Postup pri administrácii dohôd o vykonaní práce

1. Katedrový didaktik, resp. pracovník katedry poverený organizačným zabezpečením pedagogických praxí pripraví a odovzdá študentom tlačivá dohôd o vykonaní práce s uvedením príslušného typu praxe (priebežná, hospitačná súvislá prax) a s uvedením mena/mien študentov  (tlačivá možno poslať študentom aj elektronicky) a výkaz hodín cvičného učiteľa

2. Študent najneskôr do začiatku pedagogickej praxe zabezpečí vyplnenie Dohody o vykonaní práce cvičným učiteľom a vyplnenú dohodu spolu s prílohami (fotokópia rozhodnutia o priznaní dôchodku, ak je cvičný učiteľ jeho poberateľom a fotokópia kartičky poistenca) odovzdá katedrovému didaktikovi.

3. Katedrový didaktik Dohody o vykonaní práce odovzdá na ekonomické oddelenie pani Ing. Feriancovej, ekonomické oddelenie dohodu zaregistruje podľa platných právnych predpisov.

4. Po skončení pedagogickej praxe cvičný učiteľ vyplní výkaz cvičného učiteľa, kde uvedie všetky realizované rozborové hodiny a odovzdá ho študentovi.

5. Študent vyplnený výkaz odovzdá katedrovému didaktikovi, ktorý svojim podpisom potvrdí jeho správnosť a odošle ho na ekonomické oddelenie Ing. Viere Feriancovej.