100 ROKOV FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

Filozofická fakulta Univerzity Komenského bola založená v roku 1921. Pri príležitosti jej významného jubilea, ktoré bude oslavovať tento rok, si chceme pripomenúť miesta, udalosti a osobnosti spojené s fakultou prostredníctvom fotografií, ktoré budeme dopĺňať v priebehu roka.

Prvé sídlo fakulty

V budove pri Dóme sv. Martina sídlil od. r. 1919 Rektorát UK a právnická fakulta, od roku 1921 aj filozofická fakulta.
„V dnech zahájení měla naše fakulta k dispozici 9 místností v budově v Kapitulní ul., opatřených jen z části nábytkem, a to nuzným a sešlým...Nebylo ani kancelářského zařízení, ba ani psacího náčiní..“ napísal v spomienkach prvý dekan Josef Hanuš.
Vyučovanie na FiF UK sa začalo v 4 odboroch: slovanská filológia, história, národopis a hudobná veda.

Fakulta v budove na Dunajskej ulici

V medzivojnovom období postupne pribúdali na FiF UK nové odbory, ktoré potrebovali nové priestory. Fakulta preto začala využívať časť budovy dievčenského gymnázia na Dunajskej ulici (dnešná ZŠ a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským).

Budova fakulty na Štúrovej 9

K FiF UK patrí od roku 1985 aj budova na Štúrovej ulici. V súčasnosti tam sídli katedra žurnalistiky, katedra marketingovej komunikácie a katedra religionistiky. Budova bola postavená pôvodne ako obytný dom ešte v roku 1892, nadstavená o dve podlažia v roku 1928. Sídlila tu istý čas AngloPragobanka banka, neskôr VŠMU.

V obchodných priestoroch budovy fungovalo dlhé roky kníhkupectvo a predajňa skla a porcelánu. Kníhkupectvo tu je aj dnes, sklo a porcelán nahradí onedlho nové univerzitné informačné centrum. V suteréne funguje reštaurácia A klub. Na poschodí bolo v 90. rokoch univerzitné Rádio Zóna a Rádio Ragtime.

Zastrešenie átria v budove na Gondovej ulici

V rokoch 2011 – 2012 dostalo tmavé átrium v budove fakulty na Gondovej nové zastrešenie a pod ním vznikla plocha na konanie rôznych akcií.

Sklená kupola tvorená oceľovou konštrukciou má na najvyššom mieste výšku 5 metrov. Za projekt átria získal v r. 2012 kolektív ateliéru architekta Igora Palča ocenenie CE.ZA.AR. 2012 v kategórii Rekonštrukcia a obnova budov.

Átrium, keďže nie je plne zastrešené, má síce svoje muchy, je však nesporne prínosom pre život fakulty. Je priestorom na neformálne stretávanie, posedenie či štúdium, konajú sa tu diskusie, výstavy či podujatia ako Vianoce na fakulte.

Symboly FiF UK

Prvým symbolom Filozofickej fakulty UK bola sova. Bola zobrazená na prvom žezle fakulty. Autorom návrhu bol výtvarník Josef Vydra, ktorý na fakulte študoval dejiny umenia a národopis.
Od r. 1959 sovu ako symbol fakulty vystriedala Pallas Aténa, grécka bohyňa múdrosti. Návrh nového žezla vytvoril sochár a medailér Andrej Petro. Pallas Aténa je zobrazená aj na pamätných medailách fakulty a fakultnom logu.

Fakultná farba, taláre akademických funkcionárov, pedeli

Fakultná farba je modrá. Objavila sa prvý raz na talároch dekana a pedela fakulty v r. 1923. Farebné označenie fakúlt a strih talárov navrhol Josef Vydra, vzorom boli farby fakúlt Univerzity Karlovej v Prahe, strih talára obsahoval ozdobné ľudové prvky. Súčasné taláre majú jednoduchý strih bez ozdobných prvkov. Na posledných výrazných úpravách talárov pracoval známy kostýmový výtvarník Milan Čorba.
Pedelom FiF UK v medzivojnovom období (1921 – 1939) bol Alois Zíma. Po rozpade ČSR odišiel do Brna, kde sa zapojil do protifašistického odboja a v r. 1942 bol nacistami popravený. V Brne ho dnes pripomína pamätný kameň v dlažbe.
Dnes funkciu pedela FiF UK vykonáva Matúš Hajdúch zo študijného oddelenia fakulty, jeho úlohou je niesť žezlo pred dekanom pri akademických slávnostiach.

