Aktuality

AKTUÁLNE TRENDY V ROZVOJI SOCIOLOGICKEJ TEÓRIE A PRAXE11. 11. 2016

Medzinárodná vedecká konferencia, ktorá sa bude konať dňa 25.11. 2016 na pôde Filozofickej fakulty UK.

Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej...10. 11. 2016

Katedra klasickej a semitskej filológie FiF UK v Bratislave a Katedra klasických jazykov TU v Trnave Slovenská jednota klasických filológov pri SÚJS SAV Vás...

NOVÉ KNIHY A VÝSKUMY - 16. 11. O 16,0009. 11. 2016

Prezentácia publikácie Podoby ruského umenia 19. a 20. storočia, ktorú zostavili prof. Anton Eliaš a doc. Michal Babiak.

Aká revolúcia? Načo?07. 11. 2016

Neakademické stretnutie na akademickej pôde pri príležitosti výročia demokratickej revolúcie v novembri 1989, 15. 11., 14:30 – 18:00, Moyzesova sieň.

VÝSTAVA K 95. VÝROČIU FIF UK21. 10. 2016

V átriu budovy na Gondovej bude od pondelka výstava zachytávajúca dejiny fakulty.

95 ROKOV OD ZAČATIA VÝUČBY NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UK19. 10. 2016

24. októbra 1921 začalo na Filozofickej fakulte UK študovať prvých 30 riadnych študentov.

14. DALAJLÁMA NA UNIVERZITE KOMENSKÉHO16. 10. 2016

Tändzin Gjamccho sa v nedeľu 16. 10. 2016 v Moyzesovej sieni našej fakulty stretol so zástupcami akademickej obce UK.

YOUNG GUNS NA FIF UK06. 10. 2016

Prezentácia projektu Young Guns ponúkajúceho inšpiráciu a ponuky možností, ako si nájsť zamestnanie a aj možností štúdia v USA so štipendijnými programom...

ŠTUDENTSKÝ SENÁT K ANKETE05. 10. 2016

Vyjadrenie podpredsedu Študentskej časti Akademického senátu FiF UK k ankete za letný semester 2015/2016.

Semestrálne pobyty na mimoeurópskych univerzitách 2017-18 –...04. 10. 2016

Oddelenie medzinárodných vzťahov UK informuje, že je otvorená výzva na predkladanie prihlášok na pobyty na mimoeurópskych partnerských univerzitách.