Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác

Záverečné práce - čo odovzdať

1. Záverečné práce sa odovzdávajú len v elektronickej forme podľa harmonogramu akademického roka. 

2. Na sekretariát príslušnej katedry je potrebné osobne doniesť alebo mailom poslať titulný list záverečnej práce (v pdf) min. 3 pracovné dni pred obhajobou. Je potrebné dôkladne skontrolovať, či je názov odovzdanej práce totožný s názvom uvedeným v zadaní v AISe!!!

 3. Licenčné zmluvy sa "odovzdávajú" len v elektronickej podobe v AISe:

o študent musí LZ v AISe "podpísať", inak sa nebude dať práca označiť ako finálna  

o  ak chce študent požiadať v licenčnej zmluve o odkladnú lehotu sprístupnenia práce o viac ako 12 mesiacov, musí tak urobiť v AISe v predstihu 

Návod o odklad zverejnenia práce o viac ako 12 mesiacov

o následne sa ku odkladu v AISe vyjadrí školiteľ a odklad (ne)bude schválený

o Študent pri odovzdávaní záverečnej práce pri vypĺňaní licenčnej zmluvy uvedie už schválenú odkladnú lehotu (prípadne lehotu, ktorá nevyžaduje schválenie).

 Odporúčané návody a zdroje 

 1. Formálna stránka práce: Smernica rektora 7/2018 o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1 a 2
 2. Originalita práce: portál MIDAS.
 3. Písanie a obhajoba práce: skriptá
 4. Odovzdanie záverečnej práce - vloženie zadania a export dokumentu do PDF
 5. Obrázkové návody na prácu so systémom AIS 
 6. Návod o odklad zverejnenia práce o viac ako 12 mesiacov

Modifikácie a úpravy názvu / cieľa 

 1. študent si podá Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce (formát pdf, formát doc) na katedre
 2. žiadosť schváli a podpíše vedúci záverečnej práce (školiteľ) a hlavná zodpovedná osoba za študijný program
 3. študijný poradca vykoná zmenu zadania v AIS, v zadaní je potrebné modifikovať aj anglickú verziu názvu, resp. cieľov práce,
 4. žiadosť katedra odošle na študijné oddelenie.

Postup odovzdávania a hodnotenia záverečnej práce

 1. vedúci práce vygeneruje v AIS a následne vytlačí zadanie, ktoré odovzdá študentovi, ktorý ho vloží do tlačenej aj elektronickej verzie svojej záverečnej práce (školiteľ a vedúci katedry podpisujú zadania až v zviazaných verziách práce), elektronická verzia je BEZ PODPISOV,
 2. študent v termíne podľa harmonogramu akademického roka odovzdá elektronickú verziu práce cez AIS, vyplní v systéme údaje o práci (počet strán, abstrakty), licenčné zmluvy, označí prácu ako definitívnu,
 3. vedúci práce môže v AIS revidovať/zrušiť označenie práce ako definitívnej, kým nie je táto poslaná do CRZP,
 4. definitívna verzia práce sa z AIS automaticky odošle do CRZP,
 5. vedúci práce pred vypracovaním posudku vyhľadá v AIS protokol o kontrole originality v CRZP, vytlačí ho a podpíše,
 6. vedúci práce pred vypracovaním posudku vyhľadá protokol o kontrole originality v THESES, vytlačí ho a podpíše,
 7. vedúci práce zaeviduje v AIS meno oponenta práce,
 8. vedúci práce zadá do AIS svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou,
 9. posudok vedúceho práce, resp. školiteľa obsahuje vyjadrenie k výsledkom protokolov o originalite („záverečná práca vykazuje / nevykazuje známky plagiátorstva“)
 10. oponent zadá do AIS svoj posudok a hodnotenie práce (A-Fx) najneskôr 3 pracovné dni pred obhajobou,
 11. vedúci práce i oponent vytlačia svoj posudok, podpíšu ho a odovzdajú skúšobnej komisii - posudky sú súčasťou protokolu o štátnej skúške.