Členovia projektového tímu

Projektový tím tvorili:

 doc. Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

Odborná garantka videotréningov v učiteľskom vzdelávaní, príprava podkladov k tvorbe edukačných videoukážok zameraných na Učiteľskú psychológiu I., a II., hlavná autorka E metodiky.

 

doc. RNDr. Štefan Karolčík, PhD.

Prírodovedecká fakulta UK

Odborný garant videodatabázy Učiteľská akadémia UK, spoluautor E metodiky.

 

PaedDr. Darina Dvorská, PhD.

Filozofická fakulta UK

Koordinátorka projektu, spolupráca so školami, príprava podkladov k tvorbe edukačných videoukážok zameraných na Pedagogickú komunikáciu a Metodológiu pedagogického výskumu, a spoluautorka E metodiky.

 

Mgr. Martin Dovičák, PhD.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Tvorca hospitačných videozáznamov vyučovacích hodín a edukačných videoukážok pedagogických situácií, spoluautor E metodiky.

 

Bc. Stanislav Griguš

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Tvorca hospitačných videozáznamov a edukačných videoukážok (technika, nahrávanie a strihanie i úprava záznamov vyučovacích hodín a edukačných videí).

 

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD.

Filozofická fakulta UK

Analýza videozáznamov a príprava podkladov k tvorbe edukačných videoukážok zameraných na Teoretické základy výchovy, spoluautorka E metodiky.

 

Bc. Tatiana Zaťková

Filozofická fakulta UK

Propagácia projektu, projektových cieľov, ideí a výstupov.