Profily aktuálnych členov katedry

Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Meno: Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Pracovné zaradenie: profesorka
pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 410 
tel.: +421 2 9013 2079
email: : jela.steinerova(at)uniba.sk

 

Stručný životopis:

Profesionálny záujem: informačné správanie človeka, teória informačnej vedy, informačná gramotnosť, informačná ekológia, digitálna veda, informačná etika, semiotické a kognitívne základy informačných procesov, relevancia informačný prieskum, informačné produkty

Vzdelanie a kvalifikácia

 • 1983 Univerzita Komenského, Bratislava, Katedra knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK (KKVI FFUK) - knihovníctvo a vedecké informácie - anglický jazyk, PhDr.
 • 1992 KKVI FFUK, Bratislava, knižničná a informačná veda, kandidát hist. vied, PhD.
 • 1997 docent, KKVI FiFUK, Bratislava
 • 2010 – profesorka, KKIV FiFUK Bratislava

Pedagogická činnosť

 • 1992 - FiFUK KKIV Bratislava
 • Garant a spolugarant študijného programu Knižničné a informačné štúdia
 • Predsedníčka komisie pre Štátne záverečné skúšky (2004-)
 • Predsedníčka Komisie pre rigorózne konanie v odbore Knižničná a informačná veda (1997-doteraz)
 • Členka Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Knižničná a informačná veda (1997-)
 • Vedenie diplomových, rigoróznych a dizertačných prác
 • Vývoj a príprava študijných programov

Aktuálne predmety:

 • Úvod do informačnej vedy, Teória informačnej vedy
 • Informačné správanie
 • Informačná etika
 • Tvorba informačných produktov
 • Metodológia výskumu v knižničnej a informačnej vede – doktorandský seminár (2003-doteraz)

 

Vedecko-výskumná činnosť

Výskumné úlohy a projekty:

 • Integrovaný knižnično-informačný systém - IKIS – spoluriešiteľka (1986-88)
 • Projekt a skúšobná prevádzka regionálnej siete na sprístupnenie sekundárnych informácií – spoluriešiteľka (1988-1990)
 • Projekty automatizácie systému SlTK – spoluriešiteľka (1990-1992)
 • AKIS SlTK, koncepcie CVTI, automatizovaný systém periodík - vedúca projektu (1993)
 • DELOS - projekt medzinárodnej európskej spolupráce v oblasti digitálnych knižníc - manažérka projektu (2003/4)

Vedecké granty:

 • VEGA 1/5259/98 Nová paradigma knižničnej a informačnej vedy a úloha knižníc v informačnej spoločnosti v multikultúrnej strednej Európe - spoluriešiteľka
 • KEGA 115/96 Rekvalifikácia knižničných a informačných profesionálov pre informačnú spoločnosť - spoluriešiteľka
 • VEGA 1/9236/02 Interakcia človeka s informačným prostredím v informačnej spoločnosti - vedúca projektu (2002-2004)
 • VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede – vedúca projektu (2005-2007)
 • VEGA 1/0429/10 Informačná ekológia akademického informačného prostredia – vedúca projektu
 • APVV 0208-10 -Tra-Di-Ce- Kognitívne cestovanie po svete webu - spolupráca s FIIT (2010-2014) – vedúca tímu riešiteľov z KKIV
 • VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy – vedúca projektu

Členstvo vo vedeckých a redakčných radách, komisiách a odborných orgánoch, medzinárodná spolupráca:

 • Koordinátorka pre medzinárodnú spoluprácu na KKIV
 • 1995-2001 - členka expertnej komisie Open Society Foundation, Open Library Program
 • 1996- 2001 - členka expertnej rady ICIMSS, Medzinárodného centra pre informačný manažment, Toruň, Poľsko
 • členka redakčných rád (Bulletin CVTI - ITLib, zborník Knižničná a informačná veda, časopis Knižnica, časopis Information Research, časopis Mousaion, ProInFlow)
  predsedníčka redakčnej rady zborníka Knižničná a informačná veda (2008-)
 • členka programových výborov konferencií ECDL, 2004-2007, CASLIN 2007, ELAG 2009
 • 1998-2000 - členka Akademického senátu FiFUK
 • 2005-2008 - členka normalizačnej komisie TK-69 v odbore dokumentácia
 • členka medzinárodných spoločností (ISKO, IOIS, RC33-ISA, ICIMSS, EUCLID)
 • 1996 - konzultantka United Nations Development Program, projekt ICIMSS, Toruň, Poľsko (Medzinárodné centrum pre informačný manažment, členka Advisory Board)
 • 2008-9 – členka The European Library Advisory Board
 • 2014 – členka Ústrednej knižničnej rady pri MK SR
 • 2014 – členky rady APVV pre spoločenské vedy
 • 2013- členka medzinárodného programového výboru konferencie ECIL (European Conference on Inforamtion Literacy)
 • 2013-členka medzinárodnej siete expertov v informačnej vede ENWI (European Network on Workplace Information)

Zahraničné pobyty a ocenenia:

 • 1991 - študijny pobyt (1 mes.), Oxford University, U.K.
 • 1994 - študijný pobyt (3 mes.), Kongresová knižnica, Washington, U.S.A.
 • 1996 - študijný pobyt (1 mes.), Université Libre de Bruxelles, Belgicko
 • 1997 - pamätná medaila Univerzity M. Kopernika, Toruň, Poľsko
 • 2008 – Erasmus program – prednáškový pobyt Praha, Karlova univerzita, ÚISK

Iné významné vedecké, a odborné aktivity

 • Prednášky na konferenciách (národné, medzinárodné, v zahraničí): Washington, Krakov, Varšava, Bratislava, Amsterdam, Kolín, Zűrich, Talllin, Trondheim, Viedeň, Sofia, Dubrovnik, Charlotte, Kodaň, Boras, Ljubljana, Vilnius, Praha, Londýn, Helsinki, Abo/Turku, Zadar, Istanbul, Leeds, Tallinn ai.

