Pre študentov

Témy bakalárskych prác na akad. r. 2022/23

Školiteľka: dr. A. Bátorová

Umenie 60. a 70. rokov v bývalom Československu/Normalizácia a jej dopad na umenie v bývalom Československu

Ochrana prírody ako motív vo výtvarnom umení v druhej polovici 20. storočia

 

Školiteľka: doc. K. Beňová

Alexander a František Belopotocký

Život a dielo Maxa Kurtha

 

Školiteľka: doc. D. Bořutová

Mestské paláce v Košiciach 18. storočia

Historická budova SND v Bratislave 

 

Školiteľ: dr. P. Buday

Pastofórium v hornom kostole katedrály v Nitre

Viktor a Fridrich Rumpelmayerovci

 

Školiteľka: doc. K. Kolbiarz Chmelinová

Barokový mobiliár Kostola mena Panny Márie vo Veľkých Levároch (prípadne iný objekt po dohode)

Akant v umení baroka na Slovensku (pôvod, vzorníky, používané formy, výber adekvátnej vzorky - maľba, socha, umelecké remeslo)

 

Školiteľka: dr. V. Pichaničová

Rotunda sv. Margity Antiochijskej v Šiveticiach

Stredoveké nástenné maľby v kostole Ducha Svätého v Žehre

Štátne skúšky, 14. 6. 2022

Štátne skúšky na Katedre dejín výtvarného umenia sa uskutočnia 14. júna 2022 (utorok), v čase od 13.00 hod.

Záverečné práce v akad. r. 2021/22

Názov záverečnej práce

Školiteľ

Pastelový portrét okolo roku 1800 v slovenských zbierkach

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Neogotická prestavba kaštieľa Esterházyovcov v Galante

Mgr. Peter Buday, PhD.

Záznamy z ciest Karola Ľudovíta Libaya

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Stredoveké nástenné maľby v kostole v Koceľovciach

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD.

Profánna výšivka 16. a 17. storočia na území horného Uhorska

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Vidiecke kúrie v Ponitrí

Mgr. Peter Buday, PhD.

Japonizmus v strednej Európe okolo roku 1900

Doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD.

Luca Antonio Colomba - fresky v Skalici

Doc. Mgr. Katarína Kolbiarz-Chmelinová, PhD.

Budova Československého rozhlasu v Bratislave

Doc. PhDr. Dana Bořutová, CSc.

Socialistický realizmus v bývalom Československu: zobrazenie robotníckej triedy v maliarstve

Mgr. Andrea Euringer-Bátorová, PhD.

Umenie vo verejnom priestore v okrese Stará Ľubovňa po roku 1945

Mgr. Andrea Euringer-Bátorová, PhD.

Umenie graffiti v 80-tych a 90-tych rokoch 20. storočia

Mgr. Andrea Euringer-Bátorová, PhD.

Aspekty reklamy a konzumu v dílech vybraných pop-artových umělců

Mgr. Andrea Euringer-Bátorová, PhD.

Nová publikácia Dr. A. Euringer Bátorovej

Vo Vydavateľstve UK vyšla nová učebnica "Umenie ako život a život ako umenie: od ready-made k street-artu" od Dr. Andrey Bátorovej.

Učebnica je dostupná online na stiahnutie: http://stella.uniba.sk/texty/FIF_EBA_umenie_zivot.pdf

"Učebnica ´Umenie ako život a život ako umenie: od ready-made k street-artu´ je vítaným a užitočným materiálom, ktorý svojim spracovaním, informačnou nasýtenosťou a nespornými didaktickými kvalitami predstavuje zaujímavú lektúru pre všetkých záujemcov o túto problematiku nielen z radov študentov ale i pre odborníkov umenovedných disciplín, kulturológie a ďalších spoločenskovedných odborov. Autorka sa venuje u nás doteraz menej spracúvanej téme prieniku každodennosti do umenia, ktorá bola zásadná pre vývoj umenia 20. storočia. Práca je logicky členená do dvoch organicky súvisiacich celkov, ktoré mapujú jednak prienik každodennosti do umenia a následne prienik umenia do každodennosti (street-art). Študijný text je výbornou pomôckou na zorientovanie sa v danej problematike, a to naprieč viacerými oblasťami umeleckej kultúry 20. storočia a, samozrejme, i súčasnej kultúry, t. j. výtvarným umením, tancom, divadlom a street-artom. Relevantná selekcia spracovaných tém je adekvátnym didaktickým postupom sprístupňujúcim študentom náročnú problematiku bez nadbytočného teoretizovania. Zvlášť treba oceniť usadenie a konfrontovanie matérie umenia s filozofickým a najmä sociologickým kontextom – a to znovu pre študenta nefilozofických a nesociologických odborov veľmi premysleným a prijateľným spôsobom bez banalizovania a neadekvátneho zjednodušovania. Podrobne spracovaná bibliografia zároveň poslúži nielen ako orientácia v téme ale aj ako skvelá pomôcka pri ďalšom štúdiu tejto problematiky. Práca má predpoklad stať sa vyhľadávaným študijným zdrojom." (Prof. PhDr. Viera Gažová CSc., Katedra kulturológie FFUK)

