Realizované projekty

 

1/ Psychofyziologické aspekty zdravia a detekcia kognitívnych deficitov v kontexte stresových podmienok /VEGA/ doba riešenia: 2017-2020

Cieľ projektuProjekt je zameraný na hĺbkovú analýzu psychických a fyziologických procesov, ktoré sa významne podieľajú na zmenách stresových systémov. Cieľom výskumu je komparácia subjektívneho prežívania stresu s objektívnymi markermi, porovnanie precíznych stresových laboratórnych protokolov so stresovými podmienkami v prirodzenom prostredí. Vytvorenie stresového profilu na základe funkcie autonómneho nervového systému a HPA osi, identifikácia kognitívnych deficitov, u ľudí s rizikom zvýšenej vulnerability na stres, s ohľadom na pohlavie, stresové podmienky (osobnosť, somatické ochorenie) a následné vytvorenie návrhu na zvýšenú úroveň koherencie nežiaduceho stavu alostázy resp.pasivity, prostredníctvom biofeedbacku. 

 2/ Rozvoj a inovácia vzdelávania biopsychológie na Slovensku /KEGA/ doba riešenia: 2017-2019/

Cieľ projektuProjekt je zameraný na oblasť rozvoja a inovácie vzdelávania biopsychológie na Slovensku. Má interdisciplinárny charakter v podobe prepojenia psychológie a biologických vied. Jeho cieľom je skvalitnenie výučby biopsychológie prostredníctvom vytvorenia komprehenzívnej koncepcie toho kurzu a následného vydania doposiaľ absentujúcej vysokoškolskej učebnice z tejto oblasti. Pri tvorbe tejto učebnice budeme inšpirovaní aj zisteniami intenzívnej vedeckej spolupráce medzi Katedrou psychológie FiF UK v Bratislave a partnerskými univerzitami v Drážďanoch a Amsterdame.  

3/ Názov projektu: Interaktívne experimentovanie v biopsychológii /Nadácia Tatra banky/ doba riešenia: 2017

Cieľ projektu: Pojekt sa zameriava na inováciu vysokoškolského vzdelávania v odbore biopsychológia, prostredníctvom aplikácie interaktívnejších metód, založených na zvýšenej praxi študentov v podmienkach kvalitne vybaveného laboratória na Katedre psychológie FiF UK. Má interdisciplinárny charakter v podobe prepojenia psychológie a biologických vied. Podporuje moderné a originálne metódy pre výučbu biologickej psychológie v internom i terénnom prostredí. 

4/ Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie. /APVV/ doba riešenia: 2013 -  2017

Projekt je zameraný na analýzu a konfrontáciu relevantných psychických a psychofyziologických ukazovateľov u alergických pacientov a u vysoko úzkostlivých jedincov, vzhľadom na ich podobnosť v zmenenej reaktivite na stres.  Projekt je zameraný aj na analýzu možných paralel s kognitívnymi procesmi, osobnostnými dispozíciami i emocionálnymi stavmi. Našim zámerom je aj popísať biomarkery a mechanizmy, ktoré odrážajú intenzitu psychoneuroendokrinnej odpovede alergikov i vysoko úzkostlivých jedincov v záťažových situáciách.  Projekt je riešený v spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie, SAV a Ústavom mikroelektroniky a fotoniky FEI STU. Bližšie informácie k projektu sú publikované na stránke Dlhodobý monitoring.

5/ Kognície a emocionalita v kontexte osobnosti a psychofyziológie. / Vega / doba riešenia :  2009 - 2011 

Cieľom projektu bola psychologická a psychofyziologická analýza výkonu základných kognitívnych funkcii v stresových podmienkach. S detailnejšími cieľmi v oblasti analýzy vigilančného výkonu, v dlhodobom a stresovom prostredí a analýza sublimálneho vnímania v podmienkach záťaže. V oblastí kognitívne záťaže (pamäťovej organizácie, riešenia problému, pozornosti, rozhodovania) bol projekt zameraný na sledovanie psychofyziologických premenných akými sú  napr. impedancia kože, jej teplota, srdcová a respiračná frekvencia. Cieľom projektu bolo taktiež v spolupráci s Katedrou mikroelektroniky FEI STU navrhnúť psychologické požiadavky na parametre vývoja metodiky neinvázivného biomedickínského monitorovania psychofyziologických reakcií v oblastí kognitívnych procesov.         