Publikačná činnosť

 • Monografie: Informačné stratégie v elektronickom prostredí (2010), Informačné správanie (2005), Teória informačného prieskumu (1996), Tvorba informačných produktov  (1998)
 • Výskumné správy: Informačná ekológia akademického informačného prostredia (2012), Relevancia (2007)
 • štúdie a vedecké články v odborných časopisoch, príspevky na konferenciách doma aj v zahraničí, metodologické publikácie, výskumné správy
  organizátorka medzinárodných seminárov a konferencií (1995, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011, 2015)
 • editorka zborníkov z konferencií a odborných publikácií
 • predsedníčka redakčnej rady Zborníka Knižničná a informačná veda, editorka zborníkov KIV 2009-
 • Granty na študijné pobyty a projekty (Oxford, Library of Congress, U.S. embassy, British Council, Goethe Institut Inter Nationes, Open Society Foundation, A. Mellon Foundation, DELOS)
 • 2005 – EUCLID projekt – európske kurikulum v knižničnej a informačnej vede (Kodaň)
 • 2006 – členka workshopu UNESCO – Information Literacy (Ljubljana)
 • 2006 – workshop ESF, kolaboratórium v informačnej vede, (Boras)
 • Organizácia medzinárodných a národných konferencií a seminárov (1995, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)
 • Expertízy, posudky, konzultačná činnosť, organizácia prieskumov používateľov, finančný manažment projektov
 • Založenie vedeckej školy zameranej na výskum informačného správania človeka v SR a ČR (2002-)
 • Založenie tradície metodologických seminárov pre doktorandov, spolupráca s príbuznými odbormi (informatika) a medzinárodná účasť (ČR, Maďarsko, Rumunsko) : Informačné interakcie (2013, 2014, 2015)

Publikácie 2015: Jela Steinerová

Steinerová, Jela. 2015. Trendy vzdelávania knihovníkov a nových informačných profesionálov. Trends in education of librarians and new information professionals. In: Kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+. Bratislava, 8.-9-6. 2015. Zborník. Banská Bystrica: ŠVK, 2015, s.

Steinerová, Jela, Ondrišová, Miriam, Buzová, Katarína. 2015. Otvorená veda a funkcie informačnej vedy. In ITLib špeciál. Roč. 19. 2015, s.16-26. ISSN1335-793X.

Steinerová, Jela.  2015. Tvorivosť a inovácie – základ informačných aktivít človeka. Príhovor. In: ITLib. Roč. 19, 2015, č. 2, s. 3.

Suchá, Ladislava Zbiejczuk, Steinerová, Jela. 2015. Journal publishing models in the Czech Republic. In: Learned Publishing, October 2015, Vol.28, No4, 239-249.

Steinerová, Jela. 2015. Looking for Creative Information Strategies and Ecological Literacy. In: European Conference on Information Literacy 2015. Abstracts. Eds. S. Špiranec, S. Virkus, S. Kurbanoglu, E. Grassian, D. Mizrachi, L. Roy, D. Kos. Tallinn, October 19-22, Estonia. Tallinn, Tallinn University 2015, s. 84. ISBN 978-9949-29-241-7.

Steinerová, Jela. 2015. Kvalitatívne výskumy v informačnej vede. Qualitative Methods in Studies of Information Science. In: ProInFlow: časopis pro informační vědy. Vol. 2015, No. 2, s. 12-28.

Steinerová, Jela. 2015. Otvorená veda a digitálna veda z pohľadu informačnej vedy. In:  Bioetické výzvy a súčasnosť.  Ed. Z. Plašienková.  Univerzitný vedecký park. Bratislava: Stimul 2015, s. 273-284. ISBN 978-90-8127-133-5.

Steinerová, Jela. 2015. Information Challenges of Digital Science. Poster. ENWI symposium. Gothenburg, Sept. 28-Oct. 1st 2015.

Steinerová, Jela. 2015. Looking for Creative Information Strategies and Ecological Literacy. In: ECIL 2015. (in press).

