Bakalárske štúdium

Základné informácie

Forma štúdia:

denná


Metóda štúdia:

Prezenčná


Štandardná dĺžka štúdia:

3 roky


Udeľovaný akademický titul:

bakalár (bc.)


Odbory/programy:


Predmet a ciele vzdelávania:

Katedra všeobecných dejín sa podieľa na výučbe v uvedených odboroch/programoch. V učebnom pláne možno nájsť prednášky a semináre zo všeobecných dejín, v ktorých sa objavujú rôzne problémy politických, hospodárskych, náboženských a sociálnych dejín. Poslucháčom odborov učiteľského štúdia sa na katedre poskytuje i zodpovedajúca príprava z didaktiky dejepisu. Pri odbornej histórii sa katedra orientuje na výchovu budúcich odborných pracovníkov v oblasti histórie, schopných analyticky riešiť dané vedecké problémy.


Uplatnenie absolventov:

Absolventi 3-ročného bakalárskeho štúdia histórie sa uplatňujú najmä ako vedeckovýskumní pracovníci, taktiež ako analytickí, tvoriví a servisní pracovníci v rôznych spoločensko-kultúrnych oblastiach, ktoré zahŕňajú prácu s historickými faktami a materiálom.