Doktorandské štúdium

Základné informácie

Formy štúdia:

denná alebo externá


Štandardná dĺžka štúdia:

denná (4 roky)

externá (5 rokov)


Udeľovaný akademický titul:

Philosophiae doctor (PhD.)


Odbor:

Všeobecné dejiny (kód 2.1.8.)