Ladislav Chudík dostal titul čestného študenta FiF UK

 "Ak chcete skutočne žiť, musíte vnímať, čo sa deje okolo vás. Najhoršia je ľahostajnosť..." Tieto slová adresoval študentom v r. 1997 herec LADISLAV CHUDÍK pri príležitosti udelenia čestného titulu "študent honoris causa." Titul mu pri príležitosti Dňa študentstva 17. novembra udelila Komora študentov Akademického senátu FiF UK, ktorá tento titul v deväťdesiatych rokoch udeľovala každé dva roky významným osobnostiam kultúrneho a spoločenského života. Spolu s čestným titulom dostal Ladislav Chudík v zaplnenej Aule UK aj študentský index a stravné lístky do študentskej jedálne.

Hosť sa študentom prihovoril „trasúcim hlasom, so zarosenými očami a podlomenými kolenami,“ napísala o slávnosti Naša Univerzita. Študentov vyzval, aby nepremárnili obdobie, keď človek môže načrieť do vzdelania, pripomenul im povinnosť rozvíjať talent a zaujímať sa o svet okolo seba.

O udalosti informoval aj denník SME

Prvomájové sprievody

Počas 40 rokov socializmu zamestnanci a študenti UK povinne nastupovali do prvomájových sprievodov. „Prvý máj - to je radosť z dosiahnutých výsledkov. Manifestácia nášho bratstva a priateľstva so Sovietskym zväzom a ostatnými štátmi socialistického spoločenstva. Prejav internacionálnej solidarity s robotníckou triedou celého sveta a všetkými pokrokovými silami bojujúcimi za mier, slobodu, pokrok,“ napísala Naša univerzita v r. 1987.

V r. 1969 sa skupina študentov fakulty rozhodla prvomájový sprievod trochu spestriť recesistickým „výjevom.“ Namiesto portrétov generálnych tajomníkov komunistickej strany či bradatého Marxa a Englesa si pripravili vlastné veľké portréty, ktoré si pripevnili na to, čo doma našli – drevený krajčírsky meter, rúčku z metly či bedmintonové rakety. Skupinka asi 15 študentov takto pochodovala v sprievode dole Námestím SNP, popred hlavnú tribúnu. „Súdruhom na čele s veľkým Slovákom Husákom zmrzol úsmev na tvárach,“ spomína účastník akcie, profesor Anton Heretik. Prekvapené bezpečnostné zložky vtedy ešte proti študentom nezasiahli, o 4 mesiace neskôr však už študentov, ktorí sa zhromaždili pripomenúť si výročie okupácie z 21. augusta 1968, rozohnali obuškami a mnohých študentov pozatýkali.

Viac o študentskej prvomájovej recesii

Studia Academica Slovaca

„Keď so prišiel na Slovensko, poznal som ho len na mape a z obrazov. Teraz som tu bol štyri týždne, videl som kraj a učil som sa slovenčinu. Viem, že je to ešte málo, čo poznám. Ale musím povedať, že to čo teraz poznám, sa mi veľmi páči a že rád prídem naspäť. Ďakujem vám za všetko, čo ste mi dali,“ napísal do kroniky SAS Wolfgang z Heidelbergu v r. 1973.

Už 57 rokov je súčasťou fakulty Studia Accademica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk (SAS). Jeho cieľom je vzdelávanie zahraničných záujemcov o slovenský jazyk a kultúru, propagácia slovenskej vedy, kultúry a umenia v zahraničí a výskum slovenčiny ako cudzieho jazyka. Na SAS-e tiež vznikajú učebnice slovenčiny ako cudzieho jazyka.

