Focus Grécko

NOVOGRÉCKE DIVADLO V OBDOBÍ KRÍZY / NOVOGRÉCKA DRÁMA

Novogrécke divadlo sa nachádza v bode, keď nanovo objavuje a definuje svoju rolu. Pritom kreuje a ukazuje nové dáta, začína novú spoluprácu a vytvára nové siete, aj prostredníctvom najnovších prístupov a ideí. Cieľom je uspokojiť neustále sa meniace potreby gréckeho aj medzinárodného publika. Novogrécke divadlo stojí pred týmito výzvami s optimizmom. Kráča smerom k aplikácii nových (a starých) praktík dramatikov a performerov tak, aby reflektovali zmeny, ktoré medzičasom priniesla multikultúrna spoločnosť.

Sekciu Focus Grécko pre festival Nová Dráma/New Drama 2019 organizuje grécky Analogio Festival pod kurátorským dohľadom Sissy Papathanasiou. Pozývame slovenskú a medzinárodnú divadelnú komunitu na „stretnutie" s tromi súčasnými gréckymi dramatikmi - Dimitrisom Dimitriadisom, Jannisom Mavritsakisom, Ninou Rapi a s gréckym divadelným súborom ODC.

Sekcia Focus Grécko zahŕňa prvé vydanie knižnej publikácie Súčasná (novo)grécka dráma na Slovensku. Do slovenského jazyka divadelné hry i štúdiu prekladala Mgr. Renáta Mokošová (interná doktorandka na Katedre klasickej a semitskej filológie FiF UK). Súčasťou knihy je obsiahly úvod o dejinách gréckej drámy a tri súčasné grécke hry. Na festivale diváci uvidia aj divadelné predstavenie a prednášku o gréckom divadle. Program sekcie Focus Grécko podporuje náš zámer zvýšiť povedomie o gréckom divadle v strednej Európe a poukázať na jeho jedinečný vývoj a nelineárnu dynamiku.

Malá scéna STU, Jakubovo námestie 12, Bratislava, Štúdio 12


9. mája 2019 (š
tvrtok) o 13:00 hod.

Vstup voľný.


Plagát