Záverečné práce

Témy záverečných prác na AR 2024/2025 schválené garantom ŠP dňa 28.6.2024.

prof. Mária Kusá

1. Postavy v texte Iľfa a Petrova 12 stoličiek

2. Morbídnosti v ruských a slovenských rozprávkach

3. Návrat k pohanstvu na Litve po rozpade ZSSR

4. Obraz diabla na prelome 20. storočia v západoeurópskej a východoeurópskej literatúre (prípadová štúdia)

5. Obraz Kaukazu v tvorbe Leva Nikolajeviča Tolstého

prof. Feliks Shteinbuk

1. Феноменология образа Катерины в одноименной поэме Тараса Шевченко / Fenomenológia obrazu Kateryny v rovnomennej básni Tarasa Ševčenka

doc. Ivan Posokhin

1. Uralský región v ekonomických, spoločenských a kultúrnych súvislostiach

2. Recepcia súčasnej východoeurópskej fantasy literatúry na Slovensku a v Česku

3. Obraz Afganskej vojny v ruskom filme

4. Obraz Grigorija Rasputina v masovej kultúre

5. Poetika a kultúrno-spoločenské postavenie ruskojazyčného hardrocku a metalu

doc. Vira Berkovets

1. Тропеистика в украинском и словацком фольклорном тексте: сравнительный аспект

2. Лингвистические особенности украинского и словацкого рекламного дискурса

3. Языковая игра в современном украинском и словацком рекламном дискурсе

4. Фразеологизмы в современных украинских и словацких маcс-медиа

5. Неологизмы в современной украинской и словацкой интернеткоммуникации

6. Языковые особенности современной украинской и словацкой интернеткоммуникации

7. Интерактивные методы преподавания дисциплин гуманитарного цикла в современном образовательном процессе

8. Неологизмы войны в современном украинском медиадискурсе

doc. Irina Dulebová

1. Analýza idiolektu vybraného ruského politika

2. Metaforický obraz súčasného Ruska na Slovensku

3. Neologizacia v internetovej komunikácii

4. Koncepty "vojna a mier“ ako fragment ruského jazykového obrazu sveta

doc. Nina Cingerová

1. Analýza metafor v neliterárnych textoch nástrojmi korpusovej lingvistiky

Dr. Lizaveta Madej

1. Komentovaný preklad textu Советский феминизм: права женщин и коммунистическая революция

2. Komparatívna sémantika obscénnej lexiky tvorenej od základov slov хуй a еб (na príklade slovenského a ruského jazyka)

3. Jazyková kreativita v multilingválnom rodinnom prostredí: sociolingvistické špecifiká zmiešaného jazyka

4. Устный социальный перевод в современной Словакии / Súčasné komunitné tlmočenie na Slovensku

5. Problematika inštitucionalizácie a profesionalizácie komunitného tlmočenia na Slovensku

Dr. Zuzana Močková Lorková

1. Technológie používané v súčasnosti pri preklade a tlmočení

2. Analýza knižnej série Griša so zameraním na reálie a osobné mená

3. Preklady ukrajinskej literatúry na Slovensku od roku 2014 / Переводы украинской литературы в Словакии после 2014 года

4. Komentovaný preklad vybraných hláv Občianskeho zákonníka zo slovenčiny do ruštiny.

Dr. Roman Kvapil (externý školiteľ)

1. Reklamné slogany v ruskom jazyku a ich ekvivalenty v slovenčine (MGR. práca)

2. Elektronické vs. printové slovníky a ich perspektívy v súčasnej praxi (BC. práca)

3. Funkcia zooným v rusko-slovenských metaforických slovných spojeniach (BC. práca)

4. Podpora inklúzie cudzincov z po rusky hovoriacich krajín v Slovenskej republike (BC. práca)

Mgr. Janka Lenčéšová

1. Komentovaný preklad vybraného textu

Mgr. Nina Lacová

1. Politické talkshow v postsovietskom Rusku