6/ Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov, ako ukazovateľov emocionálnych stavov a a osobnostných premenných. /Vega/ doba riešenia: 2012 - 1015

Cieľom projektu je v spolupráci s Katedrou mikroelektroniky FEI STU podrobná hardwarová aj softvérová analýzu systému Emotiv Epoc a PowerLab. Ich vzájomná integrácia, riadenie a prepojenie s využitím programovacieho prostredia LabView firmy National Instruments. Čo by nám malo umožniť aplikáciu rôznych pokročilých matematických nástrojov (filtrov, FFT transformácií, derivácií signálu a pod.) a podrobnejší zber dát. 

7/ Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných /VEGA/ doba riešenia: 2012-2015/

Ciel projektu: Cieľom PRVEJ ČASTI  je štandardizácia novej inštrumentálnej techniky Emotiv EPOC. Tento systém predstavuje BCI (Brain-Computer Interface) rozhranie, ktoré pomocou snímania biosignálov (EEG), výrazov tváre a sledovania emocionálneho stavu probanda umožňuje na strane jednej ovládanie prvkov virtuálneho prostredia bez používania ďalších externých zariadení a na strane druhej, prostredníctvom softvérového vybavenia, snímanie a analýzu EEG. Keďže toto zariadenie na rozdiel od tradičných EEG zariadení pracuje na báze wireless prenosu dát, považujeme za nevyhnutné podrobiť ho analýze, tak po stránke technickej, ako aj softvérovej. Našou snahou bude taktiež rozšíriť a rozpracovať súčasné psychofyziologické metódy snímania a spracovania zmien teploty kože  (predovšetkým tváre) o termovíznu kameru. Cieľom DRUHEJ ČASTI  je rozšíriť možnosti diagnostických metód vybraných klinických stavov, ale aj dlhodobejších nastavení (osobnostných čŕt) prostredníctvom psychofyziologických ukazovateľov. Tu by sme sa popri využití klasických metód zameraných na posúdenie vzťahu k neurotizmu či úzkostlivosti radi zamerali na Psychobiologickú teóriu osobnosti Cloningera a spol. V klinickej oblasti sa chceme zamerať na prepojenie a využitie snímaných neurofyziologických prejavov vo vzťahu k diagnostike vybraných psychických porúch a ťažkostí, možnosti psychoterapie a intervencií s cieľom zlepšiť psychické fungovanie. Z hľadiska metodológie sa plánujeme zamerať na možnosti validizácie niektorých dotazníkových metód pomocou psychofyziologických ukazovateľov. Z hľadiska základného výskumu by sme sa chceli zamerať na preskúmanie vzťahu vybraných osobnostných čŕt a ich vplyvov na psychofyziologické zmeny s ohľadom na využitie nových bezkontaktných metód snímania neurofyziologických zmien. TRETIA ČASŤ predstavuje pokračovanie výskumu v oblastí psychofyziologických korelátov kognitívnych funkcii a emocionality (Vega 10-025-00) a jeho rozšírenie v klinickej rovine. Pozostáva z aplikovania zistení prvých dvoch častí na výskum v oblastí emocionality. 

