Ciele projektu

Stanem sa učITeľom, alebo čo chceme aktivitami dosiahnuť?

VIDEOHOSPITÁCIE 

Cieľom projektu bolo natočiť videozáznamy vyučovacích hodín vo vybraných triedach  ZŠ a SŠ. Kvalitné videoukážky (ich rôznorodosť a množstvo) umožňujú študentom učiteľstva sa opakovane vracať k detailnej analýze určitej sekvencie a efektívnejšie s ňou pracovať. Videohospitácie im dovoľujú cielene a bez stredu z nutnosti konať nahliadnuť do "kuchyne" viacerých kolegov v praxi naraz na domovsky bezpečnej pôde univerzity. Budúcim učiteľom môžu byť vhodným doplnkom pedagogických praxí a sprostredkujú im autentický zážitok z reálneho vyučovania. 

 

EDUKAČNÉ VIDEOUKÁŽKY 

Analýzou videozáznamov a ich ďalším spracovaním vytvárame 75 krátkych a cielene zostrihaných edukačných videoukážok vyučovania, ktoré môžu slúžiť pri príprave budúcich učiteľov na detailný popis, rozbor a analýzu diania v školskej triede. 

 

E-learningový nástroj UČITEĽSKÁ AKADÉMIA UK

Videohospitácie a edukačné videoukážky sme zlúčili a vytvorili sme online videodatabázu dostupnú pre členov akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave (po prihlásení sa univerzitným ID kontom), v ktorej je možné cielene vyhľadávať videá podľa ich obsahu, zamerania pedagogických situácií a vyučovacieho predmetu a podobne. Ilustratívne edukačné videoukážky sme v prvej fáze zacielili na projektované kurikulum predmetov tzv. spoločného učiteľského základu. E-learningový nástroj Učiteľská akadémia okrem videohospitácií a edukačných videoukážok vyučovania obsahuje aj prepisy diania v školskej triede, cvičenia, učiteľmi používané učebnice a iné inšpiratívne zadania úloh, pozorovacie hárky a aktivity.

 

Metodická príručka

Vo vydavateľstve UK sme v roku 2021 vydali metodickú príručku videotréningu v učiteľskom vzdelávaní SOKOLOVÁ, L. a kol. Učiteľská akadémia UK. Metodická príručka (2021) ktorá poskytuje vysokoškolským učiteľom metodické odporúčania, ako by mohli postupovať pri práci s videoukážkami, ako efektívnym nástrojom podpory profesijného rozvoja budúcich učiteľov.