Rošková Eva

Tituly: Doc. PhDr., PhD.
Zameranie: pracovná psychológia
Kontakt: eva.roskova@uniba.sk
Miestnosť: 400/klapka 2352,1282
Zaradenie: docent


Výučba na katedre: 
Organizačná a pracovná psychológia
Personálny manažment
Dopravná psychológia
Metódy riadenia HR

Základný životopis: 

VZDELANIE

 

2013  Filozofická fakulta UK v Bratislave; udelená akademická hodnosť „docent“ (doc.)

1995   Filozofická fakulta UK v Bratislave; udelená vedecká hodnosť “Kandidát psychologických vied” (CSc).

1981 – 1985  Filozofická fakulta UK v Bratislave; vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore psychológia. Priznaný titul „doktor filozofie“ (PhDr.)

1977 – 1981 Gymnázium Lučenec

 

DOPLNKOVÉ VZDELANIE (tréningy, školenia, konferencie)

 

2003 -  Human resources management. Komplexný kvalifikačný program v Riadení ľudských zdrojov, EXPERTIS Praha, Cranfield University, School of Management England, Národní vzdělávací fond ČR.

2003 -  Vzdelávač profesionál. Certifikovaný vzdelávací inštitút ibis partner s.r.o. Bratislava.

2004 - Thomas Analyst. Tréningový program pre hodnotenie, výber, rozvoj zamestnancov, tvorbu tímov. Česká republika. 

2004 – Interpretačný tréning Hogan Personality Inventory (HPI). Assessment Systems s.r.o. Praha, ČR.  

2006     - Tréning Performance Management Process – Round Table Facilitation. Viedeň, Rakúsko.

2008 - Školenie Platové prieskumy a odmeňovanie. PricewaterhouseCoopers, Bratislava.

2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2015, 2018: konferencie HR  know-how / Fórum personalistov. Institute for International Research. Praha, ČR; hrcomm.sk.

2010 - 2018: aktívne účasti na: konferencie Psychológia práce a organizácie, Sociálne procesy a osobnosť (SAV, ČSAV, FSEV UK).

 

PREDCHÁDZAJÚCE ZAMESTNANIA / PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

 

Od 2010 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra psychológie

Pozícia: od roku 2013 docent; do roku 2013 odborný asistent

Pedagogická činnosť – výučba na bakalárskom, magisterskom, doktorandskom stupni štúdia. Predmety: Organizačná a pracovná psychológia, Riadenie ľudských zdrojov, Metódy v riadení ľudských zdrojov, Psychológia v cestnej doprave. Vedenie bakalárskych a diplomových prác. Vedenie študentov doktorandského štúdia

Vedecko-výskumná činnosť

Projekty VEGA:

2014-2016 Modely vzťahovej väzby a psychologická zmluva v kontexte organizačného správania a postojov  (zástupkyňa vedúcej projektu). 1/0952/14.

2014-2016 Štrukturálne modely osobnostných a postojových prediktorov rizikového správania vodičov (vedúca projektu). 1/0545/14

2018-2020

Rekonceptualizovaný model záväzku v pracovnom kontexte: individuálne a organizačné súvislosti.

(zástupkyňa vedúcej projektu). 1/0273/18.

Zameranie výskumu - výskum organizačného správania, psychologickej zmluvy, postojov zamestnancov; výskum rizikového správania vodičov.

Kategorizované publikačné výstupy sú dostupné on-line (85 odborných, vedeckých, domácich, zahraničných výstupov).    

Editorka vedeckého zborníka Psychologica (zborník Filozofickej fakulty UK v Bratislave)

 

2009 – 2010 VÚB banka s.r.o.

Pozícia: Metodik / Expert (útvar Ľudských zdrojov)

Zodpovednosť za projekt Succession Planning (plánovanie nástupníctva) – tvorba metodiky, komunikácia, implementácia, vyhodnotenie. Plánovanie kariéry a rozvoja zamestnancov.

  

2005 – 2009 Program and System Engineering s.r.o.

Pozícia: Human Resources Manager

Formulovanie a realizácia stratégie a projektov v oblasti riadenia ľudských zdrojov:

·         Nábor, výber, adaptácia nových zamestnancov, Assessment Centrum.

·         Performance management proces (PMP) – riadenie výkonnosti – hodnotiace rozhovory, analýza potenciálu zamestnancov, koordinácia výstupov z PMP procesu s rozvojom, vzdelávaním, odmeňovaním, benefitmi.

·         Tvorba metodiky a politiky odmeňovania, sociálneho programu, prieskumy odmeňovania.

·         Tvorba metodiky a politiky vzdelávania a rozvoja zamestnancov (soft skills, manažérske programy, jazykové vzdelávania). Hodnotenie účinnosti vzdelávania. Development Centrum.

·         Realizácia pravidelných prieskumov spokojnosti a motivácie zamestnancov.

·         Pracovno-právna podpora manažérom.

·         Zodpovednosť za personálnu administratívu, ochranu osobných údajov, komunikáciu s externými inštitúciami (poisťovne,..). prípravu dát pre externé spracovanie miezd.

·         Vedenie HR oddelenia spoločnosti (9 zamestnancov).

·         Tvorba a implementácia interných smerníc a personálnej politiky v súlade so stratégiou.

·         Pravidelný reporting o stave ľudských zdrojov vedeniu spoločnosti.

 

2001 – 2005 Program and System Engineering s.r.o;

Pozícia: Špecialista pre vzdelávanie a rozvoj zamestnancov

Zodpovednosť za identifikáciu vzdelávacích potrieb, prípravu, realizáciu, vyhodnotenie programov vzdelávania a rozvoja. Výber externých dodávateľov vzdelávania, hodnotenie účinnosti vzdelávania. Adaptácia Job profiles a modelu kompetencií. Prieskumy spokojnosti a motivácie.

 

1987 - 2001 Filozofická fakulta UK Bratislava

Pozícia: Odborný pracovník / Vedecký pracovník (od 1995) Psychologický Ústav; Katedra psychológie. 

Koordinátor a spoluriešiteľ výskumných úloh oblasti dopravnej psychológie, výskumu rizika z pohľadu sociálnej a environmentálnej psychológie. Výučba študentov psychológie: Dopravná psychológia, Sociálno-psychologický výcvik. Publikačná činnosť, aktívna účasť na domácich i zahraničných vedeckých a odborných konferenciách.

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Anglický – aktívne slovom aj písmom, úroveň advanced

Nemecký – úroveň intermediate.

 

POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI

MC Office - Word, Excel, Power point – advanced, Outlook, Internet - advanced

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) – užívateľská znalosť štatistického a analytického sofware pre spoločenské vedy.