100 ROKOV FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

Filozofická fakulta Univerzity Komenského bola založená v roku 1921. Pri príležitosti jej významného jubilea, ktoré bude oslavovať tento rok, si chceme pripomenúť miesta, udalosti a osobnosti spojené s fakultou prostredníctvom fotografií, ktoré budeme dopĺňať v priebehu roka.

Prvé sídlo fakulty

V budove pri Dóme sv. Martina sídlil od. r. 1919 Rektorát UK a právnická fakulta, od roku 1921 aj filozofická fakulta.
„V dnech zahájení měla naše fakulta k dispozici 9 místností v budově v Kapitulní ul., opatřených jen z části nábytkem, a to nuzným a sešlým...Nebylo ani kancelářského zařízení, ba ani psacího náčiní..“ napísal v spomienkach prvý dekan Josef Hanuš.
Vyučovanie na FiF UK sa začalo v 4 odboroch: slovanská filológia, história, národopis a hudobná veda.

Fakulta v budove na Dunajskej ulici

V medzivojnovom období postupne pribúdali na FiF UK nové odbory, ktoré potrebovali nové priestory. Fakulta preto začala využívať časť budovy dievčenského gymnázia na Dunajskej ulici (dnešná ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským).

Budova fakulty na Štúrovej 9

K FiF UK patrí od roku 1985 aj budova na Štúrovej ulici. V súčasnosti tam sídli katedra žurnalistiky, katedra marketingovej komunikácie a katedra religionistiky. Budova bola postavená pôvodne ako obytný dom ešte v roku 1892, nadstavená o dve podlažia v roku 1928. Sídlila tu istý čas AngloPragobanka banka, neskôr VŠMU.

V obchodných priestoroch budovy fungovalo dlhé roky kníhkupectvo a predajňa skla a porcelánu. Kníhkupectvo tu je aj dnes, sklo a porcelán nahradí onedlho nové univerzitné informačné centrum. V suteréne funguje reštaurácia A klub. Na poschodí bolo v 90. rokoch univerzitné Rádio Zóna a Rádio Ragtime.

Symboly FiF UK

Prvým symbolom Filozofickej fakulty UK bola sova. Bola zobrazená na prvom žezle fakulty. Autorom návrhu bol výtvarník Josef Vydra, ktorý na fakulte študoval dejiny umenia a národopis.
Od r. 1959 sovu ako symbol fakulty vystriedala Pallas Aténa, grécka bohyňa múdrosti. Návrh nového žezla vytvoril sochár a medailér Andrej Petro. Pallas Aténa je zobrazená aj na pamätných medailách fakulty a fakultnom logu.

Fakultná farba, taláre akademických funkcionárov, pedeli

Fakultná farba je modrá. Objavila sa prvý raz na talároch dekana a pedela fakulty v r. 1923. Farebné označenie fakúlt a strih talárov navrhol Josef Vydra, vzorom boli farby fakúlt Univerzity Karlovej v Prahe, strih talára obsahoval ozdobné ľudové prvky. Súčasné taláre majú jednoduchý strih bez ozdobných prvkov. Na posledných výrazných úpravách talárov pracoval známy kostýmový výtvarník Milan Čorba.
Pedelom FiF UK v medzivojnovom období (1921 – 1939) bol Alois Zíma. Po rozpade ČSR odišiel do Brna, kde sa zapojil do protifašistického odboja a v r. 1942 bol nacistami popravený. V Brne ho dnes pripomína pamätný kameň v dlažbe.
Dnes funkciu pedela FiF UK vykonáva Matúš Hajdúch zo študijného oddelenia fakulty, jeho úlohou je niesť žezlo pred dekanom pri akademických slávnostiach.

Ladislav Chudík dostal titul čestného študenta FiF UK

 "Ak chcete skutočne žiť, musíte vnímať, čo sa deje okolo vás. Najhoršia je ľahostajnosť..." Tieto slová adresoval študentom v r. 1997 herec LADISLAV CHUDÍK pri príležitosti udelenia čestného titulu "študent honoris causa." Titul mu pri príležitosti Dňa študentstva 17. novembra udelila Komora študentov Akademického senátu FiF UK, ktorá tento titul v deväťdesiatych rokoch udeľovala každé dva roky významným osobnostiam kultúrneho a spoločenského života. Spolu s čestným titulom dostal Ladislav Chudík v zaplnenej Aule UK aj študentský index a stravné lístky do študentskej jedálne.

Hosť sa študentom prihovoril „trasúcim hlasom, so zarosenými očami a podlomenými kolenami,“ napísala o slávnosti Naša Univerzita. Študentov vyzval, aby nepremárnili obdobie, keď človek môže načrieť do vzdelania, pripomenul im povinnosť rozvíjať talent a zaujímať sa o svet okolo seba.

O udalosti informoval aj denník SME

Prvomájové sprievody

Počas 40 rokov socializmu zamestnanci a študenti UK povinne nastupovali do prvomájových sprievodov. „Prvý máj - to je radosť z dosiahnutých výsledkov. Manifestácia nášho bratstva a priateľstva so Sovietskym zväzom a ostatnými štátmi socialistického spoločenstva. Prejav internacionálnej solidarity s robotníckou triedou celého sveta a všetkými pokrokovými silami bojujúcimi za mier, slobodu, pokrok,“ napísala Naša univerzita v r. 1987.

V r. 1969 sa skupina študentov fakulty rozhodla prvomájový sprievod trochu spestriť recesistickým „výjevom.“ Namiesto portrétov generálnych tajomníkov komunistickej strany či bradatého Marxa a Englesa si pripravili vlastné veľké portréty, ktoré si pripevnili na to, čo doma našli – drevený krajčírsky meter, rúčku z metly či bedmintonové rakety. Skupinka asi 15 študentov takto pochodovala v sprievode dole Námestím SNP, popred hlavnú tribúnu. „Súdruhom na čele s veľkým Slovákom Husákom zmrzol úsmev na tvárach,“ spomína účastník akcie, profesor Anton Heretik. Prekvapené bezpečnostné zložky vtedy ešte proti študentom nezasiahli, o 4 mesiace neskôr však už študentov, ktorí sa zhromaždili pripomenúť si výročie okupácie z 21. augusta 1968, rozohnali obuškami a mnohých študentov pozatýkali.

Viac o študentskej prvomájovej recesii