Pre uchádzačov

Štúdium na KDVU - všeobecné a špecifické predpoklady

Na bakalárskom stupni sú všeobecnými predpokladmi:

- všeobecný spoločenský prehľad (orientácia v aktuálnych domácich i zahraničných udalostiach a procesoch, porozumenie a interpretácia termínov, ktoré zachycujú aktuálne reálie v spoločenskej, politickej, ekonomickej  a kultúrnej oblasti, poznanie významných súčasných udalostí, osobností a inštitúcií)

- všeobecný  historický prehľad (schopnosť zoraďovať historické fakty, dávať ich do vzájomných súvislostí, príčinných a následných vzťahov, triedenie, rozlišovanie a klasifikovanie poznatkov a ich aplikácie)

- jazykové úlohy (schopnosť analyzovať jazykové prostriedky slovenského jazyka z hľadiska ich gramatických, lexikálnych a štylistických vlastností, bohatstvo slovnej zásoby, význam a forma v slovnej zásobe)

- analytická práca s textom (orientácia v texte, práca s informáciami, analytické operácie, vyvodzovanie záverov, kritické myslenie)

-  logické úlohy (slovné úlohy, analytické a logické myslenie, úsudok, vyvodzovanie)

- intelektové predpoklady pre štúdium (všeobecná inteligencia, verbálna, numerická a abstraktná inteligencia, postreh, bystrosť úsudku)

 

Špecifickými predpokladmi sú znalosť viacerých cudzích jazykov (schopnosť rozumieť čítanému odbornému textu v angličtine, nemčine, prípadne ďalších jazykoch); schopnosť vizuálne vnímať diela výtvarného umenia a architektúry a primerane verbalizovať a interpretovať vypozorované vlastnosti týchto diel.

 

Magisterské a doktorandské štúdium sa aktuálne nerealizuje a katedra poskytuje výberové prednášky pre 2. stupeň štúdia pre všetkých študentov FiF UK.

 

Na magisterskom stupni štúdia sú za základné požadované schopnosti a predpoklady uchádzača oň považované systematizované komprehenzívne poznatky zo základov povinných predmetov tvoriacich jadro bakalárskeho stupňa štúdia daného programu. Potrebná je preto:

 

  • spoľahlivá znalosť odbornej umelecko-historickej terminológie,
  • prehľad o súvislostiach a faktoch dejinného vývoja jednotlivých odvetví výtvarného umenia a ich špecifických charakteristík,
  • poznanie histórie vedného odboru dejín a teórie umenia ako aj metód, ktoré uplatňuje pri skúmaní umeleckého materiálu,
  • schopnosť samostatne analyzovať a interpretovať architektonické, sochárske, maliarske či iné výtvarné dielo. 

Od uchádzača sa tiež očakáva, že vie využívať dejiny a teóriu vo výskume a riešení úloh, ako aj analyticky myslieť a formulovať kritické výpovede. Disponuje aktívnou znalosťou viacerých cudzích jazykov, je schopný samostatne efektívne pracovať, udržiavať kontakt s aktuálnym vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji.

Za výraz úrovne uvedených schopností sú považované študijné výsledky uchádzača z predchádzajúceho bakalárskeho štúdia. Konkrétne sa v príjímacom konaní na magisterský stupeň uplatňuje ako kritériom hodnota váženého študijného  priemeru dosiahnutého v uchádzačom absolvovanom bakalárskom štúdiu. Vážený študijný priemer sa vyráta z povinných kurzov, predstavujúcich základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program. Konkrétne kurzy sú presne definované v pravidlách prijímacieho konania.

Požadovanými schopnosťami a predpokladmi pre rigorózne pokračovanie sú kvalitné a systematické poznatky z odboru, jeho teoretických a metodologických základov, ako aj osvedčenie schopnosti samostatného tvorivého koncepčného, analytického a kritického myslenia doložené sformulovaním bádateľského zámeru a predložením rozpracovanej koncepcie rigoróznej práce. Okrem samozrejmého doloženia úspešného ukončenia zodpovedajúceho Mgr. stupňa štúdia v danom či relevantnom odbore sa očakáva preukázanie predpokladov pre samostatnú vedeckú prácu pri realizácií výskumných výkonov.

 

Aktuálne nie je na katedre otvorený program pre PhD. doktorandské štúdium.

 

Aktuálne informácie týkajúce sa prijímacieho konania na bakalárske štúdium sú dostupné na stránke:

https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/