Jesenná univerzita architektúry 2020 - Banská Štiavnica gotická

Od 27. septembra do 4. októbra 2020 sa v Banskej Štiavnici bude konať už 10. ročník obľúbeného študentského workshopu a vedecké kolokvium Jesenná univerzita architektúry. Tentokrát bude pozornosť venovaná stredovekej architektúre na Námestí Svätej Trojice.

JUA je multidisciplinárny a medzinárodný workshop aj vedecké kolokvium. Vítaní sú študenti architektúry, stavebníctva a geodézie, histórie umenia, archeológie a reštaurovania, ktorí sa o historickej architektúre a jej vývine chcú dozvedieť viac pod vedením skúsených lektorov z externého prostredia.

Prihlášky posielajte do 31. 8. 2020 na adresu: katarina.voskova@stuba.sk

 

https://www.fa.stuba.sk/sk/dianie-na-fakulte/aktuality/workshop-jesenna-univerzita-architektury.html?page_id=7904  

ŠTÁTNE SKÚŠKY - LETNÝ TERMÍN, 26. 8. 2020

Obhajoby záverečných prác sa v letnom termíne uskutočnia na Katedre dejín výtvarného umenia v stredu 26.8.2020 od 9:30 hod.

 

  • realizujú sa prezenčnou formou (Ak pretrvávajú dôvody na uplatňovanie postupov podľa §108e zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, predseda skúšobnej komisie môže určiť dištančnú formu skúšky.)
  • prihlasovanie na štátne skúšky sa realizuje prostredníctvom AIS v termíne 6. – 10. júla 2020,
  •  licenčné zmluvy (spolu 4 ks) a titulný list práce sa budú odovzdávať v deň obhajoby na príslušnej katedre.

 

 V prípade, že nastanú zmeny vo forme štátnych skúšok z dôvodu COVID-19, všetky informácie budú zverejnené aj na webovej stránke fakulty:

https://fphil.uniba.sk/<wbr />studium/student/bakalarske-a-<wbr />magisterske-studium/statne-<wbr />skusky/

ŠTÁTNE SKÚŠKY 24. 6. 2020 - prezenčná forma, harmonogram obhajob

Katedra dejín výtvarného umenia uskutoční na žiadosť všetkých prihlásených študentiek kolokviálne obhajoby záverečných Bc. prác prezenčnou formou a to v stredu 24. 6. 2020 podľa priloženého harmonogramu. Prosíme študentky, aby priniesli so sebou originál žiadostí o prezenčnú formu, ako aj vplnené tlačivo o bezinfekčnosti, ktoré majú v príslušnej skupine MS TEAMS aj v mailoch.

KDVU FiF UK

Harmonogram kolokviálnej obhajoby záverečných Bc. prác – streda, 24. 6. 2020

Poradie

Meno študenta

Čas

Forma

1.

Blahunková

9:30

prezenčná

2.

Bukovská

10:00

prezenčná

3.

Drozdíková

10:30

prezenčná

4.

Kadáková

11:00

prezenčná

5.

Maráčková

11:30

prezenčná

6.

Mocková

12:00

prezenčná

7.

Svobodová

12:30

prezenčná

 

Vyhodnotenie

13:00 – 13:30

 

 

 

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY - 24. 06. 2020

Termín kolokviálnych obhajob záverečných prác Bc. stupňa štúdia na Katedre dejín výtvarného umenia FiF UK je určený na stredu 24. 6. 2020. Obhajoby prebehnú dištančnou formou prostredníctvom MS TEAMS. Skladať sa budú z obhajoby predloženej Bc. práce a z odpovedí na otázky komisie z dejín a teórie umenia viazané k téme práce a realizované formou odpovedí bez prípravy. Harmonogram jednotlivých obhajob bude zverejnený v dostatočnom predstihu. Prosíme študentov, aby venovali pozornosť manuálu k tejto forme realizácie skúšok, ktorý im bol rozoslaný vedením fakulty.