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Meno: prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. 
Pracovné zaradenie: profesor
pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. 409,

tel.: +421 2 9013 2081
email: jaroslav.susol(at)uniba.sk

 

Stručný životopis

 • 1987-1988 - interný ašpirant, KKVI FiFUK Bratislava
 • 1988-1990 - výskumný pracovník, KKVI FiFUK Bratislava
 • 1990 - vysokoškolský pedagóg, knižničná a informačná veda, KKVI FiFUK Bratislava
 • 2003 - 2010: docent KKIV FiF UK
 • 2003 - 2010: prodekan FiF UK pre bakalárske a magisterské štúdium
 • 2011 - 2019: dekan FiF UK
 • 2011 - doteraz: profesor KKIV FiF UK
 • 2020 - doteraz: vedúci katedry

Osobné údaje

Dátum a miesto narodenia: 4. 11. 1963 Bojnice

Vzdelanie a kvalifikácia:

 • 1986 - Univerzita Komenského, Bratislava, Katedra knihovníctva a vedeckých informácií Filozofickej fakulty UK (KKVI FiFUK) - knihovníctvo a vedecké informácie - anglický jazyk, PhDr.
 • 1992 - license spéciale en informatologie et documentologie – Université Libre de Bruxelles
 • 1993 - KKVI FiFUK, Bratislava, pomocné vedy historické, CSc. – PhD.
 • 2003 - FiF UK Bratislava, knižničná a informačná veda, docent
 • Anglický jazyk: 1986 - štátna skúška z anglického jazyka, certifikát, FiFUK Bratislava
 • Francúzsky jazyk: 1992 - certifikát, ULB Bruxelles  

Pedagogická činnosť

FiFUK, Bratislava, od r. 1990 - prednášky, semináre, komisie pre štátne záverečné skúšky, školenie prác.

Predmety: Základy výpočtovej techniky, Spracovanie textov a DTP, Informačné technológie, Programové knižnično-informačné systémy, Informačné systémy, Elektronická komunikácia, Autorské právo a knižnice / Duševné vlastníctvo, Projektový manažment, Informačná politika, Teória a dizajnovanie informačných systémov

FHV UMB Banská Bystrica - odbor publicistika (1998-2000)
Predmet Informačné a komunikačné technológie

Prednášky a prezentácie v rámci doškoľovacích kurzov Slovenskej technickej knižnice, lektor OSI v rámci programu školení elektronického publikovania.  

Vedeckovýskumná činnosť

Zameranie na informačné technológie, ich aplikáciu v knižnično-informačných systémoch, elektronickú komunikáciu, elektronické publikovanie, publikačné správanie a hodnotenie vedy

Projekty a granty:

 • Integrovaný knižnično-informačný systém - IKIS – spoluriešiteľ (1988-1989)
 • Model informačného zabezpečenia vysokej školy spoločenskovedného zamerania - spoluriešiteľ
 • KEGA 115/96 Rekvalifikácia knižničných a informačných profesionálov pre informačnú spoločnosť - spoluriešiteľ 
 • Slovník informačnej výchovy
 • VEGA 1/5259/98 Nová paradigma knižničnej a informačnej vedy a úloha knižníc v informačnej spoločnosti v multikultúrnej strednej Európe - spoluriešiteľ
 • ELIS – Electronic Library of Scientific Literature (1998-2000)
 • CI145 Elektronická komunikácia (Vzdelávacia nadácia Jána Husa) – hlavný riešiteľ (2002-2003).
 • DELOS - Network of Excellence on Digital Libraries. (Extension to CEE) IST-1999-12262 – spoluriešiteľ (2002-2003).
 • VEGA 1/9236/02 Interakcia človeka s informačným prostredím – spoluriešiteľ (2002-2004)
 • VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede – spoluriešiteľ (2005-2007)
 • KEGA 3/3059/05 Súbor interaktívnych učebných textov pre integrovaný predmet Informačné systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania – spoluriešiteľ (2005-2007)  
 • KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT)
  <output></output>
 • VEGA 1/0429/10 Informačná ekológia akademického informačného prostredia – spoluriešiteľ
 • APVV 0208-10 -Tra-Di-Ce- Kognitívne cestovanie po svete webu - spolupráca s FIIT (2010-2014) – spoluriešiteľ
 • VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy – spoluriešiteľ
 • HIBER - Human Information Behavior in the Electronic Environment / Informačné správanie človeka v digitálnom prostredí - spoluriešiteľ (2016-2020)
 • VEGA 1/0360/21 - Sociálne reprezentácie etických výziev digitálnej informačnej revolúcie - spoluriešiteľ (2021-2023)

   

  <output>VEGA 1/0429/10 Informačná ekológia akademického informačného prostredia</output>

  <output>VEGA 1/0429/10 Informačná ekológia akademického informačného prostredia – vedúca projektu</output>

Medzinárodné projekty 

 • člen výkonného výboru medzinárodnej Univerzitnej siete Stredoeurópskej iniciatívy CEI za SR, člen Bolonského laboratória medzinárodnej univerzitnej siete UNICA (2005 - 2010)
 • člen riadiacej skupiny projektu CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform) - projekt koordinovaný celoeurópskou organizáciou EBLIDA a financovaný z prostriedkov EÚ - DGXIII/E-4 – (1998-1999)
 • člen riadiacej skupiny projektu CELIP (Central and Eastern European Licensing Platform) - projekt koordinovaný celoeurópskou organizáciou EBLIDA a financovaný z prostriedkov EÚ – IST-1999-29083 – (2000-2002)
 • ELIS – Electronic Library of Scientific Literature (1998-2000): Projekt elektronickej knižnice vedeckej literatúry na Slovensku podporený OSF – hlavný riešiteľ.

