
  ŽIBRITOVÁ, Gabriela, Doc.PhDr. CSc.

  Anotácia výsledkov projektu:
  Publikácie spracované v rámci riešenia projektu prezentujú identifikované zmeny paradigiem vo sfére knižničnej a informačnej vedy  a praxe. Ide predovšetkým o paradigmu digitálnej a virtuálnej knižnice, ktorá má ambíciu stať sa dominantnou "inštitúciou" informačnej spoločnosti. Rozvoj informačných a sieťových technológií, internetovských vyhľadávacích nástrojov a prepájanie vzdialených informačných zdrojov paradoxne "deinštitucionalizuje" knižnicu - vytvárajú sa virtuálne inštitúcie reprezentované formálnymi alebo neformálnymi účelovými prepojeniami do sietí.  Stúpajúce nároky používateľov na relevantné informácie vyvolávajú potrebu kooperácie tvorcov a sprístupňovateľov informačných zdrojov - vzniká nový typ informačných systémov - sieťové kooperačné systémy. Definuje sa ľudský činiteľ v informačnej činnosti a skúmajú sa zložité medziľudské vzťahy v komunikácii informácií. Človek sa stáva novým východiskom na definovanie informačnej činnosti zmenou tradičných predstáv o neutrálnosti informačných procesov. Dôsledkom je nielen pretváranie teórie a východísk informačnej vedy ("nová paradigma"), ale aj hľadanie nových vzťahov informačných profesionálov a používateľov informácií, hľadanie nových cieľov knižničnej a informačnej praxe a nových spoločenských komunikačných vzorcov.  Toto viedlo k formulovaniu informačného modelu človeka (z individuálneho a sociálneho pohľadu) a informačných štýlov. Ako novší teoretický prúd myslenia v informačnej vede bola otvorená problematika filozofie človeka v informačných procesoch.

  Finančné prostriedky na projekt pridelené a čerpané  z grantu v Sk

   

   

  1998

  1999

  2000

  spolu

  bežné výdavky (materiál, konferenčné poplatky, cestovné a pod.)

  182022

   80000

  92999

  355021

  kapitálové výdavky ( PC, kopírovací stroj a pod.)

  62995

  35000

  45000

  142995

  Hodnotenie dosiahnutých výsledkov v rámci projektu

  Cieľom  projektu bolo identifikovať meniacu sa paradigmu knižničnej a informačnej vedy súvisiacu s transformáciou súčasnej spoločnosti na spoločnosť informačnú a analyzovať súčasné trendy v stredoeurópskom priestore. Potvrdilo sa, že knižnice majú v procese tejto transformácie dôležitú úlohu ako kultúrne, vzdelávacie, informačné a sociálne inštitúcie. Analýza ich postavenia, metód informačného prieskumu a potrieb knižnično-informačných profesií boli základom na rozpracovanie aktuálnej terminológie a metodológie knižničnej a informačnej vedy, na systémovú analýzu a modelovanie knižnice v informačnej spoločnosti. Boli vypracované teoretické práce z oblasti teórie informačných systémov, informačného prieskumu, informačnej analýzy, princípov a nástrojov na vyhľadávanie informácií, poznatkového manažmentu a vzdelávania informačných profesionálov a používateľov. Za najdôležitejšie z nich považujeme::

  AAB01 Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník. Odbor knižničná a informačná veda....(Katuščák, D. et al.)
  AAB02 Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti : filozofický, systémový a histor...(Kimlička, Š. et al.)
  AAB03 Tvorba informačných produktov : nové prístupy informačnej vedy... (Steinerová, J.)
  AED01 Definovanie pojmu elektronická knižnica v kontexte elektronických komunikačných aktivít...(Šušol, J.)
  AED02 Informačný prieskum v prostredí globálnych počítačových sietí : problémy, východiská, postupy...(Makulová, S.)
  AED03 Knižnično-informačné systémy na prahu informačnej spoločnosti...(Kimlička, Š.)AED04 Komunikačná koncepcia bibliografie... (Katuščák, D.)
  AED05 Multilingvizmus v knižnej kultúre na Slovensku... (Žibritová, G.)
  AED06 Semiotické základy teoretických výskumov v informačnej vede...(Steinerová, J.)
  AED07 Súčasný stav a trendy v oblasti infomačných jazykov... (Jurčacková, Z.)
  AED08 Systémový knihovník - profesia 90-tych rokov...(Kimlička, Š.)
  AED09 Teoretické aspekty knižnično-informačných služieb...(Matthaeidesová, M.)
  AED10 Teoretické problémy informačnej výchovy...(Sakálová, E.)
  AED13 Význam informačnej analýzy v informačnej spoločnosti...(Steinerová, J.)
  AHG01 General Model for case Studies in Integrating Knowledge Structures...(Steinerová, J.)
  AHG02 Human issues of library and information work... (Steinerová, J.)
  AHG03 Projektový manažment - cesta k úspešnej elektronizácii knižnice... (Kimlička, Š.)
  Tieto práce predstavujú teoretické a metodologické východiská pre knižničnú a informačnú vedu a prax v oblasti inovácie knižnično-informačných systémov (Š. Kimlička), využívania semiotických metód (J. Steinerová), bibliografickej komunikácie (D. Katuščák), nástrojov na vyhľadávanie informácií v prostredí internetu (S. Makulová), terminológie (Z. Jurčacková), knižnično-informačných služieb (M. Matthaeidesová), knižničného manažmentu (E. Sakálová) a multilingvizmu v knižnej kultúre (G.Žibritová).