Vďaka každoročnej letnej škole SAS slovenčinu a Slovensko objavovalo už takmer 6000 zahraničných študentov z viac ako 50 štátov sveta. „Pojem letný seminár či letná škola nie je naším výmyslom. My sme mali spočiatku slovenské zastúpenie na pražskom podujatí Letní škola slovanských studií a od r. 1964 sa Seminár slovenského jazyka a kultúry stal samostatnou príležitosťou pre bratislavskú univerzitu. Na začiatku sme sa tešili, ak prišlo 17 – 18 frekventantov, ale posledné tri roky býva počet účastníkov pravidelne okolo stovky,“ uviedol v r. 1975 dlhoročný riaditeľ SAS, jazykovedec Jozef Mistrík. Aj vlani, kedy Letná škola prebehla online, celý program absolvovalo 77 študentov.

Poďakovania ako to, ktoré napísal Wolfgang, obsahujú aj kroniky ďalších ročníkov.

Festivaly moderného umenia

V poslednom desaťročí bola fakulta niekoľkokrát miestom výstav moderného vizuálneho umenia. Festival Biela noc, najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, využil priestory átria a Moyzesovej siene na inštaláciu nadrozmerných svetelných inštalácií, ktoré prilákali tisíce návštevníkov.\

V rámci festivalu Sensorium bola zase v priestore pod átriom umiestnená nezvyčajná zvuková inštalácia πTon. Nadrozmerné elastické teleso reagovalo a pohybovalo sa podľa zvukov.

Profesor Alexander Húščava – zakladateľ štúdia archívnictva

Zakladateľom odboru archívnictva na FiF UK bol prof. Alexander Húščava. Pomocné vedy historické a archívnictvo prednášal od r. 1937 do r. 1969. Okrem výchovy prvých profesionálnych archivárov na Slovensku sa prof. Húščava tiež podieľal na vybudovaní modernej archívnej správy u nás. Bol autorom vedeckých prác z diplomatiky, paleografie, genealógie, heraldiky, historickej metrológie a stredovekých slovenských dejín.

„Chcem, aby ste boli lepší, ako som ja,“ zdôrazňoval svojim študentom podľa spomienok Jozefa Nováka, dnes emeritného profesora Katedry archívnictva a PVH Filozofickej fakulty UK. Katedra  v r. 2021 získala od jeho rodiny jeho bustu a časť pozostalosti.

Prof. Húščava tiež spracoval dejiny svojej rodnej obce Lamač, kde má pamätník, v bratislavskej Dúbravke je po ňom pomenovaná ulica.

V r. 1948/1949 bol dekanom fakulty.

ABSOLVENTKA FIF UK OSLÁVILA 101 ROKOV

K najstarším žijúcim absolventom našej fakulty patrí pani Katarína Herrmannová, rod. Markovičová, ktorá tento rok oslávila 101 rokov.

Študovať anglický a nemecký jazyk začala za Československa na Univerzite Komenského v r. 1938, končila za slovenského štátu na Slovenskej univerzite v r. 1942. Zažila nútený odchod českých profesorov. „Profesori, ktorých som si ja zapísala v indexe, ešte potom boli na univerzite v ďalšom polroku, ale potom bol koniec.“ Okrem jazykov študovala tiež dejiny umenia, neskôr celý život do vysokého veku pôsobila ako učiteľka angličtiny a nemčiny.

Spomienky pani Kataríny Herrmannovej na jej vysokoškolské štúdiá

Reštaurovanie helmíc na budove fakulty

Symbolom našej fakulty je bohyňa múdrosti Pallas Aténa, nachádza sa v jej znaku. Býva zobrazovaná ako bojovníčka v plnej zbroji, s helmicou na hlave. Helmice starovekých vojakov sú tiež súčasťou výzdoby budovy na Gondovej. Budova bola pôvodne postavená v r. 1913 ako úrad vojenského veliteľstva, preto je vyzdobená vojenskými motívmi. Helmice boli v r. 2016 kompletne zreštaurované spoločnosťou Novota Art. Zvetrané originály boli na streche nahradené odľahčenými replikami. Jedna zo zachovaných originálnych helmíc je umiestnená pod átriom, kde je zblízka možné vidieť jej výzdobu, napríklad reliéf koňa na boku.