Hapčová Margaréta

Tituly: Mgr., PhD.
Zameranie: klinická psychológia
Kontakt: margareta.kubesovauniba.sk
Miestnosť: 406/klapka 2349
Zaradenie: odborná asistentka


Výučba na katedre:

Poruchy detského vývinu

Klinická psychodiagnostika detí a adolescentov

Pracovný referát:

Diagnostická knižnica

 

Základný životopis: 

Dosiahnuté vzdelanie:

2001 - 2006  Mgr. štúdium odbor psychológia na Filozofickej fakulte, UK, Bratislava, diplomová práca pod vedením Mgr. Barbory Váryovej, PhD v klinickej psychológii - Aplikácia dynamického hodnotenia na posudzovanie kognitívnych schopností rómskych detí

2009 - 2012 ukončenie špecializácie v odbore klinická psychológia, SZU Bratislava, špecializačná práca Psychodiagnostika obezity u detí a adolescentov

2017 – obhájenie dizertačnej práce v odbore klinická psychológia na Filozofickej Fakulte UK Bratislava s témou práce Identifikovanie špecifických skupín medzi obéznymi deťmi pod vedením doc. PhDr. Evy Doroty Uhrovej, CSc.

 

Doterajšie pracovné skúsenosti:

2006 – 2008,  psychológ v detskom domove Pohoda, Bratislava; náplň práce: individuálna a skupinová práca s deťmi a rodičmi, práca s náhradnými rodičmi; ďalšie vzdelávanie a supervízia vychovávateľov a profesionálnych rodičov, terénna práca, štandardná psychologická činnosť (diagnostika, písanie správ, posudkov, vytváranie individuálnych plánov, sprevádzanie klientov na súdy a pod.)

2008trvá, klinická psychologička na Detskej klinike NÚDCH, Bratislava; náplň práce:  diagnostická činnosť detí hospitalizovaných na klinike (najmä oblasť psychosomatiky), pravidelné sledovanie detí s chronickým ochorením,  podporné vedenie rodičov a detí počas hospitalizácie; v minulosti: terapeutická práca s deťmi a rodičmi, ktorí prechádzali procesom transplantácie kostnej drene, vedenie intervenčných skupiny pre deti s obezitou

 

Vzdelávacie aktivity:

2007 – 2012 neukončený dlhodobý psychoterapeutický výcvik hlbinne-dynamicky orientovaný v skupinovej a komunitnej práci organizovaný Vysokou školou psychosociálnych studií, Praha.

2014 – 2017 ešte neukončený výcvik STAR-TR pre prácu s pármi a rodinami, organizovaný Inštitútom Virginie Satirovej pod vedením PhDr. Hany Ščibrányovej, PhDr. Nadeždy Feketeovej a Mgr. Rebeky Trepáčovej.

V rámci sústavného vzdelávania absolvovanie kurzov zameraných na diagnostiku (dlhodobý kurz ROR, Vývojové aspekty ROR metódy a ich použitie u detí, Hand test), psychopatológiu (Detský autizmus, ADHD), intervenčnú a teraputickú prácu s deťmi (Práca s pieskom, Dramaterapie a práca s loutkami a maňáskami, Práca s detskou skupinou, Tančno-pohybová terapia pri poruchách príjmu potravy).