Ďalšie odborné aktivity v minulosti a súčasnosti

 • Vedecká rada (VR) Univerzity Komenského v Bratislave – člen (2011-2018)
 • VR Filozofickej fakulty UK – predseda (2011-2018), člen (2018-doteraz)
 • VR Pedagogickej fakulty UK – člen (2011-2018)
 • VR Fakulty informatiky a informačných technológií STU – člen (2008-2015)
 • VR Fakulty humanitných vied ŽU – člen (2019-doteraz)
 • Redakčné rady: Člen - IT Lib (2015-doteraz), Knižničná a informačná veda (2011-doteraz), Zarzadzanie biblioteka (Library Management)
 • Člen - Ústredná knižničná rada pri MK SR (2018-doteraz)
 • Člen - Sektorová rada pre kultúru a vydavateľstvo pri MK SR (2019-doteraz) 
 • Národný projekt Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR (2019-2022)
 • Študijné pobyty: Universidade Autónoma, Lisabon (1993), Robert Gordon University Aberdeen (1994), Université Libre de Bruxelles Brusel (1995), Washington - Kongresová knižnica a Library of Catholic University (1996), Stockholm University Štokholm (2002)
 • Medzinárodné kongresy: BOBCATSSS - Budapešť (1996), Bratislava (1999), e-ICOLC Helsinki (2001), Darmstadt (2001), Dubrovnik (2004, 2022), Bratislava (2004, 2006), Antverpy (2017)

 

 

 

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Meno: Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.
Pracovné zaradenie:  docentka, študijná poradkyňa
pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N407,
tel.: +421 2 9013 2076
email: lucia.lichnerova(at)uniba.sk

Stručný životopis:

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. ukončila magisterské štúdium na katedre v r. 1999 v špecializácii na historické knižničné dokumenty a fondy. V r. 1999-2001 absolvovala interné doktorandské štúdium so zameraním na historické knižničné dokumenty a fondy a ukončila ho obhájením dizertačnej práce na tému Nemecké vydania vydané na Slovensku v 16.-17. storočí. Ako odborný asistent pracuje na katedre od r. 2001. Jej pedagogická činnosť sa zameriava na oblasť sekundárnych knižnično-informačných zdrojov a fondov, spracovania starých tlačí a dejiny knižnej kultúry. Venuje sa výskumu dejín knižnej kultúry so zameraním na 16. a 17. storočie a výsledky svojho bádania prezentuje na slovenských, či medzinárodných seminároch a konferenciách.

Osobné údaje:
Dátum a miesto narodenia: 1976, Brezno

Vzdelanie a kvalifikácia:

 • 1994-1999 -  absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave v odbore knižničná a informačná veda – nemecký jazyk a literatúra
 • 1999-2002 -  interné doktorandské štúdium na Katedre knižničnej a informačnej vedy Fif UK v Bratislave
 • 2007 - kandidátska dizertácia „Nemecké vydania vydané na Slovensku v 16.-17. storočí“
 • 2018 - habilitácia, téma: "Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477-1699): vzdavateľsko-funkčný konštrukt"

 

Pedagogická činnosť:

Predmety:

 • Autorské právo 
 • Bibliografia a bibliografická kontrola 
 • Dejiny knihy a knižníc 
 • Dejiny knižnej distribúcie 
 • Dejiny vydavateľstva a knižnej distribúcie
 • Exkurzia do zahraničnej knižnice
 • Inkunábulistika 
 • Manažment informačných inštitúcií 
 • Organizácia poznania a menná katalogizácia 
 • Seminár k záverečnej práci 
 • Spracovanie kultúrneho dedičstva


Vedenie a posudzovanie záverečných prác, ŠVOK (stav k roku 2018):

 • počet vedených diplomových prác: 20
 • počet vedených bakalárskych prác: 24                                        
 • oponovanie diplomových prác: 18
 • posudzovanie záverečných prác: 6
 • vedenie prác ŠVOK: 2
 • vedenie dizertačných prác (ako školiteľ – špecialista): 1

 

Vedecko-výskumná činnosť:

 • Fakultný grant Filozofickej fakulty UK v Bratislave FG 13/2018, 2018
 • Fakultný grant Filozofickej fakulty UK v Bratislave FG 10/2017, 2017
 • Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy, výskumný projekt VEGA 1/0066/15 2015-2017 (zodp. riešiteľka prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.) 
 • Akademické informačné prostredie – modelovanie z hľadiska informačnej ekológie, výskumný projekt VEGA 1/0429/10, 2009-2011 (zodp. riešiteľka prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.)
 • INWENT - Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií, výskumný projekt KEGA 3/7275/09, 2009-2011 (zodp. riešiteľ prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.)

 

Publikačná činnosť:

 

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti:

 • člen Pracovnej skupiny PS03 projektu KIS3G (Slovenská národná knižnica)
 • člen Pracovnej skupiny pre TK 69 Terminológia. Dokumentácia a informácie (CVTI, SÚTN)
 • zodpovedná redaktorka zborníka Knižničná a informačná veda

Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.

