Pre študentov

Ponuka tém záverečných prác na akad. r. 2023/24

Školiteľ: Mgr. Peter Szalay, PhD.

Baroková krajina zámku Holíč

Kaštieľ v Sládkovičove - od polovice 19. storočia

Komplex Lekárskej fakulty UK v Bratislave - Klement Šilinger, Jozef Lacko a Milan Škorupa

Matica Slovenská a Slovenská národná knižnica v Martine – Dušan Kuzma, Anton Cimmerman, Gabriela Cimmermanová 


Školiteľ: doc. Andrea Euringer Bátorová

Ochrana prírody ako motív vo výtvarnom umení v druhej polovici 20 storočia


Školiteľ: doc. Katarína Kolbiarz Chmelinová

Koncept múzea umelca na príklade - Van Gogh Museum Amsterdam

Podoby  a význam antických bohýň v umení raného novoveku

Anjel v umení baroka


Školiteľ: dr. Peter Buday

Hrad Stará Ľubovňa

Podolínec, urbanizmus, meštianska architektúra

Architektúra druhej polovice 19. storočia vo vybranom slovenskom meste (napr. Komárno, Lučenec, Trnava, ... spresní sa po konzultácii)


Školiteľ: dr. Veronika Pichaničová

Architektonický typ Sainte-Chapelle a jeho podoby na Slovensku

Ikonografia Zajačej izby na zámku v Bučoviciach

Okruhy tém k bakalárskym štátniciam

Dejiny dejín umenia

Žánre antickej a stredovekej spisby o umení

Talianske spisy o umení 14. storočia (F. Villani, C. Cenini) a komentáre L. Ghibertiho

Talianska teória umenia 15. storočia a jej vplyv severne od Álp (L. B. Alberti, P. della Francesca, Leonardo da Vinci a A. Dürer)

G. Vasari a „vasariovia severu“

„Idea“ a manieristická umelecká literatúra (G. P. Lomazzo, F. Zucarro)

Talianska baroková umelecká literatúra 17. storočia (G. Manzini, G. P. Bellori, F. Baldinucci)

N. Poussin a francúzska teória umenia 17. storočia (F. de Chambray, Ch. Perrault, A. Félibien, R. de Piles)

J. J. Winckelmann a jeho rozvíjatelia (S. D’Agincourt, L. Cicognara, J. D. Fiorillo)

D. Diderot a vznik francúzskej umeleckej kritiky

L. Lanzi a začiatky umeleckej geografie

K. F. von Rumohr, G. W. Hegel a Berlínska škola dejín umenia (G. F. Waagen, J. D. Passavant, F. T. Kugler, H. G. Hotho, C. Schnaase)

J. Burckhardt

Pozitivizmus v dejepise umenia (H. Taine, G. Semper, A. Springer)

Formalizmus v dejepise umenia a znalectvo 19. storočia (K. Fiedler, A. Hildebrandt, H. Wölfflin, A. Schmarsow, Cavalcaselle a Crowe, G. Morelli, W. von Bode)

Viedenská škola dejín umenia (R. von Eitelberger, M. Thausing, F. Wickhoff, A. Riegl, M. Dvořák, J. Schlosser a J. Strzygowski)

 

Dejiny staršieho umenia (do 19. storočia)

Umenie v Grécku v dobe ranej a archaickej

Umenie v Grécku v dobe klasickej

Umenie doby Alexandra Veľkého

Umenie Ríma v dobe Republiky

Rímske umenie v dobe Iuliovcov

Umenie rímskeho impéria (od Flaviovcov po Konštantína)

Umenie raných kresťanov

Európske umenie raného stredoveku

Európske umenie v 11. storočí

Európske umenie v 12. storočí

Francúzske gotické katedrály

Európske umenie 13. storočia

Európske umenie 14. storočia

Európske umenie 15. storočia

Umenie talianskeho quattrocenta

Umenie talianskeho cinquecenta

Nizozemské umenie v 15. a 16. storočí

Zaalpské umenie 16. storočia

Vplyv protireformácie na európske umenie 16. storočia

Európske umenie 17. storočia

Nové tendencie v umení 17. storočia v Taliansku

Flámsko a nové tendencie v umení 17. storočia

Holandsko a nové tendencie v umení 17. storočia

Umenie Španielska v tzv. zlatom storočí

Francúzske umenie v 17. storočí

Európske umenie 18. storočia

Benátky a európske umenie v 17. a 18. storočí

Príspevok Británie k európskemu umeniu 17. a 18. storočia

Umenie francúzskeho rokoka

Umenie strednej Európy okolo a po roku 1700

Príroda a krajina v umení 18. storočia

Podoby návratu k antike v umení 18. storočia

Stredoeurópske umenie v dobe Márie Terézie a Jozefa II.

 

Dejiny novšieho umenia (od 19. storočia)

Umenie klasicizmu

Premeny klasického architektonického jazyka v architektúre historizmu 19. storočia (trendy, osobnosti, diela)

Umenie okolo roku 1850 (historizmus a realizmus)

Aktualizácie stredovekých slohov v architektúre 19. storočia (zdroje, koncepcie, významné osobnosti a diela)

Romantizmus a nazarenizmus v maliarstve

Prerafaelisti a Biedermeier

Hnutie Arts & Crafts

Vplyv nových technológií na výtvarné možnosti architektúry v 19. a 20. storočí

Umenie a architektúra secesie

Impulzy pre vývin modernej maľby v 20. storočí (impresionizmus, postimpresionizmus, fotografia)

A. Rodin a zrod moderného sochárstva

Výtvarné avantgardy pred 1. svetovou vojnou

Architektúra medzi dvomi svetovými vojnami (programy, významné osobnosti, diela)

„Konštruktívne“ avantgardy v umení 20. storočia

Dadaizmus a prínos umenia M. Duchampa

Vývoj umenia v 30. rokoch 20. storočia

Výtvarné umenie a architektúra v rokoch okolo polovice 20. storočia

Významné hnutia v umení 2. polovice 20. storočia

Architektúra 2. polovice 20. storočia

Tendencie v architektúre okolo roku 2000

Súčasné trendy vo vizuálnom umení