Harmonogram akad. r. 2019/20

Harmonogram štúdia na akad. r. 2019/20 nájdete v dolnej časti stránky:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/harmonogram-akademickeho-roka/

Informácie k záverečným prácam

Podrobné informácie týkajúce sa odovzdávania záverečných prác sú dostupné na:

https://fphil.uniba.sk/studium/student/bakalarske-a-magisterske-studium/zaverecne-prace/zakladne-nalezitosti-odovzdavania-zaverecnych-prac/

Okruhy tém k bakalárskym štátniciam

Dejiny dejín umenia

Žánre antickej a stredovekej spisby o umení

Talianske spisy o umení 14. storočia (F. Villani, C. Cenini) a komentáre L. Ghibertiho

Talianska teória umenia 15. storočia a jej vplyv severne od Álp (L. B. Alberti, P. della Francesca, Leonardo da Vinci a A. Dürer)

G. Vasari a „vasariovia severu“

„Idea“ a manieristická umelecká literatúra (G. P. Lomazzo, F. Zucarro)

Talianska baroková umelecká literatúra 17. storočia (G. Manzini, G. P. Bellori, F. Baldinucci)

N. Poussin a francúzska teória umenia 17. storočia (F. de Chambray, Ch. Perrault, A. Félibien, R. de Piles)

J. J. Winckelmann a jeho rozvíjatelia (S. D’Agincourt, L. Cicognara, J. D. Fiorillo)

D. Diderot a vznik francúzskej umeleckej kritiky

L. Lanzi a začiatky umeleckej geografie

K. F. von Rumohr, G. W. Hegel a Berlínska škola dejín umenia (G. F. Waagen, J. D. Passavant, F. T. Kugler, H. G. Hotho, C. Schnaase)

J. Burckhardt

Pozitivizmus v dejepise umenia (H. Taine, G. Semper, A. Springer)

Formalizmus v dejepise umenia a znalectvo 19. storočia (K. Fiedler, A. Hildebrandt, H. Wölfflin, A. Schmarsow, Cavalcaselle a Crowe, G. Morelli, W. von Bode)

Viedenská škola dejín umenia (R. von Eitelberger, M. Thausing, F. Wickhoff, A. Riegl, M. Dvořák, J. Schlosser a J. Strzygowski)

 

Dejiny staršieho umenia (do 19. storočia)

Umenie v Grécku v dobe ranej a archaickej

Umenie v Grécku v dobe klasickej

Umenie doby Alexandra Veľkého

Umenie Ríma v dobe Republiky

Rímske umenie v dobe Iuliovcov

Umenie rímskeho impéria (od Flaviovcov po Konštantína)

Umenie raných kresťanov

Európske umenie raného stredoveku

Európske umenie v 11. storočí

Európske umenie v 12. storočí

Francúzske gotické katedrály

Európske umenie 13. storočia

Európske umenie 14. storočia

Európske umenie 15. storočia

Umenie talianskeho quattrocenta

Umenie talianskeho cinquecenta

Nizozemské umenie v 15. a 16. storočí

Zaalpské umenie 16. storočia

Vplyv protireformácie na európske umenie 16. storočia

Európske umenie 17. storočia

Nové tendencie v umení 17. storočia v Taliansku

Flámsko a nové tendencie v umení 17. storočia

Holandsko a nové tendencie v umení 17. storočia

Umenie Španielska v tzv. zlatom storočí

Francúzske umenie v 17. storočí

Európske umenie 18. storočia

Benátky a európske umenie v 17. a 18. storočí

Príspevok Británie k európskemu umeniu 17. a 18. storočia

Umenie francúzskeho rokoka

Umenie strednej Európy okolo a po roku 1700

Príroda a krajina v umení 18. storočia

Podoby návratu k antike v umení 18. storočia

Stredoeurópske umenie v dobe Márie Terézie a Jozefa II.

 

Dejiny novšieho umenia (od 19. storočia)

Umenie klasicizmu

Premeny klasického architektonického jazyka v architektúre historizmu 19. storočia (trendy, osobnosti, diela)

Umenie okolo roku 1850 (historizmus a realizmus)

Aktualizácie stredovekých slohov v architektúre 19. storočia (zdroje, koncepcie, významné osobnosti a diela)

Romantizmus a nazarenizmus v maliarstve

Prerafaelisti a Biedermeier

Hnutie Arts & Crafts

Vplyv nových technológií na výtvarné možnosti architektúry v 19. a 20. storočí

Umenie a architektúra secesie

Impulzy pre vývin modernej maľby v 20. storočí (impresionizmus, postimpresionizmus, fotografia)

A. Rodin a zrod moderného sochárstva

Výtvarné avantgardy pred 1. svetovou vojnou

Architektúra medzi dvomi svetovými vojnami (programy, významné osobnosti, diela)

„Konštruktívne“ avantgardy v umení 20. storočia

Dadaizmus a prínos umenia M. Duchampa

Vývoj umenia v 30. rokoch 20. storočia

Výtvarné umenie a architektúra v rokoch okolo polovice 20. storočia

Významné hnutia v umení 2. polovice 20. storočia

Architektúra 2. polovice 20. storočia

Tendencie v architektúre okolo roku 2000

Súčasné trendy vo vizuálnom umení