Aktuality

Učiteľská akadémia UK

Predstavenie e-learningového nástroja Učiteľská akadémia UK

Vážené kolegyne a kolegovia,

dovoľujeme si Vás pozvať na prezentáciu

e-learningového nástroja Učiteľská akadémia UK,

ktorá sa bude konať v prostredí MS Teams,

vo štvrtok 27. januára 2022 od 15.00 hod.

Učiteľská akadémia UK: metodická príručka

Podarilo sa: prezenčné vyučovacie hodiny vo videodatabáze UK

V spolupráci s riaditeľmi spolupracujúcich základných škôl a gymnázií, odvážnymi a obetavými učiteľmi, žiakmi aj ich rodičmi sme mali možnosť počas mesiacov máj a jún 2021 nahrať vyučovacie hodiny v "new normal" prezenčnej forme výučby. Do videodatabázy Učiteľská aKadémia pribudol cenný audiovizuálny materiál poskytujúci množstvo vhodných ukážok metodických i didaktických postupov i pedagogických situácií z vyučovacích hodín slovenského jazyka a literatúry, matematiky, geografie, biológie, informatiky, telesnej výchovy i anglického jazyka a literatúry a psychológie

už 21 vyučovacích hodín vo videodatabáze Učiteľská aKadémia

Projektovému tímu UK Stanem sa učITeľom sa v spolupráci s riaditeľmi, učiteľmi, rodičmi a žiakmi na piatich ZŠ a SŠ v Bratislave, Pezinku a v Trenčianskom Jastrabí podarilo natočiť ďalších 18 vyučovacích online hodín matematiky, geografie, biológie, telesnej výchovy a informatiky.
Týmto by sme chceli v mene celého projektového tímu POĎAKOVAŤ:

  • pani riaditeľkám a pánom riaditeľom ďalších troch zúčastnených škôl menovite: Mgr. Etele H. , Mgr. Borisovi J.  a Dr. Pavelovi S. za vašu ústretovosť pri spolupráci.
  • Veľké ĎAKUJEMe patrí  statočným učiteľkám a učiteľom: Mgr. Lucii K., pani učiteľke biológie a informantiky, pánu učiteľovi telesnej výchovy Mgr. Ivanovi Š.,  Mgr. Martinovi J. pánu učiteľovi matematiky, Mgr. Ivane K. a Dr. Lenke P.  pani učiteľkám biológie, geografie a informatiky na gymnáziu v Bratislave. Nesmierne si vážime, možnosť nahliadnuť do vašich školských tried aj v tejto pre mnohým z nás novej, covidom vynútenej dištančnej forme vyučovania. 
  • ĎAKUJEMe žiačkam a žiakom: 5.A a 5.B triedy a triedam sekunda, tercia sexte. V neposlednom rade naše poďakovanie patrí aj rodičom, zákonným zástupcom týchto žiakov, bez súhlasu ktorých by snahy zachytiť vyučovacie hodiny a priblížiť reálne pedagogické situácie zo školských tried študentom učiteľstva nebolo možné uskutočniť. 

Za zvládanie drobných technických problémom s pripojením i za snahu a prispôsobovanie sa neustálemu striedaniu kanálov i online virtuálnych učební ďakujeme kolegom Bc. Stanislavovi Grigušovi a Dr. Martinovi Dovičákovi z FMPH UK. Pevne veríme, že sa epidemiologická situácia zlepší natoľko, že sa projektovému tímu podarí stretnúť sa s učiteľmi a žiakmi spolupracujúcich škôl naživo. Po "aklimatizácií" sa žiakov 2 stupňa ZŠ a žiakov SŠ by sme radi v nasledujúcich mesiacoch nahrať ďalšie prezenčné vyučovacie hodiny a poskytli tak budúcim učiteľom ukážky prezenčnej formy vyučovania. 

Začali sme s nahrávaním vyučovacích hodín online

Vzhľadom k aktuálnym epidemiologickým obmedzeniam v prevádzkach škôl sme sa po dohode s nadáciou Pontis a donorom projektu SK-NIC rozhodli nahrávať a spracovávať aj online vyučovacie hodiny.

Súčasťou videodatabázy Učiteľská aKadémia, budú aj videonahrávky online vyučovacích hodín, ktoré budúcim učiteľom priblížia vyučovacie situácie aj pri dištančnej forme vyučovania.

Týmto by sme chceli v mene celého projektového tímu úprimne POĎAKOVAŤ:

  • pani riaditeľkám oboch zúčastnených škôl: Dr. Márii O. a Mgr. Jaroslave R., ktoré boli ústretové, aj v týchto mimoriadne náročných dňoch. S hlbokým rešpektom k náporu aktuálnych úloh a obmedzení si zdarnú spoluprácu vážime ešte viac.
  • Veľké ĎAKUJEMe patrí prvým dvom statočným učiteľom: Mgr. Janke Š., pani učiteľke anglického jazyka na ZŠ a Dr. Petrovi F., pánu učiteľovi anglického jazyka na osemročnom gymnáziu. Nesmierne si vážime, možnosť nahliadnuť do intímneho sveta vašich školských tried. Nedal sa prehliadnuť váš obetavý zápal a to, koľko námahy, času a energie venujete vzdelávaniu svojich zverencov.
  • ĎAKUJEMe žiačkam a žiakom: 4.A  triedy a triedam prime sexte. V neposlednom rade naše poďakovanie patrí aj rodičom, zákonným zástupcom týchto žiakov, bez súhlasu ktorých by naše snahy nahrávať vyučovacie hodiny a priblížiť reálne pedagogické situácie zo školských tried študentom učiteľstva boli márne. 

Youtube kanál projektu Stanem sa učITeľom

Členovia projektového tímu s veľkou podporou Stanislava Griguša vytvorili projektový youtube kanál. Ten slúži sa uľahčenie komunikácie medzi projektovým tímom a riaditeľmi, učiteľmi, žiakmi i rodičmi žiakov spolupracujúcich škôl. Naše snahy môžete sledovať tu.