Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác

Prihlásenie sa na tému záverečnej práce

Témy záverečných prác vypisujú jednotlivé katedry, najneskôr ku 15. máju v roku, ktorý predchádza obhajobe. Každá katedra má svoje vlastné postupy, ako sa študent na tému prihlasuje, sledujte preto stránky katedier. 

Presné zadanie záverečnej práce (názov, ciele) vkladá vedúci záv. práce do AISu do 31. 10. v roku, kedy bude práca obhajovaná.

Záverečné práce - čo odovzdať

1. Záverečné práce sa odovzdávajú len v elektronickej forme podľa harmonogramu akademického roka. 

2. Na sekretariát príslušnej katedry je potrebné osobne doniesť alebo mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Je potrebné dôkladne skontrolovať, či je názov odovzdanej práce totožný s názvom uvedeným v zadaní v AISe!!!

 3. Licenčné zmluvy sa "odovzdávajú" len v elektronickej podobe v AISe:

o študent musí LZ v AISe "podpísať", inak sa nebude dať práca označiť ako finálna  

o  ak chce študent požiadať v licenčnej zmluve o odkladnú lehotu sprístupnenia práce o viac ako 12 mesiacov, musí tak urobiť v AISe v predstihu 

Návod o odklad zverejnenia práce o viac ako 12 mesiacov

o následne sa ku odkladu v AISe vyjadrí školiteľ a odklad (ne)bude schválený

o Študent pri odovzdávaní záverečnej práce pri vypĺňaní licenčnej zmluvy uvedie už schválenú odkladnú lehotu (prípadne lehotu, ktorá nevyžaduje schválenie).

 Odporúčané návody a zdroje 

 1. Vnútorný predpis č. 32/2023 Smernica rektora UK o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave. 
 2. Úprava obalu a titulného listu - príl. 1 a 2 (formát pdf, formát docx) - 
 3. Písanie a obhajoba práce: skriptá. Upozornenie: časť v skriptách týkajúca sa citovania a úpravy obalu a titulného listu už nie je aktuálna. Nové pravidlá citovania sú dostupné tuhttps://itlib.cvtisr.sk/clanky/nove-pravidla-citovania-podla-iso-690-z-roku-2021/
 4. Vnútorný predpis č. 2/2024 Smernica rektora UK k používaniu nástrojov umelej inteligencie na UK v Bratislave
 5. Odporúčané spôsoby citovania výstupov alebo použitia generatívnej umelej inteligencie (príloha č. 1 v VP č. 2/2024)
 6. Originalita práce: portál MIDAS.
 7. Odovzdanie záverečnej práce - vloženie zadania a export dokumentu do PDF
 8. Obrázkové návody na prácu so systémom AIS 
 9. Návod o odklad zverejnenia práce o viac ako 12 mesiacov

Modifikácie a úpravy názvu / cieľa 

 1. študent si podá Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce (formát pdf, formát doc) na katedre
 2. žiadosť schváli a podpíše vedúci záverečnej práce (školiteľ) a hlavná zodpovedná osoba za študijný program
 3. študijný poradca vykoná zmenu zadania v AIS, v zadaní je potrebné modifikovať aj anglickú verziu názvu, resp. cieľov práce,
 4. žiadosť katedra odošle na študijné oddelenie.

Postup odovzdávania a hodnotenia záverečnej práce

 1. vedúci práce vygeneruje v AIS a následne vytlačí zadanie, ktoré odovzdá študentovi, ktorý ho vloží do tlačenej aj elektronickej verzie svojej záverečnej práce (školiteľ a vedúci katedry podpisujú zadania až v zviazaných verziách práce), elektronická verzia je BEZ PODPISOV,
 2. študent v termíne podľa harmonogramu akademického roka odovzdá elektronickú verziu práce cez AIS, vyplní v systéme údaje o práci (počet strán, abstrakty), licenčné zmluvy, označí prácu ako definitívnu,
 3. vedúci práce môže v AIS revidovať/zrušiť označenie práce ako definitívnej, kým nie je táto poslaná do CRZP,
 4. definitívna verzia práce sa z AIS automaticky odošle do CRZP,
 5. vedúci práce pred vypracovaním posudku vyhľadá v AIS protokol o kontrole originality v CRZP, vytlačí ho a podpíše,
 6. vedúci práce zaeviduje v AIS meno oponenta práce,
 7. vedúci práce zadá do AIS svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou,
 8. posudok vedúceho práce, resp. školiteľa obsahuje vyjadrenie k výsledkom protokolov o originalite („záverečná práca vykazuje / nevykazuje známky plagiátorstva“)
 9. oponent zadá do AIS svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou,
 10. vedúci práce i oponent vytlačia svoj posudok, podpíšu ho a odovzdajú skúšobnej komisii - posudky sú súčasťou protokolu o štátnej skúške.