Záverečné práce

Témy (okruhy) záverečných prác na KRVŠ na a.r. 2022/2023

 

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

Bakalárske práce:

· Ruské súradnice tvorby a kultúrnych aktivít Jána Kollára

· Magické čísla v ruských a slovenských rozprávkach

· Vzájomné kultúrne rusko-slovenské /slovensko-ruské vzťahy na konkrétnych príkladoch osobností, inštitúcií, fenoménov.

· Téma podľa dohovoru z oblasti ruskej literatúry 20. storočia

· Téma podľa dohovoru z oblasti ruskej kultúry 20. storočia

Diplomové práce:

· Vzájomné kultúrne rusko-slovenské /slovensko-ruské vzťahy na konkrétnych príkladoch osobností, inštitúcií, fenoménov

· Téma podľa dohovoru z oblasti prekladu a recepcie umeleckej literatúry.

· Téma podľa dohovoru z oblasti ruskej literatúry 20. a 21. storočia

· Téma podľa dohovoru z oblasti ruskej kultúry 20. a 21. storočia

· Téma podľa dohovoru z oblasti východoeurópskych literatúr 20. a 21. storočia

 

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

Bakalárske a diplomové práce:

· Poetika vojny a mieru v románe Serhija Žadana Internátna škola

· Téma formovania osobnosti v románe Olesa Uljanenka Kde je Juh

· Imperiálny diskurz v dielach A. Puškina

· Imperiálny diskurz v dielach M. Lermontova

· Imperiálny diskurz v dielach L. Tolstého

· Poetika násilia v Kolymských poviedkach V. Šalamova

· Protiimperiálny diskurz v poéme V. Jerofejeva Moskva – Petuški

· Absurdná apokalyptika v poviedke V. Jerofejevа Život s idiotom

· Imitácia kultúry v románe D. Lipskerova Ruské staccato pre britskú matku

· Diskurz spoločenského proroctva v dielach V. Sorokina

 

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Bakalárske a diplomové práce:

· Komparácia lexikálnych jednotiek s kolorizmom čierny v ruskom a slovenskom mediálnom diskurze

· Precedentné fenomény ruského pôvodu v slovenskom mediálnom diskurze

· Zoonymá v ruských a slovenských frazémach: lingvokultúrna analýza

· Toponymá v úlohe precedentných mien v ruskom mediálnom diskurze

· Precedentné mená v ruských internetových mémoch

 

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

Bakalárske a diplomové práce:

· Pomenovania citov a emócií v slovenskom a ruskom jazyku: etymologické a sémantické aspekty

· Nenormatívna lexika v systéme ruského jazyka a problematika jej prekladu

· Slovanská mytológia ako zdroj precedentnosti

· Využitie korpusov pri analýze trópov (upresnenie na základe dohody)

· Modelovanie vybranej diskurznej udalosti/kolektívneho subjektu/osoby v súčasnom ruskom verejnom diskurze (výber na základe dohody)

· Jazykový obraz Ruska v slovenskom diskurze (výber textu/korpusu na základe dohody)

· Smiech v ZSSR (lingvistická analýza vybranej skupiny vtipov)

 

Mgr. Jelena Ondrejkovičová, PhD.

Bakalárske a diplomové práce:

· Téma z oblasti tlmočenia a prekladu (podľa dohody so školiteľkou)

 

Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

Bakalárske a diplomové práce:

· Komentovaný preklad odborného/umeleckého textu (po dohode zo školiteľom)

· Vybraná oblasť spoločenského života z hľadiska prekladateľa z/do ruštiny

· Dokumentárnosť v próze súčasných ruských a bieloruských spisovateľov

· Reflexia novej migračnej vlny z východnej Európy v odborných a mediálnych textoch

· Poetika textov skupiny Molchat Doma a hudobný život v súčasnom Bielorusku

 

 

Mgr. Zuzana Bujačková

Bakalárske práce:

· Komentovaný umelecký preklad (krátke literárne žánre)

· Nová socialistická žena (obraz ženy v období štátneho socializmu v Československu - mediálny diskurz, politický diskurz, film, vizuálne umenie)

· Osobnosti emancipácie v období štátneho socializmu v Československu

 

Mgr. Lucia Chudá

Bakalárske práce:

· Rebríček Slovo roka 2021 – diskurzná analýza výsledkov

· Analýza mediálneho diskurzu z pohľadu lingvokulturológie (upresnenie podľa dohody)

· Interpretácia vybraného diela S. Alexijevič ako fragmentu orálnej histórie (upresnenie podľa dohody)