  Vyvrcholením riešenia projektu je monografia pozostávajúca z troch na seba nadväzujúcich štúdií:  AAB02 Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti : filozofický, systémový a historický pohľad... (Kimlička, Š. et al.).  Knižničná a informačná veda sa tu chápe ako aplikácia všeobecných teoretických a metodologických princípov informačnej vedy v knižničnej sfére doplnená o špecifické metódy používané v knižničnej činnosti. Filozofický pohľad prezentuje v prvej štúdii Jela Steinerová, ktorá sa zaoberá predovšetkým postavením človeka, principiálnymi znakmi ľudskej podstaty a funkciami človeka v informačnom procese. Predstavuje informačný model človeka a ponúka kategóriu informačného štýlu ako základ novšej metodológie informačnej vedy. Zatiaľ čo filozofický pohľad Jely Steinerovej je sústredený predovšetkým na človeka ako tvorcu a používateľa informácií, druhá štúdia sa zameriava na systémové a organizačné otázky informačného procesu. Štefan Kimlička v nej skúma predovšetkým vplyv digitalizácie a internetu na funkcie, štruktúru a organizáciu knižnično-informačných systémov. Pretože informačné systémy sú formálnym nástrojom a hnacím motorom informačného procesu, upozorňuje na potrebu neustáleho auditu informačných systémov a na nové trendy v ich vývoji - kooperatívnosť a deinštitucionalizáciu. Historický pohľad na knižnice s reflexiou do ich súčasného postavenia prezentujú Gabriela Žibritová a Dušan Katuščák v tretej štúdii. Opisujú v nej politicko-organizačné štádiá vo vývoji knižníc na území Slovenska, proces ich transformácie po roku 1989, nové organizačné a metodologické prostredie a model knižničného systému v Slovenskej republike vychádzajúci zo zákona o knižniciach prijatého v roku 2000.

  Problém kultúrnych kontextov knihovníctva v informačnej spoločnosti bol rozpracovaný a prezentovaný na rovnomennej konferencii v Bratislave v r. 1998 v týchto prácach  riešiteľov projektu:

  AFD04 Humanizácia knižnično-informačných služieb... (Matthaeidesová, M.)
  AFD12 Knižnice v sociokultúrnom prostredí...(Žibritová, G.)
  AFD17 Komunikácia informácií v postmodernej dobe...(Katuščák, D.)
  AFD18 Kultúra a kultúrnosť v slovenských knižniciach... (Sakálová, E.)
  AFD20 Kultúrne aspekty vývoja knižníc v období informatizácie... (Čabrunová, A.)
  AFD22 Literatúra versus masmediálna kultúra ...(Rankov, P.)

  Otázky výskumu v knižničnej a informačnej vede boli rozpracované a prezentované na seminári Výskum ako súčasť procesov v knižnici - predpoklad efektívneho mažmentu v júni 2000 v Trnave v týchto prácach:

  AFB03 Klasifikácia výskumov podľa procesuálnej štruktúry knižnice... (Čabrunová, A.)
  AFB04 Kvalitatívny výskum v knižničnej a informačnej vede... (Rankov, P.)
  AFB05 Manažment poznatkov a knižničné procesy : vzťahy teórie, výskumu a praxe...(Steinerová, J.)
  AFB07 Metódy hodnotenia kvality vstupného spracovania a subjektívneho vplyvu... (Jurčacková, Z.)
  AFB08 Metódy výberu knižničného softvéru a audit knižnično-informačných systémov... (Kimlička, Š.)
  AFB14 Problémy výskumov knižnično-informačných služieb...(Matthaeidesová, M.)
  AFB20 Výskumné programy knižníc ako nástroj knižničného manažmentu... (Sakálová, E.)
  Výsledky bádania boli prezentované na významných zahraničných (2x v kategórii AFA, 11xAFC, 1xAFR, 1xAFG) aj domácich konferenciách (20xAFB, 38xAFD).