Meno: Doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.,
Pracovné zaradenie: docent, tajomník katedry
pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N411,
tel.: +421 2 9013 2080
email: pavel.rankov(at)uniba.sk

 

Osobné údaje

Dátum a miesto narodenia: 16.9.1964 Poprad 

 

Vzdelanie a kvalifikácia

 • PhDr. - odbor vedecké informácie a knihovníctvo, štátna záverečná skúška 26.5.1987, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • PhD. - odbor knižničná a informačná veda, dizertácia obhajená 17.12.1996, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • Doc. - odbor knižnično-informačné štúdiá, habilitačná práca obhájená 15.11.2007, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Pedagogická činnosť

 • Na Katedre knižničnej a informačnej vedy: Knižnice a informačné inštitúcie v sociálnej komunikácii, Marketing vydavateľskej činnosti, Metodológia výskumu v odbore, Výskumný projekt, Metódy práce s dospelými používateľmi, Reklamné informácie v sociálnej komunikácii, Svetová literatúra, Umelecká literatúra v knižniciach, Sociálna a mediálna komunikácia, Informačná spoločnosť

 • Na Katedre marketingovej komunikácie: Aktuálne otázky masmediálnej komunikácie, Masmediálna a populárna kultúra

Vedeckovýskumná činnosť

 • 1993-6 – Central European Institute/University, Praha – Research Support Scheme, individuálny výskumný grant
 • 2002-4 – VEGA 1/9236/02 – Interakcia človeka s informačným prostredím, spoluriešiteľ
 • 2003 – Výskum Literárneho informačného centra – Čítanie 2003. Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR, spoluriešiteľ
 • 2004 – Výskum Literárneho informačného centra – Čítanie 2004, spoluriešiteľ
 • 2005 – Výskum Literárneho informačného centra – Čítanie 2005. Kultúrny profil detského čitateľa, spoluriešiteľ
 • 2005-7 – VEGA 1/2481/05 – Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede, spoluriešiteľ
 • 2006 – Výskum Literárneho informačného centra – Čítanie 2006. Výskum súčasného stavu a úrovne čítania v SR, spoluriešiteľ
 • 2008 – Výskum Literárneho informačného centra – Čítanie 2008, spoluriešiteľ
 • 2008-9 – Výskum konzorcia knižníc Bratislavského VÚC Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji, spoluriešiteľ
 • 2009-10 - VEGA 1/0222/09 – Informačná ekológia v akademickom informačnom prostredí, spoluriešiteľ
 • 2013-4 - KEGA 133UK-4/2013 MIKS Mediálne a informačné kompetencie pre znalostnú spoločnosť, zodpovedný riešiteľ

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti

 • 1987 – 1990: výskumno-metodický pracovník, Slovenská národná knižnica
 • 1990 – 1992: člen redakčnej rady časopisu Čitateľ. Mesačník pre knižničnú sústavu
 • 1991 – 1992: metodický pracovník, Slovenská pedagogická knižnica Ústavu informácií a prognóz školstva
 • 1994 – Socrates Programme scholarship, University of Warwick, Coventry
 • 1994 – T G Masaryk Scholarship, visiting scholar, University of London
 • 1998 – : člen redakčnej rady Zborníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Knižničná a informačná veda. Library and Information Science
 • 2004 – 2006: predseda komisie podprogramu na podporu literatúry, knižnej kultúry a knižníc – Podpora aktivít kultúrnej politiky v oblasti literatúry a knižnej kultúry Ministerstva kultúry SR
 • 2004 – 2008: člen odbornej komisie pre skupinu predmetov odborov 72, Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania
 • 2005 – 2007: televízny dramaturg publicistických cyklov Umenie 05, 06, 07 – literatúra, Slovenská televízia
 • 2006: člen Medzinárodného programového výboru medzinárodnej konferencie Využívanie informácií v informačnej spoločnosti

Mgr. Katarína Vass, PhD.

Meno: Mgr. Katarína Vass, PhD.
Pracovné zaradenie: odborná asistentka
Pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N407,
Tel.: +421 2 9013 2075
e-mail: katarina.buzova(at)uniba.sk
LinkedIn

Stručný životopis

Vyštudovala Gymnázium J.A. Komenského v Trebišove (2004).

V roku 2009 ukončila magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Knižničná a informačná veda s orientáciou na Informačné systémy a informačnú analýzu.

Téma diplomovej práce: Vymedzenie požiadaviek na kredibilitu webového sídla lekárskych informácií na internete.

V roku 2012 ukončila doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Knižničná a informačná veda.

Téma dizertačnej práce: Kredibilita ako kvalitatívny atribút webových sídiel (dôveryhodnosť e-obchodov)

Pracovala pre spoločnosť Dell ako dátový analytik na oddelení Travel & Expenses v rámci regiónu EMEA. Okrem dátovej analýzy mala na starosti aj redizajn internej webovej stránky tohto oddelenia.

