Dejiny staroveku

Názov predmetu: Dejiny staroveku

Vyučujúci: doc. PhDr. Pavol Valachovič, CSc.

Kód predmetu: A - boHI-003

Anotácia predmetu:

Predmet je určený pre poslucháčov odboru histórie, dejepisu, archeológie, klasickej archeológie, klasickej filológie, muzeológie, estetiky a ďalších príbuzných odborov.

Obsahom je základný politický, hospodársky, sociálny a náboženský vývoj starovekého Grécka a starovekého Ríma od 12. stor. pred n. l. do 5. stor. n. l. Predmet sa realizuje vo forme prednášok a samostatnej práce študentov so základnými prameňmi - Gortýnske zákony, Zákony XI tabúľ, diela gréckych a rímskych historikov (Herodotos, Thukydides, Xenofon; G. Iulius Caesar, G. Sallustius Crispus, Titus Livius, Tacitus, Suetonius, Historia Augusta).

Absolvovanie predmetu je podmienené ústnou skúškou.

Štúdijné pomôcky

Tématické okruhy