8/ Kognície a emocionalita v kontexte osobnosti a psychofyziológie /VEGA/ doba riešenia: 2010-2011/

Ciel projektu: Prvá časť experimentov sa realizovala formou terénneho výskumu. Cieľom bola analýza úrovne sebaúcty  v strese u ne/nezamestnaných. Nespokojní zamestnaní sa prejavili špecifickým sebahodnotením, ich sebaúcta bola znížená oproti spokojným zamestnaným, a zároveň vyššia oproti nezamestnaným.  Analyzovali sme mechanizmus rozhodovania v strese. Respondenti, ktorých v záťaži kontrafaktové myslenie brzdí pri adekvátnom riešení problémov, sa správajú maladaptívne. Druhá časť výskumu mala charakter klasického experimentu v laboratóriách (kognitívnych procesov a psychofyziológie) Katedry psychológie FiF UK, ktorý bol zameraný na kognitívny výkon (pamäť, pozornosť, vigilancia), osobnostné črty a emocionálne prejavy v podmienkach stresu s psychofyziologickými korelátmi (EDA, teplota kože, HR). Z výsledkov výskumu boli po spolupráci s Katedrou mikroelektroniky STU navrhnuté požiadavky na vývoj neinvazívneho psychofyziologického monitorovania.  

9/ Psychophysiological collerates of psychological development and personality /Dubcek fundation/ doba riešenia: 2007-2008/

 Cieľ projektuRecently, a problem of psychophysiological correlations of cognitive function becomes – probably also from reason of the influence of still more precise experimental technology – spotlight. We have been attracted by this problem due to its experimental clearness and interdisciplinarity. As pilot study of this work we have made experiment with children at the primary school. The results have been referred at conferences of the Slovak Psychological Society and conference of Czech Academy of Science in Brno, both in 2005. In our experiment we intend to measure selectivity of attention, “underlimen perception”, concentration, and short and long term memory, with probands being of 7, 10, 13 a 16-years  of age. Along measuring the cognitive function from the aspect of age variable the following physiological parameters will be measured: EKG, EEG, skin bioelectrical activity and frequency of breathing. Concerning the fact that our experiment will include over 150 variables, and analysis of al gathered data will include over 1 500 statistically processed information, we find it necessary to decide which variables shall be processed in more details, how to proceed and description of the experiment itself and analysis of the gathered data.

10/ Rozvoj metodík a prístrojov neinvazívneho biomedicínskeho monitorovania a analýzy fyziologických a psychofyziologických procesov /APVV-zodpovedný riešiteľ: Katedra mikroelektroniky FEI STU/ doba riešenia: 2006-2007

 Cieľ projektu: Hlavným cieľom a predpokladaným výsledkom projektu je vývoj nového, miniaturizovaného prístroja na komplexne neivazívne meranie fyziologických charakteristík používaných pri psychofyziologických vyšetreniach. Kontinuálne snímanie takto vybraných charakteristík poskytuje dostatočné informácie pre odborníkov zaoberajúcich sa identifikáciou stresu a záťažových situácií. Neinvazívny charakter merania týchto parametrov priamo na koži a cieľ miniaturizovať meracie zariadenie si výžaduje vývoj integrovaných mikrosenzorov ako aj vývoj samotného integrovaného meracieho zariadenia. Keďze problematika detailného diagnostikovania stresu je v súčasnosti veľmi aktuálna, je reálny predpoklad, že vyvinutý prístroj bude mať široké uplatnenie nielen v oblasti aplikovanej psychológie a medicíny, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského života. 

11/ Rozvoj metodológie prenosných prístrojov merania psychofyziologických procesov u človeka pod vplyvom stresu  /APVV-zodpovedný riešiteľ: Katedra mikroelektroniky FEI STU/ doba riešenia: 2007-2010/

 Cieľ projektuCieľom vývoja nového, miniaturizovaného prístroja je komplexne meranie fyziologických charakteristík používaných pri psychofyziologických vyšetreniach, ktoré zahrňujú tak kožno-galvanickú reakciu, ako srdečnú frekvenciu a teplotu kože. Tieto premenné snimané cyrkadialne, počas celeho dňa, poskytnú dostatočne vhodné informácie pre odborníkov zaoberajúcimi sa stresom a záťažovými situáciami ľudí. Problematika detailneho diagnostikovania stresu je v sučasnosti výrazne aktuálna. Prístroj bude mať odoberateľov tak v oblasti aplikovanej psychológie (poradne, kliniky), ako i v oblasti základného výskumu.