 

Vzdelanie a kvalifikácia

2009 - Mgr. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Knižničná a informačná veda

2012 - PhD. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Knižničná a informačná veda


Pedagogická činnosť

Predmety:

 • Informačné zdroje a knižnično-informačné služby v elektronickom prostredí (poslucháči KKIV, 3.roč. Bc. štúdia)
 • Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní (poslucháči Pedagogickej katedry, 1.roč. Bc. štúdia)
 • Metodológia tvorby a hodnotenia multimédií (poslucháči KKIV, 2.roč. Mgr. štúdia)
 • Informačná architektúra I. (poslucháči KKIV, 1.roč. Mgr. štúdia) 
 • Informačná architektúra II. (poslucháči KKIV, 1. a 2. roč. Mgr. štúdia)
 • Sieťové informačné zdroje a médiá (poslucháči KKIV, 3.roč. Bc. štúdia)
 • Metodika informačných služieb (poslucháči KKIV, 2.roč. Bc. štúdia)
 • Informácie v odbornej komunikácii
 • Dicgitálne technológie I.

Vyučuje aj na STU FIIT (Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií):

 • Informačné vzdelávanie (poslucháči FIIT STU, 1.roč. Bc. štúdia)
 • Interakcia človeka s počítačom (poslucháči FIIT STU, 3.roč. Bc. štúdia)

 

Pubikačná činnosť (výber)

Steinerová, Jela, Ondrišová, Miriam a Katarína Buzová. Otvorená veda a funkcie informačnej vedy. In: IT lib [online], roč. 19, č. špeciál (2015), s. 16-26. Dostupné na: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2015/01/otvorena-veda-a-funkcie-informacnej-vedy.html?page_id=2947

Katarína Buzová. Vplyvy pôsobiace na percepciu kredibility webových sídiel elektronických obchodov. Knižničná a informačná veda 24 = Library and information science 24 Bratislava : Univerzita Komenského, 2013. S. 7-22.

Katarína Buzová. Modely a aspekty kredibility sociálnych médií. In: Knižničná a informačná veda 25 = Library and information science 25 Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. S. 9-24.

Katarína Buzová. Hodnotenie kredibility sociálnych médií. In: Žurnalistika, médiá, spoločnosť 3-4 [elektronický zdroj] Bratislava : STIMUL, 2014. S. 84-101

Katarína Buzová. Prieskum kredibility elektronických obchodov. In: Information ecology and libraries = Informačná ekológia a knižnice Bratislava : Univerzita Komenského, 2011. S. 155-165

Buzová, Katarína, Regec, Milan a Miroslava Falatová. Využívanie sociálnych sietí vybranými knižnicami v SR, analýza 2015. In: INFOS 2015 : (r)evolúcia v knižniciach a knihovníctve. ± 25 rokov: bilancia, realita, perspektívy [elektronický dokument] Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2015. S. 59-92

Učebný text / skriptá

Makulová, Soňa, Buzová, Katarína. Manažment informačných zdrojov a knižnično - informačných služieb |online|. Bratislava: ELET, 2011. 174 s. ISBN 978–80–88812–23-4. Dostupné na: http://www.elet.sk/externe/MIZKIS_ucebnica.pdf

 

Vedeckovýskumná činnosť
Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti

Zúčastňuje sa na vedeckých konferenciách s knižnično-informačným zameraním.

Participuje na výskumnom projekte KEGA: INWENT - Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (Výskumný projekt KEGA 3/7275/09). Jej úlohou bolo vypracovať učebný text k predmetu "Manažment informačných zdrojov a knižnično-informačných služieb" a tiež vytvorenie portálu Slovník informačnej a mediálnej gramotnosti.

Participuje na výskumnom projekte APVV: TRA-DICE - Kognitívne cestovanie po digitálnom svete webu a knižníc s podporou personalizovaných služieb a využitím sociálnych sietí. Spolupracuje na kvalitatívnom výskume doktorandov (pološtruktúrované rozhovory, momentálne vo fáze zberu údajov), ktorého výstupom bude informačný model doktoranda (kognitívne modelovanie a pojmové analýzy) a návrh portálu / digitálnej knižnice.


Iné: LinkedIn professional

PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.

Meno: PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD
Pracovné zaradenie: vedecký pracovník
pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č. dv. N413
tel.: +421 2 9013 2083
email: ludmila.hrdinakova(at)uniba.sk

Stručný životopis

 • 1998 - absolvovanie Katedry knihovedy a vedeckých  informácií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1990 - štátna rigorózna skúška (PhDr.)
 • 1990-1994 - Katedra knihovedy a vedeckých informácií FiFUK - študijný pobyt
 • 1994 - 1996 - media-manažér reklamných agentúr EURO RSCG BBK Bratislava a MODELA, Bratislava, Vydavateľstvo Slovac Academic Press, s.r.o
 • od 1996 - Katedra knižničnej a informačnej vedy FiFUK Bratislava: interný pracovník – odborný asistent, vedecký pracovník
 • 2005-2009 - Člen Akademického senátu FiFUK Bratislava
 • 1998-1999 - Fakulta masmediálnej komunikácie UCM Trnava - externý učiteľ
 • 1999-2002 - scenárista pre Producentské centrum pre deti a mládež, cyklická relácia pre predškolský vek Bútľavka

Dátum a miesto narodenia: 25.12.1966 Čadca

Vzdelanie a kvalifikácia

 • 1985-1989 Katedra knihovedy a vedeckých informácií Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
 • 1990 štátna rigorózna skúška (PhDr.)
 • 2008 certifikát Čtením a psaním ke kritickému myšlení (súčasť medzinárodného programu Reading and Writing for Critical Thinking)
 • 2008 certifikát Čtením a psaním ke kritickému myšlení – Mediální výchova (súčasť medzinárodného programu Reading and Writing for Critical Thinking)

