Cviková Viera

Tituly: Mgr., PhD.
Zameranie: sociálna psychológia, klinická psychológia
Kontakt: viera.cvikova@uniba.sk
Miestnosť: 406a/klapka 2331
Zaradenie: odborný asistent


Základný životopis: V roku 1993 ukončila štúdium psychológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Postgraduálne štúdium absolvovala na tej istej fakulte v roku 1998. Názov doktorandskej práce bol: Biopsychosociálne vzťahy u pacientov s nešpecifickými črevnými zápalovými ochoreniami.
Vedeckej práci sa venovala v rokoch 1993 – 1998 na Výskumnom ústave výživy a Ústave preventívnej a klinickej medicíny, kde bola spoluriešiteľom úloh týkajúcich sa negatívneho vplyvu výskytu ťažkých kovov v životnom prostredí na neuropsychický vývin detí a psychosociálnych faktorov Crohnovej choroby. V rámci preventívnej starostlivosti o pacientov s Crohnovou chorobou iniciovala rekondičné pobyty pre uvedenú skupinu pacientov, podielala sa na vedení ich psychologickej časti. Spolupracovala so svojpomocnou
skupinou pacientov s Crohnovou chorobou a ulceróznou kolitídou.
V súčasnosti je stredom jej odborného záujmu psychoterapia. Má ukončený výcvik v Psychodynamickej psychoterapii. Venuje sa individuálnej psychoterapii dospelých aj párovej terapii. Pokračuje vo vzdelávaní v Katatýmne imaginatívnej psychoterapii a Psychoanalytickej párovej terapii. Od roku 2018 pracuje ako výcviková lektorka vo výcviku
Psychodynamickej psychoterapie. Je členkou výboru Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.
Na Katedre psychológie FF UK je momentálne zapojená do projektu APVV Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY na Slovenskej populácii. Podieľa sa na organizovaní a výučbe špecializačného štúdia klinickej psychológie.
Na Katedre psychológie FF UK vyučuje v bcl. programe: Sociálnu psychológiu 1, 2, Sociálno – psychologický výcvik, v Mgr. programe: Psychoterapiu, Dynamickú
psychoterapiu.