  Paralelným procesom transformácie knižníc a knihovníctva je vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov a používateľov informácií a informačných služieb knižníc. Touto problematikou sa zaoberali práce:

  AED08 Systémový knihovník -profesia 90-tych rokov... (Kimlička, Š.)
  AED10 Teoretické problémy informačnej výchovy... (Sakálová, E.)
  AFB15 Reštrukturalizácia univerzitného vzdelávania knihovníkov pre potreby informačnej spoločnosti... (Kimlička, Š.)
  AFB17 Univerzitná príprava knižničných a informačných pracovníkov... (Kimlička, Š.)
  AFD03 Funkcie knižníc vo vzdelávacích procesoch... (Sakálová, E.)
  AFD05 Informačná príprava vo vzdelávaní starších... (Matthaeidesová, M.)
  AFD06-AFD08 Informačná výchova detí a mládeže... (Sakálová, E.)
  AFD10 Information education of children and... (Sakálová, E.)
  AFD11 Information training place in the adults... (Matthaeidesová, M.)
  AFD21 Learning framework for future information professionals... (Steinerová, J.)
  AFD27 Poškolské vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov... (Matthaeidesová, M.)
  AFD29 Príprava informačných špecialistov v systéme univerzitného vzdelávania... (Kimlička, Š.)
  AFD30 Problematika informačnej prípravy používateľov... (Matthaeidesová, M.)
  AFD31 Problematika informačnej výchovy používateľov so zameraním... (Matthaeidesová, M.)

  Identifikácia nových paradigiem v knižničnej a infomačnej vede, analýza prostredia a formulovanie metodík vyustili do praktickej legislatívnej a strategickej podoby návrhu nového knižničného zákona a stratégie knihovníctva a knižníc v SR. Ako teoretická základňa a analýzy na vytvorenie týchto materiálov slúžili najmä tieto práce riešiteľov projektu:

  AAB02 Knižničná a informačná veda na prahu informačnej spoločnosti : filozofický, systémový a histor...(Kimlička, Š. et al.)
  ADF02 Knižničný zákon a knižničný systém Slovenskej republiky... (Katuščák, D.)
  AFC08 Minulosť a súčasnosť slovenského knihovníctva... (Katuščák, D.)
  AFC09 Národné bibliografické služby... (Katuščák, D.)
  AFC11 Slovenská informačná politka a trendy formovania informačnej spoločnosoti ... (Katuščák, D.)
  AFD01 Autorské právo a informačná spoločnosť... (Šušol, J.)
  AFD02 Funkcia knižníc pri realizácii informačnej politiky štátu... (Sakálová, E.)
  AFD03 Funkcie knižníc vo vzdelávacích procesoch... (Sakálová, E.)
  AFD09 Informačné zabezpečenie vedy a vyskumu na Slovensku... (Kimlička, Š.)
  AFD12 Knižnice v sociokultúrnom prostredí... (Žibritová, G.)
  AFD13 Knižničná a informačná politika na Slovensku... (Katuščák, D.)
  AFD14 Knižničná legislatíva... (Katuščák, D.)
  AFD26 Postmoderna ako kontext modelovania knižnično-informačného systému... (Katuščák, D.
  AFD33 Projekt Pro Scientia 2 - dokumentácia a prezentácia vedy a vzdelávania... (Kimlička, Š.)
  AFD34 Stratégia knihovníctva a knižníc v Slovenskej republike... (Katuščák, D.)
  AFD38 Vydavatelia - kníhkupci - knižnice... (Šušol, J.)

  Rekvalifikácia knižničných a informačných profesionálov pre informačnú spoločnosť (využívanie informačných zdrojov a multimédií prostredníctvom internetu) - KEGA 115/96

  Systémy organizácie poznania, ich štruktúra a vplyv na efektívnosť sprostredkovania informácií v jednotlivých disciplínach - VEGA 1/4004/97

  Manažment terminologických údajov a možnosti jeho uplatnenia v jednotlivých oblastiach poznania a praxe - VEGA 1/7296/20