Pedagogická činnosť

Predmety: Typológia dokumentov, Knižnično-informačné zdroje a fondy, Manažment knižnično-informačných fondov, Literatúra pre deti a mládež, Knižná ilustrácia, Metodika práce s detským čitateľom

Vedeckovýskumná činnosť

 • Rezortná úloha RŠS - 01/71 Terminologický slovník z informačnej výchovy – spoluriešiteľ, autorka hesiel z oblasti typológie dokumentov
 • VEGA 1/2481/05 Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede – spoluriešiteľ
 • Výskum konzorcia knižníc Bratislavského VÚC Čítanie mládeže v Bratislavskom kraji, spoluriešiteľ

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti

Za posledné 3 roky realizovala prednášky na 2 zahraničných sympóziách, 2 medzinárodných konferenciách a troch domácich odborných podujatiach. Okrem prednáškovej činnosti na  konferenciách realizuje metodické semináre, workshopy, dielne vedecko-populárneho charakteru pre detských knihovníkov, rodičov, učiteľov predškolských zariadení a učiteľov prvého stupňa základných škôl zamerané na:

 • vývin detského čitateľa, predpoklady čítania
 • prácu s knihou, textom, ilustráciou a detským čitateľom
 • netradičné metódy práce s textom
 • motivačné aktivity a pod.

Podieľa sa na tvorbe literárnych a dramatických programov a projektov orientovaných na detských recipientov (čitateľov, divákov), ale i na detských realizátorov projektov. 

http://www.fphil.uniba.sk/index.php?id=3879#

Ing. Miriam Ondrišová, PhD.

Meno: Ing. Miriam Ondrišová, PhD.
Pracovné zaradenie: odborný asistent
pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.dv. N419,
tel.: +421 2 9013 2084
email: miriam.ondrisova(at)uniba.sk

 

Stručný životopis

 • od r. 1994 - Filozofická fakulta UK, odborný asistent

Osobné údaje

Dátum a miesto narodenia: 18.11.1968, Bratislava

Vzdelanie a kvalifikácia

 • 1991 – Absolventka Elektrotechnickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej  - Katedra počítačov
 • 2008 – PhD. – KKIV FiF UK Bratislava, odbor knižničná a informačná veda

Pedagogická činnosť

Predmety:

 • Databázové systémy a dátové modely
 • Projektovanie informačných systémov
 • Bibliometria a informetria
 • Informačné technológie a internet
 • Informačné a komunikačné technológie

Školiteľka diplomových prác

Vedeckovýskumná činnosť

Spoluriešiteľka grantov:

 • VEGA 1/4004/97 - Systémy organizácie poznania, ich štruktúra a vplyv na efektívnosť sprostredkovania informácií v jednotlivých disciplínach 
 • VEGA 1/7296/20 – Manažment terminologických údajov a možnosti jeho uplatnenia v jednotlivých oblastiach poznania a praxe
 • KEGA 3/3059/05  Súbor interaktívnych učebných textov pre integrovaný predmet Informačné systémy v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

Mgr. Marta Špániová, PhD.

Meno: Mgr. Marta Špániová, PhD.
Pracovné zaradenie: odborný asistent
pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č. dv. N409,
tel.: 
email: marta.spaniova(at)uniba.sk

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

1990-1996: Vysokoškolské štúdium, Katedra knižničnej a informačnej vedy a Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; odbor: Knižničná a informačná veda a klasická filológia – latinský jazyk a literatúra

1996-1999: Doktorandské štúdium, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2000: PhD.; Dizertačná práca: Dejiny knižnej kultúry v Bratislave v 17. storočí

2011: Odborné minimum pre znalcov, Expertízny a edukačný inštitút Bratislavskej akademickej spoločnosti pri Paneurópskej univerzite v Bratislave

 

Pracovné skúsenosti a pedagogická činnosť:

 • 1996 – 1999: Kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, Univerzitná knižnica v Bratislave – spracovanie tlačí 16. storočia
 • 2000-2003: Redakcia tlačí 16. storočia, Národný bibliografický ústav, Slovenská národná knižnica v Martine – vedecký pracovník, bibliograf
 • 2001-2006: Stredná zdravotnícka škola Petra Fouriera v Bratislave
 • 2002-2004: Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave (externe)
 • 2003-2011: Stredná odborná škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave
 • 2006-2010: Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – odborný asistent (25% úväzok)
 • Od 2011: Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – odborný asistent (100% úväzok)
 • Od 2012: Tajomníčka Katedry knižničnej a informačnej vedy FifUK
 • Od 2012: Tajomníčka Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Knižničná a informačná veda na KKIV FifUK
 • Od 2012: Koordinátorka ŠVOK na KKIV FifUK
 • Od 2017: zahraničná recenzentka vedeckého časopisu Studia o książce i Informacji (Vydavateľstva Vroclavskej univerzity vo Vroclave)
 • Vedenie bakalárskych a diplomových prác
 • Vývoj a príprava študijných programov

 

Predmety vyučované na KKIV FifUK: 

 • Dejiny knihy a knižníc
 • Dejiny typografického média
 • Latinčina starých tlačí
 • Organizácia poznania a informačné jazyky
 • Organizácia poznania a vecná katalogizácia
 • Projektový manažment
 • Knihoveda
 • Organizácia práce s historickými knižnými fondmi
 • Dejiny slovenského kníhtlačiarstva
 • Klasifikácia a indexovanie
 • Informačná analýza

 

Výskumné a iné odborné aktivity:

Výskum v oblasti dejín knižnej kultúry (dejiny knižníc, vydavateľstva a kníhtlačiarstva 16. – 20. storočia na Slovensku a v Strednej Európe) a v oblasti organizácie poznania a informačných jazykov.

