Magisterské štúdium

Základné informácie

Forma štúdia:

denná


Metóda štúdia:

prezenčná


Štandardná dĺžka štúdia:

2 roky


Udeľovaný akademický titul:

Magister (mgr.)


Odbory/programy:


Predmet a ciele vzdelávania:

Katedra všeobecných dejín sa podieľa na výučbe v uvedených odboroch/programoch. V učebnom pláne možno nájsť prednášky a semináre zo všeobecných dejín, v ktorých sa objavujú rôzne problémy politických, hospodárskych, náboženských a sociálnych dejín. Poslucháčom odborov učiteľského štúdia sa na katedre poskytuje i zodpovedajúca príprava z didaktiky dejepisu. Pri odbornej histórii sa katedra orientuje na výchovu budúcich odborných pracovníkov v oblasti histórie, schopných analyticky riešiť dané vedecké problémy.


Uplatnenie absolventov:

Absolventi 2-ročného magisterského štúdia histórie a kombinovaných odborov sa uplatňujú najmä ako stredoškolskí učitelia dejepisu, vedeckovýskumní pracovníci na ústavoch, vysokých školách a iných odborných inštitúciach, prípadne ako analytickí, tvoriví a servisní pracovníci v rôznych spoločensko-kultúrnych oblastiach, ktoré zahŕňajú prácu s historickými faktami a materiálom.