Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Témy (okruhy) záverečných prác na KRVŠ na a.r. 2023/2024

Schválené HZO doc. Mgr. Irinou Dulebovou, PhD.

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc.

 • Rozličné podoby akcionalizmu v ruskom umení 21. storočia (Different forms of actionism in Russian art of the 21st century)
 • Obraz sovietskej ženy v časopise Slovenka v období 4. päťročnice (v rokoch 1966 – 1970) (The image of Soviet woman in the magazine Slovenka in the period of the 4th five-year plan (in the years 1966 – 1970))
 • Smrť a pohanské rituály v litovskom tradičnom folklóre (Death and Pagan Rituals in Lithuanian Traditional Folklore) 

prof. Feliks Shteinbuk, DrSc.

 • Slovanská postmoderna v kontexte konektivistickej filozofie (Slavic postmodernism in the context of the connectivist philosophy)
 • Protiimperiálny diskurz v poéme V. Jerofejeva Moskva – Petuški (Anti-imperial discourse in V. Erofeev’s poem Moscow – Petushki) 

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

 • Концепт «русский мир» в современном русском публичном дискурсе (The concept of “Russian world” in contemporary Russian public discourse, Koncept „rusky svet“ v sučasnom ruskom verejnom diskurze) 

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

 • Žáner sovietskeho/ruského „vojnového filmu“ cez prizmu teórie V. Proppa (The genre of Soviet/Russian “war movie” through the prism of V. Propps theory) 

doc. Mgr. Ivan Posokhin, PhD.

 • Эмигрантские мотивы в творчестве А.Куприна (Emigrantské motívy v tvorbe A.Kuprina, Emigrant motifs in the work of A.Kuprin)
 • Reflexia vojnovej situácie v Ukrajine v ruskojazyčnej hudbe (Reflection of the Ukrainian war situation in the Russophone music)
 • Piesne Timura Mucurajeva v kontexte čečenských vojen (Songs of Timur Mutsuraev in the Context of Chechen Wars)
 • Концепция «русского мира» как теоретическое понятие в современном социально-гуманитарном знании (Koncept „ruského sveta“ ako teoretické pojatie v súčasnom spoločensko-humanitnom poznatku 
 • The concept of the “Russian World” as a theoretical notion in contemporary social-humanitarian thinking) 

Mgr. Lizaveta Madej, PhD.

 • Obraz Ruska a stereotypy o Rusoch v súčasnom slovenskom a ruskojazyčnom internetovom diskurze (Image of Russia and stereotypes about Russians in contemporary Slovak and Russian-language internet discourse)
 • Устный социальный перевод в современной Словакии (Komunitné tlmočenie na súčasnom Slovensku, Community interpreting in modern Slovakia)
 • Наиболее проблемные аспекты грамматики при изучении словацкого языка русскоговорящими студентами (Najproblematickejšie aspekty gramatiky pri učení sa slovenského jazyka rusky hovoriacimi študentmi, The most problematic aspects of grammar in the study of the Slovak language by Russian-speaking students)
 • Компаративный анализ системы образования в Российской Федерации в Словацкой Республике (Komparatívna analýza vzdelávacieho systému v Ruskej federácii a Slovenskej republike, The comparative analysis of the education system in the Russian Federation and the Slovak Republic)
 • Явление языковой интерференции на примере русскоязычных, проживающих в Словакии (Fenomén jazykovej interferencie na príklade rusky hovoriacich žijúcich na Slovensku, The phenomenon of linguistic interference on the example of Russian speakers living in Slovakia) 

PhDr. Roman Kvapil, PhD.

 • Farba ako komponent v slovenských a ruských ustálených slovných spojeniach (Color as a component in Slovak and Russian idioms).
 • Čierno-biele vnímanie reality v slovenských a ruských ustálených slovných spojeniach (Black and white perception of reality in Slovak and Russian constitutional words)

Mgr. Marína Zavacká, PhD. 

 • Obrazy sovietskeho športu v slovenskej tlači v rokoch 1950 – 1980 (Images of Soviet sport in the Slovak press in 1950 – 1980)