2003-2010: Členka odbornej komisie pre skupinu predmetov odborov 72 Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania (ŠIOV)

Od 2014: Členka komisie pre historické knižné fondy Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

2015-2019: VEGA 1/0066/15 Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy – spoluriešiteľka

Od 2015: Členka redakčnej rady zborníka Knižničná a informačná veda

2015: Členka Expertnej skupiny Národných štandardov zamestnaní pre knihovnícke profesie pri Sektorovej rade pre kultúru a vydavateľstvo

2015: Členka Pracovnej skupiny pre tvorbu národnej sústavy kvalifikácií MŠ SR

Od 2017: Zahraničná recenzentka vedeckého časopisu Studia o książce i Informacji (Vydavateľstva Vroclavskej univerzity vo Vroclave)

Od 2017: Zahraničná recenzentka vedeckého časopisu Z badan nad ksiazka i ksiegozbiorami historycznymi (indexovaný v databáze Scopus; vydavateľstvo: Varšavská univerzita vo Varšave)

Od 2021: Vedecká redaktorka vedeckého časopisu Z badan nad ksiazka i ksiegozbiorami historycznymi (indexovaný v databáze Scopus; vydavateľstvo: Varšavská univerzita vo Varšave)

Prednášky na vedeckých konferenciách

Recenzovanie a lektorovanie vedeckých a odborných publikácií

Odborné posudky a konzultačná činnosť v oblasti knihovníckeho vzdelávania

 

Zahraničné výskumné štipendijné pobyty:

1998: akcia Rakúsko – Slovensko, Bratislava; Österreichische Nationalbibliothek, Viedeň

1999: Götheho Inštitút, Bratislava; Österreichische Nationalbibliothek, Viedeň

2000: Domus Hungarica scientiarum et artium, Budapešť; Országos Széchényi Könyvtár, Budapešť

2003: Domus Hungarica scientiarum et artium, Budapešť; Országos Széchényi Könyvtár, Budapešť

2005: Polska Akademia Nauk, Warszawa; Kasa Im. Józefa Mianowskiego – Fundacja popierania nauki; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet  Wroclawski, Wroclaw

 

Ocenenie:

2006: Čin roka 2006 udelený Spolkom slovenských knihovníkov / pobočka Bratislavského kraja za zorganizovanie medzinárodnej študentskej konferencie INFOŠKIŠ 2006

 

Členstvo v profesijných organizáciách:

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc

Mgr. Ekaterina Tverdokhlebova

Meno: Mgr. Ekaterina Tverdokhlebova
Pracovné zaradenie: interná doktorandka
Pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.d. N408
Tel.: +421 2 9013 2080
Email: tverdokhlebova1(at)uniba.sk  

 

Vzdelanie a kvalifikácia

2021 - 2023 Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Pedagogická činnosť

 • Digitálne technológie 1
 • Vyhľadávanie informácií

 

Vedeckovýskumná činnosť 

Téma dizertačnej práce „Problematické aspekty informácií v digitálnom prostredí (odvrátená strana informácií)“, školiteľ: doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Mgr. Jakub Zábojník

Meno: Mgr. Jakub Zábojník
Pracovné zaradenie: interný doktorand
Pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.d. N410
Tel.: +421 2 9013 2080
Email: jakub.zabojnik(at)uniba.sk  

 

Vzdelanie a kvalifikácia

2016 - 2021 Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Pedagogická činnosť

 • Digitálne technológie 1
 • Vyhľadávanie informácií

 

Vedeckovýskumná činnosť 

Téma dizertačnej práce „Problematické aspekty informácií v digitálnom prostredí (odvrátená strana informácií)“, školiteľ: prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.

Mgr. Tomáš Mirga

Meno: Mgr. Tomáš Mirga
Pracovné zaradenie: interný doktorand
Pracovňa: Šafárikovo nám. č.6 (prístavba RUK), 4. posch. č.d. N411
Tel.: +421 2 9013 2080
Email: mirga1(at)uniba.sk  

 

Vzdelanie a kvalifikácia

2015 - 2020 Katedra knižničnej a informačnej vedy, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

Pedagogická činnosť

 • Digitálne technológie 1
 • Vyhľadávanie informácií

 

Vedeckovýskumná činnosť 

Téma dizertačnej práce „Informačná gramotnosť študentov v mimoštudijnej informačnej ekológii: na príklade prístupu k dezinformáciám“, školiteľ: doc. PhDr. Pavel Rankov, PhD.